Internationella Ekoteknikprogrammet

Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Internationella Ekoteknikprogrammet, 120 hp

The International Ecotechnology Programme

Allmänna data om programmet

  • Programkod: NINEK
  • Diarienummer: 2004:15
  • Högskolepoäng: 120
  • Ansvarig institution: Institutionen för teknik, fysik och matematik
  • Giltig fr.o.m: 2004-11-16

Syfte

.

Lärandemål

Målet med det internationella Ekoteknikprogrammet är att ge gedigna kunskaper om naturresursanvändning i ett systemperspektiv. Centralt är att förmedla kunskaper om möjligheter och begränsningar för att kunna förändra samhället mot en hållbar utveckling samt hur sådana förändringar kan genomföras. Utbildningen ska ge goda insikter i globala, regionala och lokala miljö- och naturresursfrågor i ett hållbarhetsperspektiv. Kunskaper ges om hur olika system är kopplade till målet om hållbar utveckling, och hur entreprenörskap, implementering och spridning av teknik och innovationer kan bidra till lösningar på miljöproblem. Då dessa frågor är komplexa, med stor variation i rum och tid behövs kunskaper från flera ämnen och ett tvärvetenskapligt systemtänkande. Programmet kombinerar och integrerar därför naturvetenskaplig, samhällsvetenskaplig och teknisk kunskap om hållbar utveckling. Studentens tvärvetenskapliga förmåga tränas också genom att kunskaper ofta inhämtas och omsätts i ämnesövergripande projekt/teman. Den kunskap och kompetens som programmet leder till efterfrågas i allt högre grad inom det privata näringslivet, offentlig förvaltning och utbildningssektorn.

Utöver de allmänna målen i 1 kap 9§ i högskolelagen gäller följande:
Under utbildningen ska de studerande förvärva:
- goda kunskaper i miljövetenskap.
- goda kunskaper inom miljöteknik.
- grundläggande kunskaper inom ett eller flera andra ämnen.
- god förmåga till analytiskt och systematiskt tänkande.
- goda kunskaper om möjligheter och begränsningar för uthållig
användning av naturresurser i nationella och internationella perspektiv.

Utbildningen ska utveckla förmågan:
- till kreativt och kritiskt tänkande.
- att identifiera, formulera och lösa problem.
- att förstå hur naturresurser kan nyttjas balanserat i ett hållbarhetsperspektiv.
- att förstå hur olika system, innovationer och ny teknik kan bidra till hållbar utveckling.

Innehåll

Nedan angivna kurser ingår i programmet:
Huvudämne: Miljövetenskap
Miljövetenskap A; Miljö och människa 10 poäng
Miljövetenskap A; Miljö och naturresurser 10 poäng
Miljövetenskap B; Samhälle och teknik 10 poäng
Miljövetenskap B; Miljöplanering 10 poäng
Miljövetenskap C; Från vision till genomförande 10 poäng
Miljövetenskap C; Självständigt arbete (examensarbete) 10 poäng

Biämne: Miljöteknik
Miljöteknik A; Grundkurs miljöteknik 10 poäng
Miljöteknik A; Miljödriven innovation 10 poäng

Övriga programkurser:
Kvalitetsteknik A; Integrerade ledningssystem 5 poäng
Företagsekonomi A; Industriell ekonomi 5 poäng
Matematik A; Statistik och modeller 5 poäng
Sociologi A; Ledarskap och entreprenörskap 5 poäng

Valbara kurser 20 poäng

Behörighet

Ma C, Ke A och Bi A.
(Äldre gymnasiebetyg)

Programbeskrivning

Programmet är treårigt och leder fram till Filosofie kandidatexamen med huvudämnet miljövetenskap.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen

Spärrar i utbildningen

Inga särskilda spärrar finns för att gå vidare till högre kurser, förutom vad som anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisning bedrivs på heltid i form av bl. a. fältstudier, laborationer, projektarbeten, studiebesök, seminarier och föreläsningar. Kurserna ges både som campuskurser och distanskurser. Stora delar av studierna är tematiskt inriktade. Studenten tränas systematiskt att – med hjälp av teoretiska kunskaper – lösa problem av ökande svårighetsgrad inom respektive område. Teoretiska kursmoment tenteras muntligt eller skriftligt. Gruppuppgifter och självständiga uppgifter redovisas normalt muntligt och skriftligt. Betygsskala framgår av respektive kursplan. Utbildningen kan komma att ges på engelska.

Studerande som med godkänt resultat har följt programmets första 3 åk uppfyller fordringarna för Filosofie kandidatexamen med huvudämnet miljövetenskap.
Beträffande engelsk översättning och examensfordringar: Se Mittuniversitetets studieorganisationsdokument.

Examensbenämning

Filosofie kandidatexamen

Övrig information

Under studietiden kan kursernas namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå förändringar. Den studerande har vissa möjligheter att välja kurser under studietiden. Hur valet skall genomföras samt aktuellt kursutbud meddelas lokalt för respektive program. För att antas till en valbar kurs gäller att den studerande skall vara behörig. Valbara kurser kan ställas in vid för få sökande.

Det Internationella Ekoteknikprogrammet är en treårig utbildning och leder till en Filosofie kandidatexamen i Miljövetenskap. Utbildningen är anpassad till Bolognaprocessen inom ramen för nu gällande regler.
Inrättad av Styrelsen för Mitthögskolan 2004-10-15. Utbildningsplanen är fastställd av Grundutbildningsrådet för naturvetenskap, teknik och medier 2004-11-16.

Sidan uppdaterades 2021-12-07