Basår/behörighetsgivande utbildning

Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Basår/behörighetsgivande utbildning, 40 hp

Foundation Year

Allmänna data om programmet

  • Programkod: ZBASÅ
  • Diarienummer: 2002:12
  • Högskolepoäng: 40
  • Ansvarig institution: Institutionen för teknik, fysik och matematik
  • Giltig fr.o.m: 2005-05-19

Syfte

.

Lärandemål

Utbildningens mål är att de studerande skall tillägna sig kunskaper och färdigheter i biologi, fysik, kemi och matematik i sådan omfattning att det ger behörighet för tekniska och naturvetenskapliga studier vid Mittuniversitetet. Utbildningen skall också ge de studerande en förtrogenhet med högskolestudier.

Innehåll

Biologi baskurs A, 4 poäng ger behörighet BiA
Biologi baskurs B, 3 poäng ger behörighet BiB
Fysik baskurs A, 5 poäng ger behörighet FyA
Fysik baskurs B, 8 poäng ger behörighet FyB
Kemi baskurs A, 6 poäng ger behörighet KeA
Kemi baskurs B, 4 poäng ger behörighet KeB
Matematik baskurs B, 3 poäng ger behörighet MaB
Matematik baskurs C, 5 poäng ger behörighet MaC
Matematik baskurs D, 5 poäng ger behörighet MaD
Matematik baskurs E, 3 poäng ger behörighet MaE

Nämnda behörigheter gäller vid Mittuniversitetet. De studerande väljer själv mellan de olika kurserna, men måste anpassa sitt val så att de får behörighet till den utbildning de ämnar
fortsätta på.
De behörighetsgivande kurserna skall ges så att det går att läsa alla kurser under ett år. När studenterna antagits kommer de att erbjudas ett utbud av högskolekurser som de kan läsa istället för en eller flera behörighetsgivande kurser som de antingen har läst eller som de inte behöver läsa.

Behörighet

Matematik A från gymnasiet
(Äldre gymnasiebetyg)

Programbeskrivning

De behörighetsgivande kurserna är förberedande studier och kan inte räknas som examensgrundande högskolepoäng

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen

Spärrar i utbildningen

Spärrar framgår av förkunskapskraven i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisningen kan bedrivas i form av föreläsningar, grupparbeten, lektioner, laborationer, övningar, projekt och seminarier. Examinationen kan ske med tentamen, inlämningsuppgifter, obligatoriska övningar och laborationer. Betyg sätts på varje kurs i programmet och betygsskalan framgår av respektive kursplan.

Utbildningen är en behörighetsgivande utbildning för fortsatta högskolestudier och ett utbildningsbevis utfärdas efter godkänt resultat på de behörighetsgivande kurserna.

Examensbenämning

Ingen examen

Övrig information

De behörighetsgivande kurserna är förberedande studier och kan inte räknas som examens-grundande högskolepoäng. Godkända studier vid basår/behörighetsgivande utbildning ger platsgaranti på alla utbildningsprogram inom Mittuniversitetet där inträdeskravet är E.3, E.1 eller E.2.1-behörighet samt på lärarutbildning med Ma/No inriktning under förutsättning att även övriga behörighetskrav uppfylls. Vid fler sökande än antalet platser sker urval i första hand efter betyg från de behörighetsgivande kurserna. Studenten garanteras dock plats vid något av programmen.

Under studietiden kan kursernas namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå förändringar.

Den studerande har vissa möjligheter att välja kurser under studietiden. Hur valet skall genomföras samt aktuellt kursutbud meddelas lokalt för respektive program. För att antas till en valbar kurs gäller att den studerande skall vara behörig. Valbara kurser kan ställas in vid för få sökande.

Utbildningsplanen för Basår/behörighetsgivande utbildning 40 poäng är fastställd av Grundutbildningsrådet för naturvetenskap teknik och medier 2001-05-17. Senast reviderad av grundutbildningsrådet för naturvetenskap, teknik och medier 2005-05-19.

Sidan uppdaterades 2021-12-07