Kandidatutbildning i Industridesign

Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Kandidatutbildning i Industridesign, 120 hp

Bachelor programme in Industrial design

Allmänna data om programmet

  • Programkod: TIDEK
  • Diarienummer: UFB 2004/85
  • Högskolepoäng: 120
  • Ansvarig institution: Institutionen för teknik, fysik och matematik
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
  • Giltig fr.o.m: 2005-07-27

Syfte

.

Lärandemål

Allmänna mål för grundläggande högskoleutbildning
(1 kap 9 § högskolelagen)

Den grundläggande högskoleutbildningen skall ge studenterna:
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt utskilja, formulera och lösa problem, samt
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att:
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.


Mål för Mittuniversitetets kandidatutbildning i industridesign.
Det övergripande målet med programmet är att det skall ge en gedigen kunskapsgrund inom industridesignyrket. Programmet omfattar 120 poäng och eftersträvar att bygga upp en mognad och känsla för yrket. Efter 120 poäng erhåller studenten ”Kandidatexamen med huvudämnet industridesign".

En Industridesigner med examen från Mittuniversitetet skall:

ha kunskaper inom skissteknik, modellteknik, formlära, produktsemantik/ semiotik, ergonomi, datorstödd design, designmetodik, konstnärligt arbete och konstruktions/produktionsteknik

ha kunskaper inom human – och naturvetenskap, särkilt sådan kunskap som krävs för produktutveckling

ha kunskaper i att driva designprojekt

ha kunskaper i grundläggande ekologi och resurshushållning vid utformningen av produkter och system

ha förståelse i olika yrkes- och brukargruppers kompetensområden

ha kunskaper inom en specialinriktning inom Industridesign


Mål för specialiseringar inom Kandidatutbildning i industridesign.
Följande inriktningar erbjuds, under förutsättning att tillräckligt många sökande finns:

• Design för rekreation (Recreational Design)
• Human Care Design

En industridesigner som har följt någon av de rekommenderade studiegångarna Recreational Design och Human Care Design skall, för att uppfylla de grundläggande kraven i tänkta yrkesroller, kunna:

- Använda designverktyg för produktutveckling

- Kommunicera med användare och yrkesgrupper inom inriktningarna

- Inse och utveckla nyttan med produkten eller systemets användbarhet

- Tillämpa designmetodik samt anpassa metodiken för skiftande designproblem

- Utveckla de faktorer som avgör attraktionsvärdet för produkten eller systemet

Innehåll

Utbildningsprogrammet, som ges på heltid vid Mittuniversitetets Campus Sundsvall, omfattar totalt 120 poäng, varav
- Basblock av gemensamma kurser 90 poäng
- Kärnkurser 20 poäng
- Examensarbete 10 poäng

Basblock läses emellanåt tillsammans med studenter på andra utbildningsprogram. Kärnkurser läses av alla studenter inom vald inriktning.

Basblock av gemensamma kurser 90 p
Maskinteknik 17 p
- Maskinteknik A (Produktionsteknik) 5 p
- Maskinteknik A (Konstruktionmetoder) 5 p
- Verkstadsteknik (tillämpad) 2 p
- Biomekanik 5 p
Industridesign A/B 50 p
- Skissteknik A 5 p
- Modellteknik A 5 p
- Grafisk formgivning 5 p
- Datorstödd visualisering & modellering A 5 p
- Konstnärlig träning 5 p
- Färglära 2 p
- Formstudier A 5 p
- Produktsemantik/semiotik B 3 p
- Designmetodik A/B 3 p
- Designhistoria A/B 2 p
- Projektarbete A/B 5 p
- Praktikarbete A/B 3 p
- Miljöanpassad produktutveckling 2 p

Datateknik A 5 p
- Datavetenskaplig introduktionskurs 5 p
Kommunikation A 5 p
- Kommunikation i tal och skrift 5 p
Arbetsvetenskap 3 p
(Ergonomi)
- Kraft och informationsergonomi 3 p
Vårdvetenskap A 5 p
- Människans Anatomi och Fysiologi 5 p
Psykologi 5 p
- Kreativitet & problemlösning 5 p


Kärnkurser inriktningen Recreational Design (RD) 20 p
Maskinteknik A/B 10 p
- Introduktion till upplevelseteknologi 5 p
- Teknisk utveckling inom elitidrott 2 p
- Materialkunskap (RD) 3 p
Industridesign C 10 p (Designtillämpning)
- Designmetodik (RD) 2 p
- Designhistoria (RD) 2 p
- Projektarbete (RD) 6 p


Examensarbete 10 p

Industridesign C 10 p
- Examensarbete (RD) 10 p


Kärnkurser inriktningen Human Care Design (HCD) 20 p
Folkhälsovetenskap 7 p
- Översiktskurs folkhälsovetenskap 5 p
- ICF 2 p
Maskinteknik A/B 3 p
- Materialkunskap (HCD) 3 p
Industridesign C 10 p (Designtillämpning)
- Designmetodik (HCD) 2 p
- Designhistoria (HCD) 2 p
- Projektarbete (HCD) 6 p


Examensarbete 10 p

Industridesign C 10 p
- Examensarbete (HCD) 10 p


Examensarbete
I utbildningen ingår ett examensarbete om 10 poäng, som skall utföras på fördjupningsnivå C. I detta skall den studerande enskilt, eventuellt tillsammans med en annan studerande, behandla en given uppgift och redovisa resultatet samt därvid visa sin förmåga att tillämpa de kunskaper och färdigheter som har förvärvats under studietiden.

