Internationellt masterprogram i biologi

Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Internationellt masterprogram i biologi, 120 hp

International Master's Programme in Biology

Allmänna data om programmet

  • Programkod: NBIAA
  • Tillträdesnivå: Avancerad
  • Diarienummer: MIUN 2007/117
  • Högskolepoäng: 120
  • Ansvarig institution: Institutionen för naturvetenskap
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
  • Senaste reviderad: 2008-06-13
  • Giltig fr.o.m: 2008-09-01

Syfte

Syftet med utbildningen är, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå, att ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper och att hantera komplexa företeelser och frågeställningar för forsknings- och utvecklingsarbete inom biologiområdet.

Lärandemål

HÖGSKOLEFÖRORDNINGENS MÅL

Kunskap och förståelse
För masterexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För masterexamen skall studenten
- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
- visa förmåga att i såväl nationella som i internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin egen kunskapsutveckling.

LÄRANDEMÅL FÖR INTERNATIONELLT MASTERPROGRAM I BIOLOGI

Kunskap och förståelse
Efter avslutad utbildning ska studenten besitta:
- fördjupade kunskaper om ekosystemens, organismernas och arternas funktionella egenskaper,
- goda kunskaper om teoretiska härledningar av biologiska system som innefattar ex. optimering, energiflöden, stress och samspel på organismnivå,
- kunskaper om vetenskapliga arbetssätt och metoder,
- goda kunskaper om organismernas/systemens reaktioner i både extrema och normala tillstånd, samt
- förstå komplexa multivariata sammanhang och deras skalberoende dynamik.

Färdighet och förmåga
Studenten ska efter avslutad utbildning behärska:
- färdigheter i vetenskaplig metodik för att identifiera, beskriva och analysera biologiska problem samt i att föreslå och värdera möjliga lösningar på dessa problem,
- förmåga till analytiskt tankesätt för systemanalyser från cellen till ekosystemen med kopplingar till organismernas livsvillkor under extrema och ordinära betingelser,
- goda färdigheter i att använda metoder för prediktion, konsekvens- och känslighetsanalyser, och
- mycket god förmåga att söka, syntetisera och tillämpa resultat från forskning och utveckling inom biologiområdet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad utbildning skall studenten:
- kunna värdera hot och möjligheter relaterade till de biologiska systemens uthållighet och bärförmåga,
- se sin roll som expert i en strävan mot hållbart samhälle och ökad hälsa,
- ha förvärvat ett moget förhållningssätt till den internationella kunskapsutvecklingen på biologiområdet,
- vara en god representant för det biologiska ämnesområdet genom saklighet, trovärdighet och etik, och
- visa färdigheter i skriftlig och muntligt presentation för specialister såväl som med personer som saknar specialkunskaper inom det egna området.

Innehåll

Programmet består av följande kurser:

Årkurs 1
(AV=avancerad nivå, GR=grundnivå)
Biologi AV, Funktionell ekologi, 15 hp
Biologi AV, Ekofysiologi, 15 hp
Biologi AV, Molekylär genetik, 15 hp
Matematisk statistik GR (A), Statistik, 7,5 hp
Biologi AV, Vetenskaplig metodik, 7,5 hp

Årskurs 2
Övrigt ämne GR (A), Vetenskapsfilosofi, vetenskapligt skrivande och presentationsteknik, 7,5 hp
Biologi AV, Inriktningsspecifika litteraturstudier, 7,5 hp
Biologi AV, Examensarbete, 45 hp

Inriktningar

Funktionell Ekologi, 120 hp
Functional Ecology

Behörighet

Engelska kurs B, alternativt dokumenterade resultat från något av följande internationella engelsktest:
TOEFL test med minsta poäng 550 alt. 213 för det datorbaserade testet.
IELTS test med minst 6,0 poäng och inget moment under 5,0 poäng.
Kandidatexamen i biologi eller motsvarande med minst 90 hp i biologi

Programbeskrivning

Programmet är en Masterutbildning i biologi på 120 högskolepoäng (hp) och leder till en Masterexamen med huvudområdet biologi. Programmet är forskningsförberedande med fördjupad kunskap inom ett valt område.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisning bedrivs på heltid i form av bl. a. föreläsningar, seminarier, laborationer, projektarbeten, fältstudier och studiebesök. Undervisningen ges på engelska.

Studierna kan vara problembaserade eller projektinriktade. Studenten tränas systematiskt att, med hjälp av teoretiska kunskaper, praktiskt lösa arbetsuppgifter av ökande svårighetsgrad inom respektive område.

Teoretiska kursmoment tenteras vanligen skriftligt. Gruppuppgifter och självständiga uppgifter redovisas normalt i muntliga och/eller skriftliga rapporter, som oftast behandlas på seminarier och som bedöms av lärare/lärarlag.

Betygsskalan framgår av respektive kursplan.
Examination är muntlig och/eller skriftlig.

Examensbenämning

Masterexamen

Masterexamen med huvudområdet biologi, som översätts till Degree of Master (Two Years) with a major in Biology.

Övrig information

Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, nivå, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.
Utbildningen bedrivs vid Mittuniversitetets campus i Sundsvall. Den studerande har vissa möjligheter att välja kurser under studietiden. Hur valet skall genomföras samt aktuellt kursutbud meddelas lokalt för respektive program. För att antas till en valbar kurs gäller att den studerande skall vara behörig. Valbara kurser kan ställas in vid för få sökande.

Sidan uppdaterades 2021-12-07