Elektronikkonstruktion för fordon

Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Elektronikkonstruktion för fordon, 120 hp

Electronic Design for Vehicles, 120 higher education credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: TELFG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: MIUN 2007/1706
  • Högskolepoäng: 120
  • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi och medier
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
  • Giltig fr.o.m: 2008-09-01

Syfte

Utbildningen är upplagd på ett sådant sätt att den studerande efter utbildningen ska kunna arbeta med konstruktion av fordonselektronik, med deluppgifter i större projekt men även enskilt av ett mindre system.

Lärandemål

HÖGSKOLEFÖRORDNINGENS MÅL

Kunskap och förståelse
För högskoleexamen skall studenten
– visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kännedom om områdets vetenskapliga grund och kunskap om några tillämpliga metoder inom området.

Färdighet och förmåga
För högskoleexamen skall studenten
– visa förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant information för att formulera svar på väldefinierade frågeställningar inom huvudområdet för utbildningen,
– visa förmåga att redogöra för och diskutera sitt kunnande med olika grupper, och
– visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta med vissa uppgifter inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För högskoleexamen skall studenten
– visa kunskap om och ha förutsättningar för att hantera etiska frågeställningar inom huvudområdet för utbildningen.


LÄRANDEMÅL FÖR ELEKTRONIKKONSTRUKTION FÖR FORDON

Kunskap och förståelse
Den studerande skall
- ha goda kunskaper om de olika elektroniksystem som förekommer i fordon både till innehåll och funktion
- känna till olika elektriska gränssnitt och besitta kunskap om hur nya konstruktioner kopplas till dessa.
- ha tillägnat sig grundläggande kunskaper i elektro- och datateknik för fördjupade studier

Färdighet och förmåga
Den studerande skall
- kunna konstruera elektroniksystem med hjälp av kommersiellt tillgänglig teknik.
- kunna formulera och lösa problem med hjälp av modeller, algoritmer och konstruktionsprogram.
- ha goda färdigheter i elektronikkonstruktion generellt och mer specifikt mot fordon.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande skall
- ha sådana kunskaper att han/hon kan redovisa ett elektroniksystems bärighet utifrån teknik, ekonomi, miljö och kvalitet.

Innehåll

FÖRSTA LÄSÅRET
Matematik GR (A), Introduktionskurs, 7,5 hp
Matematik GR (A), Matematisk statistik och linjär algebra, 7,5 hp
Journalistik GR (A), Kommunikation i tal och skrift, 7,5 hp
Datateknik GR (A), Introduktion till programmering, 6 hp
Datateknik GR (A), Datornät, 6 hp
Elektroteknik GR (A), Introduktion till fordonselektronik, 7,5 hp
Elektroteknik GR (A), Ellära och Elektronik, 6 hp
Elektroteknik GR (A), Digitalteknik, 6 hp
Elektroteknik GR (A), Praktik, 6 hp

ANDRA LÄSÅRET
Matematik GR (A), Översiktskurs i analys, 6 hp
Maskinteknik GR (A), Fordonsteknik, 6 hp
Datateknik GR (A), Objektbaserad programmering, 6 hp
Datateknik GR (A), Operativsystem/Linux, 7,5 hp
Elektroteknik GR (B), Fordonselektronik, 6 hp
Elektroteknik GR (A), Mikrodatorteknik, 6 hp
Elektroteknik GR (B), Programmering av inbyggda system, 7,5 hp
Elektroteknik GR (B), Integration, 7,5 hp
Elektroteknik GR (B), Examensarbete, 7,5 hp

Behörighet

Ma C, Fy A.
(Äldre gymnasiebetyg)

Programbeskrivning

I dagsläget är elektroniksystem en mycket stor del av utvecklingsarbetet av nya fordon och kommer att öka ytterligare när elmotorer ersätter dagens mekaniska drivsystem. Utbildningen ger en bred bas och förbereder för en mängd kvalificerade arbetsuppgifter med inriktning mot konstruktion av fordonselektronik men även elektronik mer generellt.
Utbildningen, som ges på heltid, omfattar totalt 120 högskolepoäng. Undervisningen består av både teoretiska och praktiska moment såsom föreläsningar, laborationer, övningar, seminarier, projekt etcetera. Examination kan ske genom skriftliga eller muntliga tentamina samt genom inlämningsuppgifter, projektdokumentation och presentationer.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning och examination

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, laborationer, övningar, projekt och seminarier.

Examination sker genom tentamen, inlämningsuppgifter (projekt) och obligatoriska övningar och laborationer. Betyg ges på varje kurs inom programmet. Examinationsform samt betygsskala framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Högskoleexamen

Högskoleexamen med inriktning mot elektronikkonstruktion för fordon, som översätts till University Diploma with specialization in Vehicular Electronics Design.

Övrig information

Under studietiden kan kursernas namn, innehåll, nivå, poängfördelning och placering i
tiden genomgå förändringar.

Sidan uppdaterades 2021-12-07