Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Webbdesign, 135/140 hp

Programme of Webdesign

Allmänna data om programmet

  • Programkod: TWEBK
  • Diarienummer: 2005:01
  • Högskolepoäng: 135/140
  • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi och medier
  • Ansvarig fakultet: Huvudområdet för naturvetenskap, teknik och medier
  • Giltig fr.o.m: 2005-03-10

Syfte

Att förbereda för arbete med teknisk och visuell problemlösning vid produktion av webbplatser. Utveckling av webbteknik kräver både programmering/logisk lösning och kreativ lösning av problem. Programmet är därför tvärvetenskapligt och profilerat mot utveckling av tillämpningar i Internetmiljö med inriktning mot informationsförvaltning, kunskapsorganisation och grafisk design. Programmet skall dessutom ge kunskaper om hur man sätter upp webbservrar och underhåller webbtjänster som erbjuds över Internet och intranät.

Säkerhetsaspekter för nutida och framtida webbtjänster behandlas ingående.
Utbildningen skall ge även utgöra en grund för forskarutbildning i datateknik.

Innehåll

Matematik basblock 10 poäng
Matematik Baskurs C 5 poäng
Matematik Baskurs D 5 poäng
Kurserna utgör behörighetsgivande förutbildning och är därför inte examensgrundande. Ett separat intyg utfärdas för godkända kurs. Studerande som ej har behörighet i matematik motsvarande minst gymnasiekurs Matematik C respektive Matematik D, skall läsa Matematik Baskurs C respektive Matematik Baskurs D.

Valbar kurs 10 poäng
Valbara kurser i matematik eller datateknik.
Kurserna läses av de som inte läser Ma D eller basblocket omfattande 10p

Matematik A 10 poäng
Algebra och Diskret Matematik 5 poäng
Linjär algebra I 5 poäng

Datateknik A 30 poäng
Datavetenskaplig introduktionskurs 5 poäng
Operativsystem 5 poäng
Internet 5 poäng
Grundläggande programmering i Java 5 poäng
Internet och datakommunikation 5poäng
Introduktion till .net 5 poäng

Datateknik B 25 poäng
Programkonstruktion i Java 5 poäng
Interaktiva multimedier, projektkurs 5 poäng
Internet-fördjupningskurs 5 poäng
Databaser, design och programmering 5 poäng
Nätverksdrift och adm av nätverkstjänster 5 poäng

Datateknik C 20 poäng
Människa dator interaktion MDI 5 poäng
Webbtjänster 5 poäng
Examensarbete 10 poäng

Journalistik 5 p 15 poäng
Kommunikation i tal och skrift 5 poäng
Journalistik och webbdesign 5 poäng
Radio & TV 5 poäng

Grafisk design 15 poäng
Typografi och form 5 poäng
Funktionell design 5 poäng
Digital bildhantering och illustration 5 poäng

Arkivvetenskap 10 poäng

Medie- och kommunikationsvetenskap A 5 poäng
Organisation och kommunikation 5 poäng

Behörighet

Samt matematik B
(Äldre gymnasiebetyg)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen

Spärrar i utbildningen

För att få studera vidare i de högre årskurserna utan restriktioner skall den studerande vid inledningen av årskurs 2 uppnått minst 30 poäng inom utbildningen. För att få påbörja studierna i åk2 krävs avklarad kurs motsvarande Matematik C.
Studerande som ej uppfyller dessa krav skall kontakta institutionens studievägledare för individuell studieplanering.

Undervisning och examination

Undervisningen, som ges i form av heltidsstudier, består av föreläsningar, lektioner, seminarier, laborationer och projektarbeten. Seminarier, laborationer och projektarbeten är obligatoriska. En betydande del av engelsk kurslitteratur ingår i utbildningen.
Examinationen på programmets kurser kan ske genom skriftliga tentamina, obligatoriska teoretiska uppgifter, projekt, laborationer samt ett avslutande examensarbete.
Betyg sätts på varje kurs i programmet. Som betyg används något av betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Studerande som genomgått programmets kurser med minst godkänt resultat uppfyller kraven för en kandidatexamen med huvudämnet datateknik.

Beträffande minimikrav för examina samt engelsk översättning av examensbenämningar, se Mittuniversitetets studieorganisationsdokument.

Examensbenämning

Kandidatexamen

Övrig information

För att bättre kunna följa utbildningen i högre årskurser och som förberedelse för examensarbetet rekommenderas den studerande att efter två års studier genomföra en praktikperiod omfattande minst 6 veckor inom sådan yrkesverksamhet som programmet förbereder för.

Under studietiden kan kursernas namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå förändringar.
Den studerande har vissa möjligheter att välja kurser under studietiden. Hur valet skall genomföras samt aktuellt kursutbud meddelas lokalt för respektive program. För att antas till en valbar kurs gäller att den studerande skall vara behörig. Valbara kurser kan ställas in vid för få sökande.

Styrelsen för Mittuniversitetet har 2002-10-21 inrättat ett utbildningsprogram med benämningen Webbdesign 135/140 poäng. Utbildningsplanen är fastställd av Grundutbildningsrådet för naturvetenskap, teknik och medier 2002-10-10, reviderad 2003-03-20 och 2003-10-20. Senast Rev 2005-03-10.

Sidan uppdaterades 2021-12-07