Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Språk mitt i Europa, 180 hp

Languages in the Middle of Europe

Allmänna data om programmet

  • Programkod: HSPRG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: MIUN 2007/290
  • Högskolepoäng: 180
  • Ansvarig institution: Institutionen för Humaniora
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Senaste reviderad: 2008-04-28
  • Giltig fr.o.m: 2008-08-31

Syfte

Programmets syfte är att den studerande genom sina studier i engelska- både i Sverige och England- skall uppnå en språklig och kulturell kompetens, som leder fram till en filosofie kandidatexamen.

Den profilering som den studerande väljer tredje utbildningsåret ger utbildningen en mer yrkesspecifik karaktär.

Lärandemål

Efter genomgången utbildning ska den studerande ha
- utvecklat och fördjupat sina färdigheter - grammatiskt och kulturellt -
i användningen av språket engelska både muntligt och skriftligt
- breddat och fördjupat sin förmåga att använda språket med tanke på
framtida yrkesutövning, vilket tredje årets profilering möjliggör
- tillägnat sig kunskaper och färdigheter inom den genomgående
programstrimma som utgörs av informations- och kommuniktationsteknologi,
IKT, för att kunna använda dessa, tillsammans med studier i engelska, i ett
framtida yrke.

För de kurser som ingår i utbildningen finns specifika lärandemål.

Innehåll

Termin 1 Engelska GR (A), 30 högskolepoäng
Termin 2 Engelska GR (B), 30 högskolepoäng
Termin 3 Engelska GR (C), 30 högskolepoäng (inkl självständigt arbete om 15 hp) (Studeras vid University of Greenwich, London)
Termin 4 Europakunskap, 30 högskolepoäng (Studeras vid University of Greenwich, London)

Inför det tredje året väljer studenten en av följande inriktningar:
1. Medie- och kommunikationsvetenskap,
2. Turismvetenskap med kulturgeografi.

Inriktningar termin 5 och 6.

1. Medie- och kommunikationsvetenskap
Termin 5 och 6, valbara kurser inom medie- och kommunikationsvetenskap GR (A) och GR (B), totalt 60 hp

2. Turismvetenskap med kulturgeografi
Termin 5 Turismvetenskap GR (A), Svensk och internationell turism, 15 hp
Kulturgeografi GR (A), Turismens ekonomiska geografi, 15 hp
Termin 6 Turismvetenskap GR (A), Det turistiska systemet, 15 hp
Turismvetenskap GR (B), Destinationsutveckling, 15 hp

Att arbeta med nätbaserad portfolio och IKT-pedagogik ingår i utbildningen.

Inriktningar

Engelska, 0 hp
English

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Sv B/Sv2 B och En B.
(Äldre gymnasiebetyg)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

De krav som ställs för att gå vidare till nästa kurs i programmet framgår av respektive kursplan.

Undervisning och examination

Utbildningen inleds med studier i engelska. Introduktion till de valbara ämnen som avslutar programmet ges under de två första terminerna. I programmet ingår en nätbaserad portfolio, en del av utbildningens IKT-inslag.

Undervisningen bedrivs på heltid i form av föreläsningar, grupparbeten, rollspel, seminarier, fält- och litteraturstudier samt projektarbeten. Dokumentation av projekt- och skriftliga arbeten ingår i studentens nätbaserade portfolio.

Två terminers studievistelse är förlagd till vårt partneruniversitet University of Greenwich, London.

Examinationen sker genom skriftliga prov, examinerande seminarier, inlämningsuppgifter och uppsatsarbeten. Studentens portfolio är också underlag för kontinuerlig examination.

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Kandidatexamen

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet engelska
översatt till
Degree of Bachelor of Arts with a major in English

Övrig information

Jämställdhets- och sociokulturella aspekter beaktas i utbildningens innehåll, litteratur och utvärdering. Tillgång till dator och uppkoppling till Internet är nödvändigt för att följa utbildningen.

Ingående valbara kursers innehåll kan förändras under pågående utbildning.

Sidan uppdaterades 2021-12-07