Specialistutbildning, Anestesi-, Intensiv-, Operations- och Ambulanssjukvård

Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Specialistutbildning, Anestesi-, Intensiv-, Operations- och Ambulanssjukvård, 60 hp

Emergency Care Specialist Nursing with focus on Anaestetic, Instensive Care-, Operating Room- and Prehospital Nursing, 60 Higher Education Credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: VANEA
  • Tillträdesnivå: Avancerad
  • Diarienummer: 412/0100297, MIUN 2005/1289.
  • Högskolepoäng: 60
  • Ansvarig institution: Institutionen för hälsovetenskap
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Senaste reviderad: 2008-04-25
  • Giltig fr.o.m: 2008-08-27

Syfte

Utbildningen syftar till att ge studenten fördjupade kunskaper för att kunna reagera och agera i relation till den svårt sjuke patientens hälsotillstånd. Detta innebär att utbildningen syftar till att ge kunskap i relation till prevention, diagnostik och medicinsk behandling vilket medför en nödvändig samverkan mellan omvårdnad och medicinska ämnesområden som till exempel trauma, patofysiologi, farmakologi och medicinsk teknik. I utbildningen får studenten tillfälle att ytterligare utveckla sin förmåga att självständigt integrera och använda sina kunskaper samt fördjupa sin förmåga att hantera komplexa företeelser som frågeställningar och situationer som förekommer vid vård av patienter med akuta och allvarliga sjukdomstillstånd samt i den perioperativa vården.

Lärandemål

Specialistsjuksköterskeprogrammet – akutsjukvård följer de mål som Högskolelag [HL] och Högskoleförordning [HF] förespråkar.

Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå;

- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda
kunskaper
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar
och situationer
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav
på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.


För specialistsjuksköterskeexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som specialistsjuksköterska.

Kunskap och förståelse
- visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och
utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad
erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen
- visa fördjupad kunskap i planering, ledning och samordning av vård– och
hälsoarbetet.

Färdighet och förmåga
- visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med patient och
närstående identifiera vårdbehov och upprätta omvårdnadsplan
- visa förmåga att leda och utvärdera omvårdnadsåtgärder
- visa fördjupad förmåga att initiera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande och
förebyggande arbete
- visa förmåga att integrera kunskap samt analysera, bedöma och hantera
komplexa frågeställningar och situationer
- visa förmåga att medverka vid och självständigt utföra undersökningar och
behandlingar inklusive vård i livets slutskede
- visa vårdpedagogisk förmåga.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa självkännedom och empatisk förmåga
- visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån
relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande
av de mänskliga rättigheterna
- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras
närstående
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande
utveckla sin kompetens.

Operationssjukvård, 60 hp
Operation Care Nursing
För att erhålla specialistsjuksköterskeexamen med inriktning akutsjukvård mot operationssjukvård skall studenten därtill;
- visa förmåga att ansvara för aseptik, instrumentering, assistans och
infektionsförebyggande åtgärder i samband med operationer, undersökningar och
behandlingar av patienter i alla åldrar samt förmåga att hantera biologiskt preparat
- visa förmåga att tillämpa sina specialistkunskaper vid stora olyckor och katastrofer.

Intensivvård, 60 hp
Intensiv Care Nursing
För att erhålla specialistsjuksköterskeexamen med inriktning akutsjukvård mot intensivvård skall studenten därtill;
- visa fördjupad förmåga att självständigt observera och bedöma funktionen hos
patienter avseende alla organsystem och patientens psykiska tillstånd samt att vid
behov initiera och självständigt utföra medicinska åtgärder
- visa förmåga att tillämpa sina specialistkunskaper vid stora olyckor och katastrofer.

Anestesisjukvård, 60 hp
Anaestetic Nursing
För att erhålla specialistsjuksköterskeexamen med inriktning akutsjukvård mot anestesisjukvård skall studenten därtill;
- visa förmåga att ansvara för övervakning och utförande av lokal och generell
anestesi, analgesi och sedering i samband med operationer, undersökningar och
behandlingar av patienter i alla åldrar
- visa förmåga att tillämpa sina specialistkunskaper vid stora olyckor och katastrofer.

Ambulanssjukvård, 60 hp
Prehospital Nursing
För att erhålla specialistsjuksköterskeexamen med inriktning akutsjukvård mot amulanssjukvård skall studenten därtill;
- visa förmåga att självständigt kunna bedöma den sjukes/skadades somatiska och
psykiska status och omedelbara behov samt kunna genomföra de åtgärder som
krävs för patienter i alla åldrar under starkt varierande förhållanden
- visa förmåga att tillämpa sina specialistkunskaper vid stora olyckor och katastrofer.

Innehåll

Specialistutbildning till sjuksköterska inom akutsjukvård med inriktning mot ambulans-anestesi-, intensiv-, och operationssjukvård omfattar 60 högskolepoäng uppdelade på fem kurser.

De 60 högskolepoängen kan läsas som en sammanhållen utbildning till specialissjuksköterska inom akutsjukvård.

Kursöversikt och kursernas ordning i utbildningen:

- Medicinsk vetenskap AV, Akutmedicin, 7,5 hp
- Omvårdnad AV, Verksamhetsförlagd utbildning med inriktning mot specialområdet,
7,5 hp
- Medicinsk vetenskap AV, Specifik omvårdnad med inriktning mot specialområdet
och trauma, 15 hp
- Omvårdnad AV, Verksamhetsförlagd utbildning med inriktning mot specialområdet,
15 hp
- Omvårdnad AV, Vetenskapligt arbete, 15 hp

Kurserna kan komma att läsas i annan ordning än ovan angiven.

