Programmet för personal och arbetslivsfrågor

Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Programmet för personal och arbetslivsfrågor, 180 hp

Human Resource Management and Labour Relations, 180 ECTS

Allmänna data om programmet

  • Programkod: SPALG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: MIUN 2006/1875
  • Högskolepoäng: 180
  • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsvetenskap
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Senaste reviderad: 2008-01-16
  • Giltig fr.o.m: 2008-08-15

Syfte

Programmet för personal och arbetslivsfrågor syftar till att ge studenterna kompetens för att efter utbildningen kunna söka arbete inom sektorn för personalarbete. Personalvetarens yrkesroll i dagens Sverige/Europa är mycket bred och kan innebära många olika typer av arbetsuppgifter. Studenter från programmet för personal och arbetslivsfrågor skall efter genomgången utbildning vara behöriga att söka arbeten som exempelvis, rekryterare, personalman, personalhandläggare, arbetsmiljöansvarig, personalchef eller annan personalledande funktion.

Lärandemål

Efter genomgången utbildning skall studenten:
-Känna stor förtrogenhet med vetenskaplig teori och metod och kunna tillämpa denna på olika områden inom arbetslivet.
-Behärska organisationsintegrerade frågor på olika nivåer i samhället.
-Kunna värdera, tillämpa och använda olika vetenskapliga discipliners synsätt och metoder och visa på en god förståelse för strategiskt personalarbete ur ett ledningsperspektiv.
-Behärska personalsociala frågor på ett såväl teoretiskt som praktiskt förhållningssätt och kunna tillämpa dessa i verkliga arbetslivssituationer.

Innehåll

År 1
Psykologi Gr (A) 30 hp
Kursen inleds med psykologiska perspektiv. Vidare fokuseras personlighets- och socialpsykologi. Blocket avslutas med en kurs i personalresursplanering.

Sociologi Gr (A) 30 hp
Kursen ges en introduktion till sociologin som ämne. Vidare fokuseras teoretiska perspektiv inom sociologi och arbetsliv samt organisations- och ledarskapsfrågor.

År 2
Sociologi Gr (B) 22,5 hp
Kursen är en fördjupning i sociologiska aspekter av organisationer och arbetsliv. Kursen omfattar dels breda frågor såsom vad en organisation är, makt, hierarki, grupper, kön, roller, handlingsfrihet, ledarskap och socialt samspel, och dels konkreta frågor, till exempel kompetenshantering, organisationsutveckling och heterogenitet. Avslutningsvis lyfter vi blicken och ser på organisationers roll i samhället.

Psykologi Gr (B) 22,5 hp
Kursen är en fördjupning inom psykologin med särskild inriktning mot företeelser inom arbetslivet. Arbetspsykologiska frågor såsom ledarskap, stress och hälsa betonas. Vidare ingår praktiska moment i konflikthantering och presentationsteknik. Kursen genomsyras genom att vetenskapliga metoder diskuteras, tränas och fördjupas inom det arbetspsykologiska området.

Rättsvetenskap 15 hp
Under avsnittet rättsvetenskap studeras den individuella arbetsrätten, särskilt det individuella anställningsavtalet, anställningsskyddet och annan arbetslivsrelevant lagstiftning.

År 3
Praktik 15 hp, varav 7,5 hp psykologi Gr (B) och 7,5 hp sociologi Gr (B)
Under terminen ingår arbetsplatsförlagd praktik där studenten under 10 veckor genomför praktiskt arbete inom organisation eller företag och tränar färdigheter relevanta inom personal och arbetslivsfrågor. Praktiken avslutas med seminarium där studenterna delger sina erfarenheter till andra studenter.

Företagsekonomi Gr (A) 15 hp
Kursen inriktas mot att ge en grundläggande förståelse för personalekonomiska frågor i personalekonomins olika tillämpningsområden.


Val av fördjupningsämne;

Psykologi Gr (C) 30 hp
alternativt
Sociologi Gr (C) 30 hp

Programmet avslutas med en termins fördjupningsstudier inom något av huvudområdena. Under terminen fördjupas de teoretiska kunskaperna inom ämnesområdet och färdigheter i analys och metod tränas. Terminen avslutas med en självständigt arbete (uppsats 15 hp).

Efter avklarad utbildning har studenten behörighet att fördjupa sina studier inom Human Resources på magisternivå.

Behörighet

Samhällskunskap A, Matematik B samt Engelska A
(Äldre gymnasiebetyg)

Programbeskrivning

Programmet för personal och arbetslivsfrågor vid Mittuniversitetet består av två huvudområden, psykologi och sociologi samt två kompletterande ämnen, juridik (arbetsrätt) och företagsekonomi (personalekonomi). Huvudområdena är inriktade mot frågeställningar relevanta för personalvetaren. Inom psykologiämnet ligger tyngdpunkten på arbets- och organisationspsykologi. Inom psykologin ingår även moment av praktisk karaktär såsom rekrytering, konfliktlösning och presentationsteknik. Inom sociologin är tyngdpunkten organisationssociologi och organisationsutveckling. Kurserna tar upp en stor mängd organisatoriska frågor såsom ledarskap, makt, heterogenitet och förändring, och har en spännvidd från specifika frågor på gruppnivå till frågor på global nivå. Utbildningen genomsyras av moment direkt kopplade till arbetslivet och även här ingår moment av praktisk karaktär såsom projektarbeten i organisationer.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Inga särskilda spärrar finns, förutom de i respektive kursplaner angivna förkunskapskraven.

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Kandidatexamen

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet psykologi eller sociologi
översatt till
Degree of Bachelor of Social Science with a major in Psychology or Sociology

Övrig information

Efter programmet ges studenterna med filosofie kandidat examen i något av huvudområdena psykologi eller sociologi möjlighet att fördjupa sig inom HR området med en ettårig magisterutbildning.

Sidan uppdaterades 2021-12-07