Internetbaserad högskoleingenjörsutbildning i Datateknik/Elektroteknik

Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Internetbaserad högskoleingenjörsutbildning i Datateknik/Elektroteknik, 120 hp

Internetbased Bachelor of Science Programme in Computer and Electrical Engineering

Allmänna data om programmet

  • Programkod: THOLI
  • Diarienummer: 2003:18
  • Högskolepoäng: 120
  • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi och medier
  • Ansvarig fakultet: Huvudområdet för naturvetenskap, teknik och medier
  • Giltig fr.o.m: 2004-12-16

Syfte

.

Lärandemål

Allmänna mål för högskoleutbildning
Den grundläggande högskoleutbildningen skall ge studenterna
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom de områden som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå
- följa kunskapsutvecklingen
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskap inom området.

Allmänna mål för högskoleingenjörsexamen
För att få högskoleingenjörsexamen skall studenten ha:

• tillägnat sig kunskaper i matematik och naturvetenskapliga ämnen i en sådan omfattning som fordras för att förstå och kunna tillämpa de matematiska och naturvetenskapliga grunderna för det valda teknikområdet,

• förvärvat kunskaper om och färdigheter i att handha produkter, processer och arbetsmiljö med hänsyn till människors förutsättningar och behov och till samhällets mål avseende sociala förhållanden, resurshushållning, miljö och ekonomi,

• förvärvat kunskapsmässiga förutsättningar att, efter något års yrkesverksamhet inom sitt område, kunna medverka i utveckling av och svara för utnyttjande av känd teknik i produktion och konstruktion.


För ingenjörsutbildningar inom Mittuniversitetet gäller följande allmänna mål:
Den studerande skall

• kunna arbeta i projekt och därvid tillämpa teori och praktik i ingenjörsmässigt arbete, samverka med andra och ta ansvar som projektledare

• kunna väga in humanvetenskapliga krav vid problemlösning och produktutveckling

• kunna använda distansöverbryggande teknik vid arbete i nätverk i samband med till exempel produktutveckling och utbildning

• kunna använda datorer, programvara och mätutrustning i ingenjörsarbete inom valt teknikområde

• kunna skriftligt och muntligt kommunicera på god svenska och i viss utsträckning även på engelska

Innehåll

Utbildningen bedrivs på distans via nätbaserad undervisning på Internet. Gemensamma samlingar kan förekomma. Campusbaserad, högskoleförlagd undervisning kan även ges inom ramarna för specifika avslutningsprofiler.

Årskurs 1
Följande kurser ges under det första läsåret:
Matematik A 10 poäng
Linjär algebra 5p
Endimensionell analys 5p

Datateknik A 5 poäng
Programmeringsteknik 5p

Elektroteknik A 20 poäng
Digitalteknik 5p
Mikrodatorteknik 5p
Elkretsteori 5p
Projekt och projektledning 5p

Övriga kurser
Kunskapsuppbyggnad-datoranvändning,e-learning, 5 poäng

Eftersom kurserna ges på flera lärosäten kan lokala variationer av kursnamn förekomma.

Årskurs 2
Under andra läsåret ges en möjlighet att följa två inriktningar: Elektroteknik(E) och Datateknik (D).

Inriktning Datateknik
Datateknik A 15 poäng
Objektorienterad programmering 5p
Datakommunikation 5p
Operativsystem 5p

Datateknik B 15 poäng
Databaser 5p
Datastrukturer och algoritmer 5p
Valbar kurs 5p
(Se aktuellt kursutbud inom respektive högskola)

Matematik A 5 poäng
Diskret matematik 5p

Övriga kurser 5 poäng
Valbar kurs inom något av följande områden:
Ekonomi, arbetsvetenskap, miljö, fysik, kvalitetsutveckling


Inriktning Elektroteknik

Datateknik A 5 poäng
Datakommunikation 5p

Elektroteknik B 20 poäng
Analog elektronik 5p
Mätteknik 5p
Signaler & system 5p
Reglerteknik 5p

Matematik A 5 poäng
Flerdim analys och transformer 5p

Matematisk statistik 5 poäng

Övriga kurser 5 poäng
Valbar kurs inom något av följande områden:
Ekonomi, arbetsvetenskap, miljö, fysik, kvalitetsutveckling

Årskurs 3
Under tredje läsåret ges en fortsatt möjlighet att följa huvudinriktningar. Inom dessa inriktningar kan olika profiler utformas. Profilen omfattar minst 20 poäng kurser inom datateknik/elektroteknik och minst 10 poäng examensarbete. Dessutom kan upp till 10 poäng valbara kurser ingå. Möjliga profiler är

Inriktning Datateknik

Profil: Webbteknik och nätverk
Datateknik B 10 poäng
Datasäkerhet 5p
Webbprogrammering 5p