Inriktningar

Human Care Design, 0 hp
Human Care Design

Recreational Design, 0 hp
Recreational Design

Behörighet

samt matematik B eller motsvarande, samt godkänt arbetsprov till utbildning. Till utbildningsplatserna sker antagningen, för de som uppfyller behörighetskrav enligt ovan, efter arbetsprovet. Detta arbetsprov kan ha två komponenter, där dels den konstnärliga förmågan provas, dels förmågan till naturvetenskapligt och analytiskt betraktelsesätt. Provet inleds med en hemuppgift. I provet kan personlig intervju ingå.
(Äldre gymnasiebetyg)

Programbeskrivning

Målet med de första 40 poängen är att studenten med olika tekniker kunna visualisera samt förklara form och funktion på ett begripligt sätt. Målen är även att lägga en grundläggande förståelse för konstnärliga ämnen, färg och form, designmetodik och presentationsteknik.

Följande 40 poäng fortsätter att bygga på samma tema som fördjupas. Målsättningen är att den studerande med de olika teknikerna och bakomliggande designteorier får en djupare förståelse av syftet när dessa metodiskt förs in i designprocessen. Vidare knyts dessa ämnen samman mot aktivitet och funktion samt konstruktion och produktion.

De avslutande 40 poängen erbjuder två inriktningar, Recreational Design och Human Care Design. Inriktningen Recreational Design och dess innehåll fokuserar på produkter och tjänster inom människans fritid och de aktiviteter hon utför och önskar utföra däri. I inriktningen Human Care Design är fokuseringen riktad mot människans hela livsmiljö och dennes rätt till lika värde och möjligheter.
Inriktningarna handlar om att med befintlig och ny teknik och industridesign tillsammans med ämnesfördjupningar i vald inriktning kunna arbeta effektivt.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen

Spärrar i utbildningen

För att få studera vidare i de högre årskurserna utan restriktioner skall den studerande vid inledningen av årskurs 2, uppnått minst 30 poäng från kurser i årskurs 1. Studerande som ej uppfyller detta krav skall kontakta institutionens studievägledare för individuell studieplanering.

Undervisning och examination

Undervisningen, som ges i form av heltidsstudier, består av föreläsningar, lektioner, övningar, projekt, laborationer och seminarier. Seminarier, laborationer och projektarbeten är obligatoriska. En betydande del av den kurslitteratur som ingår i utbildningen är skriven på engelska.
Examination sker vanligen genom, presentationer av övningsuppgifter, tentamen, inlämningsuppgifter (projekt), PM-skrivande, obligatoriska övningar, laborationer och examensarbete. Betyg sätts på varje kurs i programmet, normalt med betygsskala Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd.

Under förutsättning av att erforderliga beslut fattas är examensbenämning Kandidatexamen med huvudämnet industridesign.

Den engelska översättningen är Degree of Bachelor of Arts with a major in Industrial Design.

För närmare information om Mittuniversitetets examensfordringar hänvisas till Studie-organsisationsdokumentet (www.miun.se)

Examensbenämning

Kandidatexamen

Övrig information

För vissa kurser kan undervisning komma att ske på distans från andra Campusorter inom Mittuniversitetet.

Under studietiden kan kursernas namn, innehåll, nivå, poängfördelning och placering i tiden genomgå förändringar.

Projektarbeten som genomförs under utbildningstiden sker i samarbete med ett externt företag som under projektet fungerar som uppdragsgivare. Beroende på projektarbetets art så kan resor till och från företaget förekomma. Dock kommer huvuddelen av projektarbetet vara förlagt till institutionen på Mittuniversitetet.

Praktikarbetet utförs i företag som har inriktning mot industridesign.

Efter avslutad kandidatutbildning i industridesign kan studenten, om så önskas, gå vidare och läsa en magisterutbildning i industridesign vid något annat lärosäte.

En del av utbildningen skall kunna förläggas utomlands för att den studerande skall kunna tillägna sig internationella erfarenheter och få förståelse för andra kulturer.

Innan student påbörjar utbildningen rekommenderas att han/hon läser följande kurser:
• Industridesign preparandkurs
• Datorkunskap (del av ECDL, European Computer Driving Licence eller motsvarande)
• Matematisk preparandkurs 1 v

Styrelsen för Mitthögskolan har 2003-XX-YY beslutat att från höstterminen 2004 inrätta ett utbildningsprogram i Industridesign 120 poäng. Utbildningsplanen är 2003-XX-XX fastställd av grundutbildningsrådet för naturvetenskap, teknik och medier. Utbildningsplanen gäller fr o m höstterminen 2005.

Sidan uppdaterades 2021-12-07