Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Molekylärvetenskap, 180 hp

Molecular Science

Allmänna data om programmet

  • Programkod: NMOLG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: 2007/118
  • Högskolepoäng: 180
  • Ansvarig institution: Institutionen för naturvetenskap
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
  • Senaste reviderad: 2008-10-01
  • Giltig fr.o.m: 2007-09-01

Syfte

Programmets syfte är att ge en grundläggande förståelse för molekylära fenomen på nivån mellan den atomära och den biologiska och den mellan atom- och materialfysik. Ämnesområdet är gränsöverskridande mellan traditionella ämnen som kemi, biologi och fysik. Utbildningen ska ligga till grund för en master-/magisterutbildning inom samma område och vara forskningsförberedande och också vara en bas för yrkesverksamhet.

Den grundläggande högskoleutbildningen skall, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla den studerandes förmåga till självständig och kritisk bedömning, förmåga att självständigt lösa problem inom yrkesverksamhet eller vidareutbildning.

Utbildningen skall göra det möjligt att följa kunskapsutvecklingen inom molekylärvetenskap med tonvikt på kemins gränsområden mot fysik och biologi.

Lärandemål

HÖGSKOLEFÖRORDNINGENS MÅL

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.


MÅL FÖR MOLEKYLÄRVETENSKAP

Målet är att en programstudent skall visa kunskaper på bredden inom flera ämnen och på djupet inom ämnet kemi med inriktning mot molekylärvetenskap med särskilt kunnande inom den valda inriktningen i projektarbetet.

Vid avslutad utbildning skall den studerande
- visa grundläggande kunskaper inom fysik och biologi för att kunna verka i deras gränsområden mot kemi.
- visa erfarenhet av tillämpning av kunskap om molekylers egenskaper, funktion och framställning syftande till yrkesverksamhet.
- inom kemi och stödämnena ha de kunskaper, som krävs för fortsatta studier på magister- och masternivå i exempelvis kemi eller molekylärvetenskap.
- visa grundläggande kunskap om naturliga substanser, hur de bildas, deras egenskaper och deras funktion i naturen.
- behärska tolkning av spektrala data och kunna översätta dessa till molekylära egenskaper
- veta hur man analyserar, identifierar, isolerar, strukturbestämmer och syntetiserar molekyler av alla slag.

Allmänna färdigheter
En student med godkänd examen skall
- självständigt kunna läsa och förstå litteratur inom sitt fackområde, och skriftligt och muntligt kunna göra sammanfattningar av kunskapsläget, och därvid ge en korrekt bild av metoder, resultat och slutsatser.
- besitta fackkunskap och vara förtrogen med litteratur och databaser, kunna avväga synpunkter och resultat från olika forskningstraditioner.
- kunna formulera sina erfarenheter, bedömningar och experimentella resultat i tal och skrift både på svenska och engelska.
- ha utvecklat sin förmåga att samarbeta i grupp och bidra till gruppens prestationer.

Bildning och omvärldsorientering
Efter att ha genomgått programmet skall studenten:
- ha utvecklat sin intellektuella mognad och bildning.
- ha erfarenhet av hur de kunskaper och färdigheter som inhämtats kan bidra till att lösa olika uppgifter och problem i omvärlden.
- ha möjligheter att främja en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar samhällsutveckling.

Innehåll

Programmet består av följande kurser:

Årskurs 1
Kemi GR (A), Kemins grunder, 15 hp
Kemi GR (A), Kemisk jämvikt och kinetik, 7,5 hp
Kemi GR (A), Organisk kemi, 7,5 hp
Biologi GR (A), Cell- och molekylärbiologi, 7,5 hp
Biologi GR (A), Genetik, 7,5 hp
Biologi GR (B), Fältekologi, 7,5 hp
Biologi GR (B), Zoofysiologi med morfologi, 7,5 hp

Årskurs 2
Matematik/Tillämpad matematik GR (A), Introduktionskurs, 7,5 hp
Fysik GR (A), Mekanik, 7,5 hp
Fysik GR (A), Elektromagnetism och vågrörelselära, 7,5 hp
Matematik/Tillämpad matematik GR (A), Översiktskurs i analys, 7,5 hp
Kemi GR (B), Termodynamik och jämviktsberäkningar, 7,5 hp
Kemi GR (B), Struktur och spektra, 7,5 hp
Kemi GR (B), Analytisk kemi, 7,5 hp
Kemi GR (B), Organisk kemi, 7,5 hp

Årskurs 3
Kemi GR (C), Molekylärvetenskap, 15 hp
Kemi GR (C), Yt- och kolloidkemi och nanoteknik, 7,5 hp
Fysik GR (C), Mikroskopi, 7,5 hp
Kemi GR (C), Separationsmetoder, 7,5 hp
Kemi GR (C), Masspektrometri och NMR, 7,5 hp
Kemi GR (C), Examensarbete, 15 hp

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Ma D, Fy B, Ke B och Bi B.
(Äldre gymnasiebetyg)

Programbeskrivning

Programmet är en 3-årig utbildning i Molekylärvetenskap och leder till en kandidatexamen med huvudområdet kemi med biologi och fysik som biämnen. Programmet är inriktat mot utveckling och forskning inom gränsområdena mellan fysik, biologi och kemi.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Förkunskapskrav för kurser inom programmet framgår av respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisning bedrivs i form av bl a föreläsningar, seminarier, laborationer och projektarbeten.

Studierna kan vara problembaserade eller projektinriktade. Studenten tränas systematiskt att - med hjälp av teoretiska kunskaper - praktiskt lösa arbetsuppgifter av ökande svårighetsgrad inom respektive område.

Teoretiska kursmoment tenteras vanligen skriftligt. Gruppuppgifter och självständiga uppgifter redovisas normalt i muntliga och/eller skriftliga rapporter, som oftast behandlas på seminarier och som bedöms av lärare/lärarlag.

Betygsskalan framgår av respektive kursplan.

Examination är muntlig och/eller skriftlig.

Examensbenämning

Kandidatexamen

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet kemi, som översätts till Degree of Bachelor of Science with a major in Chemistry.

Övrig information

Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, nivå, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar

Utbildningsplanen gäller från höstterminen 2007.

Sidan uppdaterades 2021-12-07