Magisterutbildning - Ekoteknik och hållbar utveckling

Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Magisterutbildning - Ekoteknik och hållbar utveckling, 80 hp

Master's Program in Ecotechnology and Sustainable Development

Allmänna data om programmet

  • Programkod: NEKOZ
  • Diarienummer: 2004:14
  • Högskolepoäng: 80
  • Ansvarig institution: Institutionen för teknik, fysik och matematik
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
  • Giltig fr.o.m: 2004-11-16

Syfte

Utbildningen omfattar kunskaper om globala, regionala och lokala miljö- och naturresursfrågor i ett hållbarhetsperspektiv. Frågornas komplexitet, med stor variation i rum och tid, samt komplexa samband och sammanhang medför att ett tvärvetenskapligt systemtänkande behöver tillämpas i ett internationellt perspektiv. Programmet kombinerar därför miljövetenskapens integration av kunskaper om samhällets funktion och naturens förutsättningar med miljöteknikens redskap för miljöförbättring. Studentens tvärvetenskapliga förmåga förstärks ytterligare genom att kunskaper ofta inhämtas och omsätts i ämnesövergripande projekt/teman.

Lärandemål

Målet med programmet är att ge breda kunskaper om nyttjandet av naturresurser i ett systemperspektiv, med fokus på förändringsprocesser för en uthållig samhällsutveckling.

Utöver de allmänna målen i 1 kap 9§ i högskolelagen gäller följande:

Under utbildningen ska de studerande förvärva:
- mycket goda kunskaper i miljövetenskap
- goda kunskaper inom miljöteknik
- mycket god förmåga till analytiskt och systematiskt tänkande
- mycket goda kunskaper om begränsningar och möjligheter för uthållig användning av naturresurser i nationella och internationella perspektiv
- kunskaper om aktuell forskning och utveckling inom området

Utbildningen ska utveckla förmågan:
- till kreativt och kritiskt tänkande
- att identifiera, formulera och lösa komplexa problem
- att förstå hur naturresurser kan nyttjas effektivt och balanserat i ett hållbarhetsperspektiv
- att förstå hur olika system, innovationer och ny teknik kan bidra till hållbar utveckling.

Innehåll

Utbildningen består av en obligatorisk kursdel om 40 poäng, ett examensarbete om 20 poäng och 20 poäng valbara kurser.

Kurser inom ramen för utbildningen:
Miljövetenskap A; Teknik och samhälle i ett systemperspektiv 5 poäng
Miljövetenskap A; Miljöplanering i ett internationellt perspektiv 5 poäng
Miljövetenskap A; Ekoteknik 10 poäng
Miljövetenskap D; Självständigt arbete (examensarbete) 20 poäng

Miljöteknik A; Metodik ut systemperspektiv 5 poäng
Miljöteknik A; Klimatförändringar, påverkan & åtgärdsstrategier 5 poäng
Miljöteknik A; Innovationssystem och teknikspridning 5 poäng
Miljöteknik A; Teknik, miljö och utveckling i utvecklingsländer 5 poäng

Valbara kurser 20 poäng

Behörighet

Avlagd akademisk examen om minst 120 poäng. Goda kunskaper i engelska språket.

Programbeskrivning

Magisterprogrammet ”Ekoteknik och hållbar utveckling” är en tvåårig påbyggnadsutbildning och leder till en magisterexamen med ämnesbredd med inriktning ”Ekoteknik och hållbar utveckling”.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen

Spärrar i utbildningen

Förkunskapskrav för samtliga kurser är avlagd examen om minst 120 poäng (oavsett vad som står i kursplan).

Undervisning och examination

Undervisning bedrivs på heltid i form av bl. a. fältstudier, laborationer, projektarbeten, studiebesök, seminarier och föreläsningar. Kurserna ges som campuskurser. Delar av studierna är tematiskt inriktade. Studenten tränas systematiskt att lösa problem av ökande svårighetsgrad. Studenterna tenteras muntligt och eller skriftligt. Betygsskala framgår av respektive kursplan.
Utbildningen ges på engelska.

Utbildningen leder till en magisterexamen med ämnesbredd. Studerande som med godkänt resultat genomgått samtliga kurser i utbildningen kan ansöka om svensk ”Magisterexamen med inriktning mot Ekoteknik och hållbar utveckling”. (Degree of Master with specialization in Ecotechnology and Sustainable Development).

Examensbenämning

Magisterexamen med ämnesbredd

Övrig information

Utbildningen bedrivs vid Mittuniversitetets campus i Östersund. Under studietiden kan kursernas namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå förändringar. Den studerande har vissa möjligheter att välja kurser under studietiden. Hur valet skall genomföras samt aktuellt kursutbud meddelas lokalt för respektive program. För att antas till en valbar kurs gäller att den studerande skall vara behörig. Valbara kurser kan ställas in vid för få sökande.

Inrättad av Styrelsen för Mitthögskolan 2004-10-15. Utbildningsplanen är fastställd av Grundutbildningsrådet för naturvetenskap, teknik och medier 2004-11-16.

Sidan uppdaterades 2021-12-07