Masterutbildning med inriktning mot historia

Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Masterutbildning med inriktning mot historia, 120 hp

Master Course in History, 120 higher education credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: HHIAA
  • Tillträdesnivå: Avancerad
  • Diarienummer: MIUN 2006/1206
  • Högskolepoäng: 120
  • Ansvarig institution: Institutionen för Humaniora
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Senaste reviderad: 2010-05-14
  • Giltig fr.o.m: 2010-08-26

Syfte

Syftet med masterutbildningen är att ge den studerande teoretiska insikter, vetenskapliga färdigheter och bred orienteringsförmåga inom historieämnet på en avancerad nivå.

Lärandemål

För utbildningen gäller de allmänna mål som i Högskoleförordningen anges för masterexamen (se SFS 2006:1053)

Den studerande ska efter genomgången utbildning ha
- fördjupade och utvidgade kunskaper om historiska processer inom
en bred kronologisk och geografisk spännvidd
- ytterligare ha utvecklat det vetenskapliga förhållningssättet i analys
av och argumentation om komplexa historiska problem
- förmåga att på grundval av utvecklade samhällsvetenskapliga och
kulturteoretiska insikter och metodologiska färdigheter självständigt
identifiera ett större vetenskapligt problem och att behandla detta på
ett vetenskapligt avancerat sätt i skriftlig framställning
- kompetens för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet
eller forsknings- och utvecklingsarbete.

För de kurser som ingår i utbildningen finns specifika lärandemål, som framgår av respektive kursplan.

Innehåll

Utbildningen består av sex kurser. Kurserna 1-4 utgörs av obligatoriska teori- och metodkurser om sammanlagt 30 högskolepoäng varav de två första kurserna är gemensamma för magister- och masterstuderande vid Institutionen för humaniora. Kurs 5 innehåller valfria områdesfördjupande kurser om sammanlagt 30 högskolepoäng. Kurs 6 är ett examensarbete/självständigt arbete (masteruppsats) om 60 högskolepoäng, där även historieteoretiska, vetenskapsteoretiska och metodologiska frågor integreras.

Programmets kurser:

Kurs 1. Historia AV, Humaniora och bildning; vetenskaplig framställning, 7,5 högskolepoäng
Idéhistorisk introduktion till bildningsbegrepp och humaniora; muntlig och skriftlig vetenskaplig framställning. Gemensam för magister- och masterprogram vid Institutionen för humaniora.

Kurs 2. Historia AV, Humanistisk vetenskapsteori, 7,5 högskolepoäng
Grundläggande vetenskapsteori och tolkningsstrategier. Gemensam för magister- och masterprogram vid Institutionen för humaniora.

Kurs 3. Historia AV, Teori- och metodkurs, 7,5 högskolepoäng
Kursen ger fördjupad kännedom om samhällsvetenskapliga och humanistiska teorier och forskningsmetoder.

Kurs 4. Historia AV, Historiografisk kurs, 7,5 högskolepoäng
Kursen skall ge fördjupade kunskaper i historieämnets historia samt förmåga att kritiskt värdera olika historievetenskapliga skolbildningar.

Kurs 5: Områdesfördjupning, 30 högskolepoäng. Välj bland följande kurser:

Kurs 5:1. Historia AV, Kvantitativa metoder, 7,5 högskolepoäng. Valbar.
Kursen ger avancerad fördjupning i kvantitativa metoder för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Kurs 5:2. Historia AV, Kvalitativa metoder, 7,5 högskolepoäng. Valbar.
Kursen ger avancerad fördjupning i humanistisk texttolkning och hermeneutisk metod.

Kurs 5:3. Historia AV, Arkivkunskap, 7,5 högskolepoäng. Valbar.
Kursen ger grundläggande kunskaper i arkivkunskap och informationsbehandling.

Kurs 5:4. Historia AV, Statlig och kommunal förvaltning i historiskt perspektiv, 7,5 högskolepoäng. Valbar.
Kursen ger grundläggande kunskaper i den svenska förvaltningens organisationsprinciper.

Kurs 5:5. Historia AV, Historiedidaktik, 7,5 högskolepoäng. Valbar.
Kursen ger grundläggande kunskaper i historiedidaktiska teori- och metodproblem.

Kurs 5:6. Historia AV, Industrisamhällets historia, 7,5 högskolepoäng. Valbar.
Kursen behandlar industrisamhällets europeiska, svenska och norrländska historia med avseende på dess ekonomiska, sociala och politiska aspekter.

Kurs 5:7. Historia AV, Genusvetenskap och genushistoria, 7,5 högskolepoäng. Valbar.
Kursen inriktas mot teoretiska och historiografiska aspekter på genusbegreppet.

Kurs 5:8. Fri kurs A på avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng. Valbar.
Kursen utformas i samråd med examinator och ämnesföreträdare.

Kurs 5:9. Fri kurs B, på avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng. Valbar.
Kursen utformas i samråd med examinator och ämnesföreträdare.

Kurs 5:10. Fri kurs C, på avancerad nivå, 7,5 högskolepoäng. Valbar.
Kursen utformas i samråd med examinator och ämnesföreträdare.

Kurs 6. Historia AV, Examensarbete
Masteruppsats, 60 högskolepoäng.
Den studerade skall författa och vid seminarium försvara ett större arbete av god vetenskaplig kvalitet. I kursen ingår också att genomföra en vetenskaplig opposition av en annan masteruppsats.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen med 90 hp, GR (A,B,C) i huvudområdet historia.

Programbeskrivning

Masterprogrammet i historia ger möjlighet att bredda, fördjupa och tillämpa kunskaper och analytiska färdigheter, som möjliggör förståelse av samhällen och kulturer i ett långt tidsperspektiv.

Utbildningen är nära knuten till den forskning om äldre svensk socialhistoria, industrisamhällets politiska och sociala historia och övrig forskning som bedrivs vid institutionen. Vissa delkurser är gemensamma med andra humanistiska ämnen. Valbara inslag i utbildningen gör det möjligt att inrikta studierna mot särskilda intresseområden. Inslaget av valbara kurser inom masterprogrammet är relativt omfattande. Därutöver ingår "fria" kurser som utformas i samråd med examinator/ämnesföreträdare. Ett viktigt inslag i utbildningen är bedrivande av egen forskning genom färdigställandet av ett examensarbete/självständigt arbete, motsvarande ett års studier på heltid.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Masterexamen

Masterexamen med huvudområdet historia
översätts till
Master of Arts (120 credits) with a major in History

Sidan uppdaterades 2021-12-07