Inriktningar

Ambulanssjukvård, 60 hp
Prehospital Nursing

Anestesisjukvård, 60 hp
Anaesthetic Nursing

Intensivvård, 60 hp
Intensive Care Nursing

Operationssjukvård, 60 hp
Operating Room Nursing

Behörighet

Svensk legitimation som sjuksköterska, Omvårdnad GR (A), 30 högskolepoäng, Omvårdnad GR (B), 30 hp, Omvårdnad GR (C), 30 hp inklusive examensarbete 15 hp.

Programbeskrivning

Utbildningen till specialistsjuksköterska inom akutsjukvård omfattar ett års heltidsstudier och ges med inriktningar mot anestesi-, intensiv-, operations- och ambulanssjukvård. Vardera inriktning omfattar 60 högskolepoäng.

Specialistsjuksköterskeutbildning i akutsjukvård följer de mål som Högskolelag [HL]och Högskoleförordning [HF] förespråkar. Programmet omfattar 60 högskolepoäng på avancerad nivå och utgörs av både teoretiska och verksamhetsförlagda utbildningsdelar.

Genomgånget program leder efter fullgjorda kursfordringar till Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning akutsjukvård inom ambulans-, anestesi-, intensiv- resp. operationssjukvård.

Specialistsjuksköterskans yrke utövas utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet med respekt för den patientens autonomi, integritet och värdighet. Omvårdnad inom akutsjukvård har både en teoretisk och en praktisk dimension utgående från en holistisk människosyn. Målet med omvårdnaden inom de olika specialitéerna är att öka möjligheter till överlevnad och att skapa förutsättningar för hälsa vid akuta och allvarliga sjukdomstillstånd samt under perioperativvård. Omvårdnad inom akutsjukvård är relaterat till hälsa, sjukdom, funktionsnedsättning och behandling med beaktande av den akuta och svårtsjuke patientens särskilda behov utifrån skillnader i kulturell bakgrund, ålder, kön och sociala villkor. Den specialistutbildade sjuksköterskans arbete förutsätter stor förmåga till kritisk granskning och användning av forskningsresultat samt kännedom om beprövad erfarenhet i omvårdnaden av patienter inom de olika specialitéerna.

Utbildningen har en stark ambition att integrera teoretisk och praktisk kunskap. Detta sker genom att varje delkurs innehåller såväl teoretiska som praktiska moment där studenten i varierande omfattning blandar verksamhetsförlagda studier med teoretiska studier. Ett motiv för denna starka ambition är att utbilda en handlingskraftig specialistsjuksköterska med en god teoretisk bas för sitt handlande. Det vill säga en sjuksköterska som med stort oberoende kan göra självständiga bedömningar, med god förmåga till kritiskt tänkande och problemlösning samt dessutom utveckla kunskaper och färdigheter för ett interprofessionellt arbetssätt.

Vetenskaplig metodik integreras i samtliga obligatoriska kurser.

Ett självständigt arbete omfattande 15 högskolepoäng ingår. Syftet med arbetet är att fördjupa kunskapen inom ett självvalt område inom ämnet omvårdnad med inriktning mot ambulans-, anestesi-, intensiv- och operationssjukvård. Arbetet kan till exempel vara en vetenskaplig studie, ett definierat förändringsarbete eller en omfattande litteraturgenomgång. För arbetet erhåller studenten en handledare från institutionen med möjlighet att välja handledare i relation till arbetets inriktning.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Krav på godkänd kurs för tillträde till efterföljande kurs kan finnas och anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Utbildningen bedrivs med heltidsstudier. De teoretiska studierna är förlagda till Sundsvall, Östersund. Vissa moment sker med hjälp av distansöverbryggande teknik såsom videoöverföring och nätbaserad undervisning.

De kliniska studierna är förlagda till följande orter: Sundsvall, Östersund, Örnsköldsvik och Sollefteå. De kliniska studierna omfattar även studieuppgifter, viss lärarledd undervisning och praktisk examination. Såväl de teoretiska studierna som de kliniska studierna genomförs med hjälp av studiehandledningar och kontinuerlig samverkan mellan student, handledare och lärare.

Examinationsformerna varierar och framgår av respektive kursplan. Tentamina sker i såväl teoretiska som tillämpade utbildningsavsnitt och är utformade så att individuell bedömning kan ske.

Betygskriterier, regler för förnyat prov och igentagande av förlorat utbildningsavsnitt framgår av respektive kursplan. Betyg bestäms av utsedd examinator. Betyg anges i enlighet med högskoleförordningen och framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Specialistsjuksköterskeexamen

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot intensivvård,
anestesisjukvård, operationssjukvård eller ambulanssjukvård
översatt till
Graduate Diploma in Specialist Nursing - Intensive Care Nursing
Graduate Diploma in Specialist Nursing - Anesthetic Care
Graduate Diploma in Specialist Nursing - Operating Room Nursing
Graduate Diploma in Specialist Nursing - Preshospital Nursing

Övrig information

Alternativt urval:
Beskrivning av urval: Antal högskolepoäng som meritvärde räknas på avklarade kurser utöver behörighetsgivande utbildning.

Tillgodoräknande
I enlighet med Högskoleförordningen har studenten möjlighet att efter särskild
prövning tillgodoräkna sig tidigare likvärdig utbildning.

Utvärdering sker efter varje kurs enligt Mittuniversitetets kvalitetsutvecklingsprogram.

Möjligheter till utlandsstudier finns genom upparbetade avtal mellan Mittuniversitetet,
Institutionen för hälsovetenskap och universitet i ett flertal länder.

Sidan uppdaterades 2021-12-07