Yrkeshögskoleutbildning med inriktningarna nätverksdrift och webbapplikationer

Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Yrkeshögskoleutbildning med inriktningarna nätverksdrift och webbapplikationer, 80 hp

Vocational Study Programme in Computer Engineering with a focus on Network Management or Web Applications

Allmänna data om programmet

  • Programkod: TNÄWY
  • Diarienummer: 2004:11
  • Högskolepoäng: 80
  • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi och medier
  • Ansvarig fakultet: Huvudområdet för naturvetenskap, teknik och medier
  • Giltig fr.o.m: 2004-08-24

Syfte

.

Lärandemål

Allmänna mål för yrkeshögskoleutbildning

Högskolelagens allmänna mål, kap 1, 9§.
Den grundläggande högskoleutbildningen skall ge studenterna förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem samt beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå, följa kunskapsutvecklingen och utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskap inom området.

Utöver dessa allmänna mål skall, enligt bilaga 2 i högskoleförordningen, en yrkeshögskoleexamen ge:
• relevanta ämneskunskaper i en sådan omfattning som fordras för att förstå och kunna tillämpa de teoretiska grunderna för det yrkesområde som utbildningen avser,
• kunskapsmässiga förutsättningar att använda kända metoder inom yrkesområdet, och
• sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt kunna arbeta inom det yrkesområde som utbildningen avser.


Specifika mål för inriktning nätverksdrift
Studenten skall efter genomförd utbildning ha praktiska och teoretiska färdigheter för yrkesverksamhet inom sådana områden som konfiguration, administration och underhåll av nätverk och nätverkstjänster.

Utbildningen ger

• de kunskaper som behövs för att arbeta som nätverksadministratör / systemadministratör.
• ett helhetstänkande gällande säkerhet i nätverk.
• goda möjligheter till att certifiera sig inom nätverkskonfiguration (CCNA, Cisco) och systemadministration (Certifiering för Solaris, Sun Microsystem ).

Specifika mål för inriktning webbapplikation
Studenten skall efter genomförd utbildning ha praktiska och teoretiska färdigheter för yrkesverksamhet inom utveckling och administration av webbplatser/e-handelsplatser.

Utbildningen ger

• de kunskaper som behövs för att arbeta som webbadministratör/webbutvecklare
• ett helhetstänkande gällande säkerhet för e-handelsplatser.
• kunskaper för att skapa grafiska och användarvänliga webbapplikationer

Innehåll

Årskurs 1


Datateknik A 25 poäng
Informationsteknologi grundkurs 5 p
Grundläggande programmering i Java, 5 p
Operativsystem ur driftsynpunkt, 5 p
Internet, 5p
Informationssäkerhet grundkurs, 5p

Informatik A 10 poäng
IT-upphandling, 10p

Matematik 5 poäng
Matematik för yrkeshögskoletekniker

Årskurs 2

Under andra läsåret ges en möjlighet att följa en av två inriktningar, Nätverksdrift eller Webbapplikationer

Alternativ 1
Inriktning Nätverksdrift

Datateknik A 15 poäng
Nätverksteknik, 5p
Tillämpade Databaser 5p
Examensarbete A, 5p

Datavetenskap A 5 poäng
Projektledning, 5p

Datateknik B 10 poäng
Nätverksdrift och administration av nättjänster, 5p
Tillämpad datasäkerhet, 5p

Övriga 10 poäng
Tillämpad nätverksteknik A 5p
Tillämpad nätverksdrift B 5p


Alternativ 2
Inriktning Webbapplikationer

Datateknik A 25 poäng
Tillämpade Databaser, 5p
Programmering av Webbapplikationer, 5p
Java Applikation, 5p
Riskanalys 5p
Examensarbete A, 5p

Datavetenskap A 5 poäng
Projektledning, 5p

Datateknik B 5 poäng
Interaktiv multimedia, 5p

Övriga 5 poäng
Tillämpad Webbapplikationer projekt A, 5p

Inriktningar

Nätverksdrift, 0 hp
Network Management

Webbapplikationer, 0 hp
Web Applications

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen

Spärrar i utbildningen

Inga spärrar finns

Undervisning och examination

Programmet ges i distansform med ett fåtal samlingar på högskoleorten för genomförande av laborationer eller seminarier. Samlingarna är koncentrerade till de tillfällen under utbildningens gång när laborativa moment inte kan genomföras utan tillgång till speciell laborativ utrustning eller vid avslutande seminarier kring projektarbeten eller examensarbete.

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, seminarier, laborationer, projektarbeten samt praktik. Seminarier, laborationer och projektarbeten är obligatoriska. Engelsk kurslitteratur, manualer mm förekommer i viss omfattning.

Examinationen på programmets kurser kan ske genom skriftliga tentamina, obligatoriska uppgifter, projekt, laborationer samt ett avslutande examensarbete.

Betyg sätts på varje kurs på programmet. Som betyg används något av uttrycken Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Studerande som har uppnått lägst betyget godkänd på samtliga kurser i årskurs 1 och årskurs 2 inom programmet kan ansöka om Yrkeshögskoleexamen, med den engelska översättningen Vocational University Diploma. I examensbeviset kommer att anges att yrkesområdet är datateknik med inriktning mot nätverksteknik eller datateknik med inriktning mot webbapplikationer. För ytterligare information om examensregler hänvisas till Mitthögskolans studieorganisationsdokument.

Examensbenämning

Yrkeshögskoleexamen

Övrig information

Utbildningen är upplagd på så sätt att den som tidigare genomfört en Kvalificerad yrkesutbildning med IT-inriktning har möjlighet att förskjuta utbildningsstarten genom validering och tillgodoräknade av tidigare utbildning i viss omfattning. Vid bedömning av tillgodoräknade görs en individuell prövning av varje sökande.

Under studietiden kan kursernas namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå förändringar. Den studerande har vissa möjligheter att välja kurstillfällen under studietiden. Hur valet skall genomföras samt aktuellt kursutbud meddelas lokalt för respektive programprofil.

Möjligheter till fortsatt utbildning.
Utbildningen kan byggas på till en Kandidatexamen i ämnet datateknik omfattande minst 120 poäng.
Kompletterande studier med behörighetsgivande kurser i gymnasiematematik samt relevanta kurser i datateknik på A resp B-nivå, totalt 20p, 20 poäng på C-nivå inklusive ett examensarbete omfattande 10poäng samt 10 poäng högskolematematik skall ingå.

Styrelsen för Mitthögskolan har 2004-10-15 beslutat att inrätta ett utbildningsprogram med benämningen Yrkeshögskoleutbildning med inriktningarna nätverksdrift och webbapplikationer 80 poäng. Utbildningsplanen är fastställd av utbildnings- och forskningsnämnden för naturvetenskap och teknik 2004-08-24.
UFB godkänner utbildningsplanen med datum 2005-10-06

Sidan uppdaterades 2021-12-07