Datateknik C 10 poäng
Nätverksprogrammering 5p
Embedded Internet Systems 5p

Datateknik C 10 poäng
Examensarbete 10p

Kommunikation i tekniska miljöer 5poäng

Valbar kurs 5 poäng
Valbar kurs 5p inom något av följande områden:
Ekonomi, arbetsvetenskap, miljö, fysik, kvalitetsutveckling

Inriktning Elektroteknik

Profil: Telekommunikation och signalbehandling
Elektroteknik B 10 poäng
Telekommunikationssystem 5p
Signaler och system 2, 5p

Elektroteknik C 10 poäng
Digital kommunikation 5p
Embedded Internet Systems 5p

Elektroteknik C 10 poäng
Examensarbete 10p

Kommunikation i tekniska miljöer 5poäng

Valbar kurs 5 poäng
Valbar kurs 5p inom något av följande områden:
Ekonomi, arbetsvetenskap, miljö, fysik, kvalitetsutveckling

Alla profiler innehåller ett obligatoriskt examensarbete omfattande 10 eller 20 poäng. En profil ges under förutsättning att tillräckligt antal studerande sökt profilen ifråga. Eftersom kurserna ges på flera lärosäten kan lokala variationer av kursnamn förekomma. I samband med val av inriktning ges information om aktuellt kursutbud.

Inriktningar

Datateknik, 0 hp


Elektroteknik, 0 hp

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Ma D, Fy B och Ke A.
(Äldre gymnasiebetyg)

Programbeskrivning

Utbildningen sker i samarbete mellan andra högskolor och universitet. Undervisningen är nätbaserad och möter ett behov av kvalificerade ingenjörsstudier. Utbildningen är anpassad för studerande som inte har möjligheten att studera lokalt vid högskola eller universitet.

Utbildningen ger en bred bas och förbereder för en mängd kvalificerade arbetsuppgifter med inriktning mot datateknik och elektroteknik.
Utbildningen består av en obligatorisk basdel om 40 poäng. Efter ett år väljer man att fördjupa sig inom någon av inriktningarna datateknik eller elektroteknik.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen

Spärrar i utbildningen

För att få studera vidare i de högre årskurserna utan restriktioner skall den studerande vid inledningen av årskurs 2 uppnått minst 30 poäng. Studerande som ej uppfyller detta krav skall kontakta institutionens studievägledare för individuell studieplanering.

Undervisning och examination

Undervisningen bedrivs primärt utifrån en Internetbaserad pedagogisk form. Den kan bestå av föreläsningar, laborationer, övningar, seminarier, diskussionsforum och projekt etc. Examination kan ske genom skriftliga, elektroniska, muntliga tentamen, inlämningsuppgifter, projektdokumentation, presentationer, övningar och laborationer. Betyg ges på varje kurs inom programmet. Betygsskala framgår av respektive kursplan.


Beroende på vald profil kan studerande ansöka om

- Högskoleingenjörsexamen med inriktning mot Datateknik
Eng. översättning: Degree of Bachelor of Science in Computer Engineering

- Högskoleingenjörsexamen med inriktning mot Elektroteknik
Eng. översättning: Degree of Bachelor of Science in Electrical Engineering

Examensfordringar
Examen omfattar minst 120 poäng. Följande minimikrav gäller:

• 15 poäng matematiska ämnen.
• 5 poäng muntlig och skriftlig kommunikation på svenska.
• 15 poäng kurser/kursmoment inom minst tre av följande områden: Projektledning, ekonomi, grundläggande IT, arbetsvetenskap, miljö, fysik, kvalitetsutveckling.

• 60 poäng teknikkurser varav minst 40 poäng inom huvudämnet för respektive inriktning. Av dessa 40 poäng skall kurser omfattande minst 10 poäng på B-nivå samt ett examensarbete omfattande 10 poäng på lägst B-nivå ingå.

För varje inriktning gäller dessutom krav på att följande kurser skall ingå:

Datateknik
Grundläggande kurser inom områdena operativsystem, databaser och datakommunikation samt minst 15 poäng kurser inom programkonstruktion.

Elektroteknik, profiler mot elektronik och telekommunikation
Kurser inom områdena digital och analog elektronik, mikrodatorteknik, digital konstruktion samt signalbehandling.

Se även Mittuniversitetets studieorganisationsdokument beträffande minimikrav för examen.

Examensbenämning

Högskoleingenjörsexamen

Övrig information

Under studietiden kan kursernas namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå förändringar. Den studerande har vissa möjligheter att välja kurser under studietiden. Valbara kurser kan ställas in vid för få sökande.

Styrelsen för Mitthögskolan har 2003-04-17 inrättat ett utbildningsprogram med benämningen Nätbaserad högskoleingenjörsutbildning i Datateknik/Elektroteknik 120 poäng. Utbildningsplanen är fastställd av Grundutbildningsrådet för naturvetenskap, teknik och medier 2003-03-20. Reviderad 2004-12-16.

Sidan uppdaterades 2021-12-07