Magisterprogram i pedagogik med inriktning mot utbildning och ledarskap

Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Magisterprogram i pedagogik med inriktning mot utbildning och ledarskap, 60 hp

Magister Programme in Pedagogics with Specialisation in Education and Leadership

Allmänna data om programmet

  • Programkod: UPULA
  • Tillträdesnivå: Avancerad
  • Diarienummer: MIUN 2006/1312
  • Högskolepoäng: 60
  • Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap
  • Ansvarig fakultet: Lärarutbildningsnämnden
  • Senaste reviderad: 2008-04-17
  • Giltig fr.o.m: 2008-01-01

Syfte

Syftet med magisterprogrammet i pedagogik med inriktning mot utbildning och ledarskap är att ge fördjupade kunskaper i pedagogik inom det beteendevetenskapliga/utbildningsvetenskapliga området med särskild vikt vid utbildning och ledarskap.

Lärandemål

Enligt högskolelagen 1 kap 9 § har högskoleutbildning på avancerad nivå följande mål:
”Utbildningen på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.
Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.(SFS 2006:173) ”

För magisterprogrammet i pedagogik med inriktning mot utbildning och ledarskap gäller förutom målen för grundnivån att:
- Studenten ska tillägna sig fördjupad kunskap och förståelse inom
pedagogik, inbegripet såväl överblick över det utbildningsvetenskapliga området
som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt
forsknings- och utvecklingsarbete, och fördjupad metodkunskap.
- Studenten ska även tillägna sig förmåga att integrera kunskap och att analysera,
bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även
med begränsad information, utveckla förmåga att självständigt identifiera och
formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra
kvalificerade uppgifter
- Därtill ska studenten utveckla förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för
och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till
grund för dessa i dialog med olika grupper, och därigenom erhålla sådan färdighet
som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i
annan kvalificerad verksamhet.
- Inom programmets ram ska studenten också tillägna sig förmåga att inom
pedagogikämnet göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga,
samhälleliga och etiska aspekter med medvetenhet om etiska
aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete och insikt om vetenskapens
möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur
den används, samt utveckla förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare
kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Innehåll

Utbildningens kurser och dess moment:

Termin 1
Pedagogik AV: Profiltermin – Utbildning och ledarskap, 1-30 hp
- Entreprenörskap, utbildning och ledarskap
- Flexibelt lärande
- Kultur, struktur och ledarskap
- Handledning och relationsinriktat arbete

Termin 2
Pedagogik AV: 31-60 hp
- Metod
- Självständigt arbete/Uppsats, 15 hp

Kurserna kan komma att läsas i en annan ordning än den ovan angivna och de ingående momenten kan komma att bli föremål för smärre justeringar.

Behörighet

Kandidatexamen omfattande minst 180 hp varav minst 90 hp i pedagogik.

Programbeskrivning

Magisterprogrammet i pedagogik med inriktning mot utbildning och ledarskap är ett påbyggnadsprogram tänkt att fördjupa studentens kompetens inom det utbildningsvetenskapliga/beteendevetenskapliga området med särskilt djup inom institutionens forskning mot utbildning och ledarskap. Programmet är öppet för de som avlagt kandidatexamen i pedagogik.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning och examination

Undervisningen bedrivs på heltid i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, laborationer, fältstudier och projektarbeten.

Examination sker genom skriftliga prov, examinerande seminarier, inlämningsuppgifter och uppsatsarbeten.

På samtliga kurser ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt. För mer detaljerad beskrivning hänvisas till varje kursplan.

Examensbenämning

Magisterexamen

Magisterexamen med huvudområdet pedagogik översatt till Degree of Master (One Year) with a major in Education.

Examensfordringarna anges i Mittuniversitetets examensordning. Se under Utbildning, Utbildningsinformation, Examensbevis på www.miun.se.

Övrig information

Utbildningen ges vid Institutionen för utbildningsvetenskap.

Sidan uppdaterades 2021-12-07