Lärarutbildning, Barnkultur och kulturarv

Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Lärarutbildning, Barnkultur och kulturarv, 210 hp

Teacher Education Programme, Childrens Culture and Cultural Heritage

Allmänna data om programmet

  • Programkod: ULÄBG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: MIUN 2007/984
  • Högskolepoäng: 210
  • Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap
  • Ansvarig fakultet: Lärarutbildningsnämnden
  • Giltig fr.o.m: 2010-08-01

Syfte

Utbildningen syftar till att den studerande genom teoretiska, vetenskapliga och erfarenhetsbaserade studier skall tillägna sig de kunskaper och de färdigheter som behövs för att arbeta som lärare i förskola och förskoleklass. Utbildningen syftar vidare till att blivande lärare i förskola och förskoleklass inhämtar särskild kompetens för arbete där pedagogisk verksamhet integreras med kulturinstitutioner.

Lärandemål

Utöver de allmänna målen i 1 kap. 9 § i högskolelagen samt i högskoleförordningen har lärarutbildningen vid Mittuniversitetet följande lärandemål
Efter genomgången utbildning skall studenten
- visa kunskap och förståelse för hur kunskaper från olika områden, exempelvis
forskning, erfarenheter och utvecklingsarbeten, kan integreras i verksamheten
- visa förmåga att arbeta i nätverk med andra lärare i förskolor, skolor och kulturinstitutioner
- visa förmåga att arbeta med barnkultur och kulturarv
- visa förmåga att genomgående i utbildningen använda informations- och
kommunikationsteknik
- visa förmåga att tillägna sig ett internationellt förhållningssätt till utbildning
och forskning

Innehåll

Utbildningens kurser och dess moment:

Termin 1:
Pedagogik GR (A), Barnkultur och kulturarv, Allmänt utbildningsområde 1-30hp

Termin 2:
Pedagogik GR (B), Inriktning Barnkultur och kulturarv mot förskola, förskoleklass 1-30hp

Termin 3
Pedagogik GR (B), Barnkultur och kulturarv, Allmänt utbildningsområde 31-60hp

Termin 4:
Pedagogik GR (B), Inriktning Barnkultur och kulturarv mot förskola, förskoleklass 31-60hp

Termin 5 *: Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, literacyaktiviteter i förskolan, 15 hp, Matematik GR(A), Matematik och barnkultur 15 hp

Termin 6:
Pedagogik GR (C), Barnkultur och kulturarv, Allmänt utbildningsområde 61-90hp inkl. självständigt arbete 15 hp

Termin 7:
Specialisering 30hp


* Dessa kurser motsvarar Läs- skriv och matematikinlärning.

Kurserna kan komma att läsas i en annan ordning än den ovan angivna och de ingående momenten kan komma att bli föremål för smärre justeringar.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt OB 6: En B och Sh A.
(Äldre gymnasiebetyg)

Programbeskrivning

Lärarutbildningen med inriktning mot Barnkultur och kulturarv är ett samarbete mellan:
- Mittuniversitetet
- Drottning Mauds Minne Högskola för förskolelärarutbildning ( Trondheim )
- Jamtli ( Jämtlands Läns Museum, Östersund )
- Sverresborg ( Tröndelags folkmuseum, Trondheim )
- Högskolan Nord Tröndelag

För att erhålla lärarexamen för grundnivå anges kraven i Mittuniversitetets examensbeskrivning.
Lärarutbildning, inriktning mot Barnkultur och Kulturarv ges på grundnivå och är avsedd för lärarexamen mot förskola och förskoleklass.

De verksamhetsförlagda delarna av utbildningen skall genomföras i förskola, förskoleklass, museer och andra kulturinstitutioner. Generellt gäller att föregående period av verksamhetsförlagd utbildning skall vara godkänd innan ny verksamhetsförlagd utbildning påbörjas.
Målsättning, riktlinjer och föreskrifter beträffande verksamhetsförlagd utbildning framgår av särskilt dokument (Dnr MIUN 2007/1206).
Lärarutbildningen är uppbyggd i tre utbildningsområden: Allmänt utbildningsområde (AUO), inriktning och specialisering.

I allmänt utbildningsområde ingår verksamhetsförlagsd utbildning 15 hp samt examensarbete 15 hp. Examensarbetet utgör en viktig del i utvecklingen av den studerandes vetenskapliga förhållningssätt samt förmåga att organisera och använda kunskap och relatera denna till den kommande yrkesverksamheten.

I inriktningen ingår såväl ämnen som betingelser för lärandet och omfattar 60 hp varav minst 15 hp är verksamhetsförlagda.

Specialisering omfattar 60 hp om vardera 30 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Arbetssätt, arbetsformer och examinationsformer kan variera beroende på syfte, innehåll och uppläggning i den enskilda kursen.

Betyg ges på varje kurs. Betygsskalan framgår av respektive kursplan.
Se Mittuniversitetets betygskriterier, www.miun.se/betygskriterier

Examensbenämning

Lärarexamen avsedd för förskola och förskoleklass

Övrig information

Lärarutbildning med inriktning mot Barnkultur och kulturarv ges sammanhängande under sju terminer från och med hösten 2010 till och med hösten 2013. I händelse av att studenten ej fullgjort sina studier inom angiven tidsperiod ges studenten möjlighet att överflyttas till annan utbildningsplan inom lärarutbildningen. Tillgång till dator och internet krävs.

Den studerande förutsätts själv finansiera kostnader för resor och logi i samband med obligatoriska kursmoment som exkursioner, laborationer och verksamhetsförlagd utbildning. Möjlighet till resebidrag finns.

Kurser i utbildningen utvärderas i enlighet med Mittuniversitetets bestämmelser för kursutvärderingar (MIUN 2006/448).

Enligt riksdagsbeslut (SFS 2008:53) skall lärarstudenter som inom utbildningen genomför verksamhetsförlagd utbildning från och med hösten 2008 genomgå registerkontroll. Denna kontroll ska göras för att öka barns och ungdomars skydd och minimera riskerna för att de utsätts för kränkningar av personer som arbetar inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg.

Studenten ansvarar för att i god tid före verksamhetsförlagd utbildning ordna ett giltigt registerutdrag hos polismyndighet vilket sedan överlämnas till rektor (motsvarande) för den verksamhet där verksamhetsförlagd utbildning skall genomföras. Rektor (motsvarande) på den verksamhetsförlagda utbildningsplatsen avgör om lärarstudenten får genomföra sin verksamhetsförlagda utbildning.

För förtida avbrott med avskiljande från verksamhetsförlagd utbildning hänvisas till 4 kap §6 i Högskolelagen samt Högskoleförordningens 10 kap. I samband med detta skall en individuell handlingsplan upprättas gällande förutsättningar för återupptagande av studierna.

Sidan uppdaterades 2021-12-07