Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Journalistprogrammet, 120 hp

Journalism

Allmänna data om programmet

  • Programkod: SJOUK
  • Diarienummer: 2001:55
  • Högskolepoäng: 120
  • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi och medier
  • Ansvarig fakultet: Huvudområdet för naturvetenskap, teknik och medier
  • Giltig fr.o.m: 2005-04-14

Syfte

.

Lärandemål

Målet är att studenten ska förvärva de baskunskaper och färdigheter samt den samhällsorientering och kritiska skolning som fordras för yrkesverksamhet inom massmedierna. Genom utbildningen ska studenten tillägna sig såväl ett journalistiskt som ett vetenskapligt sätt att formulera problem, genomföra undersökningar samt presentera resultat. Vidare ska utbildningen resultera i att den studerande utvecklar insikter i den journalistiska yrkesrollen. Den studerande ska lära sig att analysera, granska och ifrågasätta mediernas roll i samhället liksom sin egen roll inom såväl medierna som samhället.

Innehåll

JOURNALISTIK A:
Journalistikens grunder, 5 p
Mediespråk, 5 p
Massmedier och rätt, 5 p
Journalistiska metoder i TV, radio, tidning, 10 p

JOURNALISTIK B:
Vetenskaplig metod B, 5 p
B-uppsats, 5 p
Grävandets grunder, 5 p
Journalistisk metod, fördjupning, 5 p
Politisk kommunikation, 5 p

Samhällsjournalistik, 5 p
Arbetsplatsförlagt projekt, 20 p

JOURNALISTIK C:
Journalistik och kommunikationsteori C, 5 p
Vetenskaplig metod C, 5 p
C-uppsats, 10 p

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAP A:
Masskommunikation, 5 p

VALBARA KURSER:
Den termin som leder fram till 120-poängsnivå är valbar för studenten och kan ge en kandidat- eller filosofie kandidatexamen, beroende på sammansättningen av kurser. Ett urval av valbara kurser erbjuds varje läsår vid Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap inom områdena grafisk design, journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap samt ekonomi. Utbudet kan variera från läsår till läsår och kurser kan ställas in om för få sökande har anmält sitt intresse. Studenten kan under dessa terminer även söka utlandsstudieplats genom Mittuniversitetets utbytesprogram för att fullgöra de valbara poängen vid utländskt universitet. Ämnesstudier som genomförts före inträdet i journalistprogrammet kan räknas in i examen och därigenom ersätta den avslutande terminen.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Sv B/Sv2 B, Sh A och Hi A.
(Äldre gymnasiebetyg)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen

Spärrar i utbildningen

Vilka krav som ställs för att få gå vidare till högre årskurser i programmet framgår av respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisningen består huvudsakligen av föreläsningar, lektioner, övningar, seminarier och grupparbeten och är på heltid. I undervisningen ingår i stor omfattning obligatoriska moment. Examinationer sker i form av självständiga arbeten (PM, medieprodukter, uppsatser, artiklar och rapporter) eller genom skriftliga eller muntliga prov. Betyg sätts för kurs och moment och betygsskalan framgår av respektive kursplan.

Studerande som genomgått programmets kurser med minst godkänt resultat uppfyller kraven för en Kandidatexamen med huvudämnet journalistik, eller Filosofie kandidatexamen med huvudämnet journalistik. För examensfordringar och engelsk översättning hänvisas till Mittuniversitetets studieorganisationsdokument (www.miun.se/utbildning/examen).

Examensbenämning

Kandidatexamen
Filosofie kandidatexamen

Övrig information

Undervisningen bedrivs inom campus Sundsvall.
Inom ramen för programmet ges möjlighet till utlandsstudier under de perioder som avsatts för valbara kurser.

Den studerande har vissa möjligheter att välja kurser under studietiden. Hur valet ska genomföras samt aktuellt kursutbud meddelas lokalt. För att antas till en valbar kurs gäller att den studerande ska vara behörig. Valbara kurser kan ställas in vid för få sökande.
Högskolestyrelsen vid Mitthögskolan har genom beslut den 1994-05-30 fastställt ett utbildningsprogram med benämningen journalistprogrammet vid Mitthögskolan i Sundsvall.
Utbildningsplan för journalistprogrammet 100/120/140 poäng är reviderad och fastställd av grundutbildningsrådet för naturvetenskap, teknik och medier:
• 1998-10-07. Gällande fr o m läsåret 1999/2000.
• 2001-08-29. Gäller fr o m höstterminen 2001.
• 2005-04-14. Gäller fr o m höstterminen 2005.
2005-11-04. Gäller fr o m hösttreminen 2006.

Studentinflytandet över programmet garanteras av Högskoleförordningen och lokala regler inom Mittuniversitetet.

Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Sidan uppdaterades 2021-12-07