Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Masterprogram i sociologi, 120 hp

Master Programme in Sociology, 120 Higher Education Credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: SSOAA
  • Tillträdesnivå: Avancerad
  • Diarienummer: Miun 2006/1874
  • Högskolepoäng: 120
  • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsvetenskap
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Senaste reviderad: 2008-03-11
  • Giltig fr.o.m: 2008-08-15

Syfte

Masterprogrammet i sociologi syftar till att ge studenterna fördjupade ämneskunskaper, samt förmåga att tillämpa kunskaperna i självständigt vetenskapligt arbete.

Lärandemål

Kunskap och förståelse:
För masterexamen i sociologi ska studenten
- visa kunskap och förståelse inom sociologins område, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad kunskap om sociologiska forskningsmetoder.

Färdighet och förmåga:
För masterexamen i sociologi ska studenten
- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera sociologiska frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar, och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i sociologiskt forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen i sociologi ska studenten
- visa förmåga att inom sociologins område göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete.
- visa insikt om den sociologiska vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare sociologisk kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Innehåll

Termin 1 inleds med en introduktion till avancerade studier i samhällsvetenskap, och omfattar därefter organisationsanalys, riskhantering och –kommunikation samt vetenskaplig metod.

Termin 2 omfattar sociologiska fördjupningsstudier.

Termin 3 inleds med allmän samhällsvetenskaplig teori, och omfattar därefter sociologisk teori, vetenskaplig metod samt en valbar delkurs inom ramen för institutionens utbud.

Termin 4 omfattar sociologiska fördjupningsstudier.

Såväl programmets första som dess andra år avslutas med en uppsats om 15 högskolepoäng. Alternativt kan första årets uppsats ersättas med att andra året avslutas med en uppsats om 30 högskolepoäng.

Behörighet

Kandidatexamen med 90 hp GR (A,B,C) i huvudområdet sociologi.

Programbeskrivning

Masterprogrammet i sociologi vid Mittuniversitetet består, förutom av huvudområdet, av en introduktion till avancerade studier i samhällsvetenskap och valbara kurser i andra ämnen inom institutionen. Programmets första år är inriktat mot entreprenörskap, organisationsteori samt riskhantering och riskkommunikation. Programmets andra år har en mer allmänsociologisk karaktär, där studenten inom ramen för kursutbudet själv kan välja inriktning.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Masterexamen

Masterexamen med huvudområdet sociologi

Övrig information

Programmet ges på engelska.

Sidan uppdaterades 2021-12-07