Magisterprogram i Rättsvetenskap, inriktning Mänskliga rättigheter inom internationella brottmålsdomstolar

Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Magisterprogram i Rättsvetenskap, inriktning Mänskliga rättigheter inom internationella brottmålsdomstolar, 60 hp

Master Programme (one year) in Law, International Criminal Justice and Procedures in Human Rights Law, 60 higher education credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: SRMRA
  • Tillträdesnivå: Avancerad
  • Diarienummer: MIUN 2007/1554
  • Högskolepoäng: 60
  • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsvetenskap
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Senaste reviderad: 2008-03-11
  • Giltig fr.o.m: 2008-08-15

Syfte

Kursens syfte är:
- grundläggande gå igenom rättsteorier inom internationell straffrätt i sammanhanget mänskliga rättigheter;
- att skapa grundläggande förståelse för aktuella rättsregler inom området och dess användningsområde från ett praktiskt perspektiv;
- att ge förmåga att analysera, positivt och negativt, filosofiska, juridiska och straffrättsliga viktiga frågor i internationella relationer;
- att utveckla förmågan att förstå ursprunget och tillämpningen av internationell straffrätt och mänskliga rättigheter i en brottmålsdomstol;
- att förstå jämförande rättsvetenskapliga metoder i internationell straffprocessrätt, brottmålsdomstolar samt diskutera och analysera utvecklingen av internationell fred, jämliket och rättvisa samt förhindrande av internationella brott genom grundläggande principer inom internationell straffrätt och mänskliga rättigheter.

Lärandemål

För examen skall studenten visa:
• fördjupad kunskap inom rättsvetenskap för att användas i ett vetenskapligt syfte,
• fördjupad kunskap inom rättstillämpning med förmåga att använda det i vetenskapligt syfte,
• påvisa teoretiska och praktiska färdigheter inom rättsvetenskap samt förmåga att på ett vetenskapligt sätt hantera problem inom området,
• kunskaper och färdigheter för ett självständigt vetenskapligt arbete på avancerad nivå inklusive förmåga att kommunicera resultat till omgivningen bestående av experter och mindre insatta.

Innehåll

Hösttermin
Principer inom Internationell Straffrätt ,15 hp
Effekten av Avtal inom Internationella Brottmålsdomstolar,15 hp

Vårtermin
Skyddet av Subjekten i Nationella och Internationella
Brottmålsdomstolar 7,5 hp
Mänskliga Rättigheter och Rättsskipning, 7,5 hp
Magisteruppsats, 15 hp

Behörighet

Kandidatexamen med minst 90 hp GR (A,B,C) i huvudområdet rättsvetenskap.

Programbeskrivning

Magisterprogrammet i rättsvetenskap inriktning mänskliga rättigheter inom internationella brottmålsdomstolar behandlar teorier bakom systemet med internationell straffrätt och dess betydelsefulla funktion i processer med juridiskt, ekonomiskt, militärt och politiskt innehåll. Det är speciellt uppenbart i samband med etablerandet av ett antal internationella brottmålsdomstolar för att väcka åtal och bestraffa individer som har begått brott under freds- och krigstid. Programmet fokuserar också på skyddet av subjekten i de internationella brottmålsdomstolarna och dess processrättsliga regler. Under kursen diskuteras och utvärderas rättigheterna för offer, vittnen, åtalade, dömd, åklagare, domare och deras respektive familjer.
Programmet beaktar olika aspekter gällande mänskliga rättigheter och de internationella domstolarna. I programmet ingår även att besöka domstolar, såväl första som andra instans. Därutöver ingår att på en avancerad akademisk nivå skriva en uppsats inom eget intresseområde och programmets ramar. Under arbetet med uppsatsen finns en handledare som stöd. Uppsatsen skall förvaras vid ett uppsatsseminarium.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning och examination

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Magisterexamen

Magisterexamen med huvudområdet rättsvetenskap
översatt till
Degree of Master (One Year) with a major in Jurisprudence

Övrig information

Kurserna kan komma att ges på engelska.
Kursutvärderingar genomförs i samband med varje kurs.

Sidan uppdaterades 2021-12-07