Magisterprogram i Företagsekonomi: Redovisning/ekonomistyrning och Finansiering

Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Magisterprogram i Företagsekonomi: Redovisning/ekonomistyrning och Finansiering, 60 hp

Master (one year) in Business Administration: Accounting/Management Accounting and Finance, 60 higher education credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: SFRFA
  • Tillträdesnivå: Avancerad
  • Diarienummer: 2007/1553
  • Högskolepoäng: 60
  • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsvetenskap
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Giltig fr.o.m: 2008-08-15

Syfte

Syftet med magisterprogrammet är att utbilda ekonomer inom specialiseringen Redovisning/ekonomistyrning och Finansiering för att arbeta med frågor som har koppling till redovisning med tonvikt på redovisning, ekonomistyrning och finansiering. Studenterna utvecklar avancerade ämneskunskaper och förmåga till kritisk analys.

Lärandemål

För utbildningen gäller de allmänna mål som i Högskoleförordningen anges för magisterexamen. (se SFS 2006:1053)

Preciserade mål för kurser som ingår i programmet anges under lärandemål i respektive kursplan.

Innehåll

Kurser som ingår i programmet:

Företagsekonomi AV, Redovisning/Ekonomistyrning, 15 hp
Företagsekonomi AV, Finansiering, 15 hp
Företagsekonomi AV, Samhällsvetenskaplig metod, 15 hp
Företagsekonomi AV, Magisteruppsats, 15 hp

Behörighet

Kandidatexamen med 90 hp GR (A,B,C) i huvudområdet företagsekonomi, där kurser inriktade mot redovisning/ekonomistyrning eller finansiering ingått.

Programbeskrivning

Programmet är en ettårig påbyggnad på kandidatexamen i företagsekonomi med inriktning mot redovisning/ekonomistyrning eller finansiering

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisningsformer framgår av respektive kusplan.

Examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Magisterexamen
Filosofie magisterexamen
Ekonomie magisterexamen

Filosofie magisterexamen med huvudområdet företagsekonomi eller
Ekonomie magisterexamen med huvudområdet företagsekonomi. För Ekonomie magisterexamen krävs att nationalekonomi, 30 hp, ingått som ämne i grundexamen.

Sidan uppdaterades 2021-12-07