Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Medieteknikutbildning, 160/180 hp

Programme of Media Technology

Allmänna data om programmet

  • Programkod: TMEDK
  • Diarienummer: 2004:08
  • Högskolepoäng: 160/180
  • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi och medier
  • Ansvarig fakultet: Huvudområdet för naturvetenskap, teknik och medier
  • Giltig fr.o.m: 2004-03-15

Syfte

Utbildningen skall ge kunskaper och färdigheter för arbete med forskning och utveckling av ny teknik inom det medietekniska ämnesområdet samt utgöra en grund för forskarutbildning i datateknik.

Lärandemål

Förutom högskolelagens allmänna mål har utbildningen dessutom som mål att förbereda för arbete med datateknisk problemlösning vid produktion av tidningar, etermedia och nya medier såsom nättidningar, multimediala presentationer. Den som genomfört programmet ska vara väl förtrogen med produktion och distribution av medier samt ha den teoretiska förståelse för datateknik som krävs för att på egen hand sätta sig in i nya tekniker och nya forskningsresultat.

Programmet är tvärvetenskapligt och ska ge en orientering om den terminologi som icke-tekniska yrkeskategorier såsom journalister och informatörer använder och den miljö som de arbetar i men också förbereda för arbete i nya multidisciplinära yrkesroller inom mediebranschen. Utbildningen ska således förmedla kompetens inom grafisk formgivning, journalistik och organisationskommunikation samt om samhälls- och beteendevetenskapliga aspekter av tekniken. Programmet ska ge förståelse för mediebranschens villkor och arbetsmetoder idag och hur den tenderar att förändras.

Innehåll

Matematik basblock 10 poäng
Matematik Baskurs IA 5 poäng
Matematik Baskurs IB 5 poäng

Kurserna utgör behörighetsgivande förutbildning och är därför inte examensgrundande. Ett separat intyg utfärdas för godkända kurser. Studerande som ej har behörighet i matematik motsvarande minst gymnasiekurs Matematik C resp Matematik D skall läsa Baskurs Matematik Baskurs IA resp Matematik Baskurs IB.

Den som är behörig i matematik enligt ovan erbjuds valbara kurser omfattande 5poäng eller 10 poäng

Matematik A 20 poäng
Inledning till logik 5 poäng
Algebra och Diskret Matematik 5 poäng
Matematik inledning till analys 5 poäng
Linjär Algebra I 5 poäng

Datateknik A 30 poäng
Datavetenskaplig introduktionskurs 5 poäng
Internet A 5 poäng
Inledning till programmering i C++ 5 poäng
Operativsystem 5 poäng
Datornätverk 5 poäng
Grundläggande programmering i JAVA 5 poäng

Datateknik B 25 poäng
Objektorienterad programmering 5 poäng
Programkonstruktion i Java 5 poäng
Interaktiva multimedier, projektkurs 5 poäng
Internet-fördjupningskurs 5 poäng
Databaser, design och programmering 5 poäng

Datateknik C 20 poäng
Databasteknik 5 poäng
Människa dator interaktion MDI 5 poäng
Examensarbete 10 poäng

Elektroteknik A 5 poäng
Telekommunikation, teknik, tjänster, trender 5 poäng

Grafisk Design A 5 poäng
Informationsformgivning 5poäng

Medie och kommunikationsvetenskap A 15 poäng
Organisation och kommunikation 5 poäng
Massmedier & rätt 5 poäng
Interpersonell kommunikation 5 poäng

Medie och kommunikationsvetenskap B 5 poäng
Strategisk kommunikation 5p

Journalistik A 10 poäng
Kommunikation i tal och skrift 5 poäng
Journalistik och webbpublicering 5 poäng

Datateknik, Elektroteknik, Informatik B/C, matematik, ekonomi, medietekniska tillämpningskurser, eller Kommunikationsvetenskap 15-25 poäng

Varje år ges ett urval av kurser i Datateknik, Informatik, Elektroteknik, Journalistik och Medie- och kommunikationsvetenskap. Se Institutionens aktuella kursutbud. Den studerande kan internt söka kurser och antas under förutsättning att han/hon är behörig.

OBSERVERA! Den som planerar att läsa en Teknologie magisterexamen i datateknik skall välja minst en 5 poängskurs i matematik på B-nivå. Minimikravet för Teknologie magisterexamen är minst 25 p i matematiska ämnen varav 5 poäng på B-nivå. Utöver detta skall vissa behörighetsgivande kurser i datateknik väljas för att ge möjlighet att läsa magisterpåbyggnaden.

Påbyggnadsutbildning, Teknologie magister med huvudämnet datateknik 20 poäng
Studerande som önskar bygga på utbildningen till en magisterexamen med huvudämnet datateknik läser, förutom de i programmet ingående kurserna, behörighetsgivande kurser i det valbara blocket före magisterpåbyggnaden. Magisterpåbyggnaden omfattar valbara kurser på D-nivå , totalt 10 poäng samt ett Examensarbete på D-nivå 10 poäng. Se aktuellt kursutbud på magisternivå.

Behörighet

Samt matematik B
(Äldre gymnasiebetyg)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen

Spärrar i utbildningen

För att få studera vidare i de högre årskurserna utan restriktioner skall den studerande vid inledningen av årskurs 2 uppnått minst 30 poäng.
Studerande som ej uppfyller detta krav skall kontakta institutionens studievägledare för individuell studieplanering.

Undervisning och examination

Undervisningen, som ges i form av heltidsstudier, består av föreläsningar, lektioner, seminarier, laborationer och projektarbeten. Seminarier, laborationer och projektarbeten är obligatoriska. En betydande del av engelsk kurslitteratur ingår i utbildningen.
Examinationen på programmets kurser kan ske genom skriftliga tentamina, obligatoriska teoretiska uppgifter, projekt, laborationer samt ett avslutande examensarbete.
Betyg sätts på varje kurs i programmet. Som betyg används något av betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Utbildningsprogrammet leder till Teknologie kandidat-/magisterexamen med huvudämnet datateknik.

Beträffande minimikrav för respektive examen samt engelsk översättning av examensbenämningar, se Mittuniversitetets studieorganisationsdokument.

Examensbenämning

Teknologie magisterexamen
Teknologie kandidatexamen

Övrig information

För att bättre kunna följa utbildningen i högre årskurser och som förberedelse för examensarbetet rekommenderas den studerande att efter två års studier genomföra en praktikperiod omfattande minst 6 veckor inom sådan yrkesverksamhet som programmet förbereder för.

Utbildnings- och forskningsnämnden för naturvetenskap och teknik har beslutat att
f r o m 1994-07-01 skall vid Mitthögskolan finnas inrättat ett fast utbildningsprogram med benämningen Medieteknikutbildning 160 poäng.
Utbildningsplanen för Medieteknikutbildningen 160/180 poäng är fastställd av Utbildnings- och forskningsnämnden för naturvetenskap och teknik 1994-06-01.
Utbildningsplanen är senast reviderad av Grundutbildningsrådet för Naturvetenskap, Teknik och Medier 2003-10-20. Rev 2004-03-15.

Sidan uppdaterades 2021-12-07