Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Energiutvecklingsingenjör, 180 hp

Energy Development Engineering, 180 higher education credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: TENUG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: MIUN 2006/1431
  • Högskolepoäng: 180
  • Ansvarig institution: Institutionen för naturvetenskap, teknik och matematik
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
  • Senaste reviderad: 2008-12-12
  • Giltig fr.o.m: 2008-09-01

Syfte

Energiutvecklingsingenjörsprogrammet syftar till att tillgodose behovet av kvalificerat tekniskt kunnande inom energiområdet. Utbildningen ger de kunskaper som erfordras för att redovisa tekniska, ekonomiska och övriga förutsättningar samt värderingar som ligger till grund för beslut.

Utbildningen ger även insikter i energiomvandlande anläggningars påverkan på miljön och hur denna påverkan kan minskas.

Utbildningen är anpassad till samhällets och arbetsmarknadens krav och har en sådan utformning att en produktiv insats kan göras mycket snart efter påbörjad anställning. Den är upplagd för att framtida fort- och vidareutbildning ska underlättas.

Lärandemål

HÖGSKOLEFÖRORDNINGENS MÅL

För högskoleingenjörsexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som högskoleingenjör.

Kunskap och förståelse
För högskoleingenjörsexamen skall studenten
– visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och dess beprövade erfarenhet samt kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
– visa brett kunnande inom det valda teknikområdet och relevant kunskap i matematik och naturvetenskap.

Färdighet och förmåga
För högskoleingenjörsexamen skall studenten
– visa förmåga att med helhetssyn självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera frågeställningar och analysera och utvärdera olika tekniska lösningar,
– visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter inom givna ramar,
– visa förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskap samt att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden med utgångspunkt irrelevant information,
– visa förmåga att utforma och hantera produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling,
– visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och
– visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För högskoleingenjörsexamen skall studenten
– visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
– visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för dess nyttjande, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter, och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.


LÄRANDEMÅL FÖR ENERGIUTVECKLINGSINGENJÖR

Kunskap och förståelse
Den studerande skall:
- kunna arbeta i projekt, samverka med andra och kunna ta ansvar som projektledare.
- kunna använda datorer och mätutrustning i ingenjörsarbetet
- ha insikt i energiomvandlande anläggningars påverkan på miljön och i hur denna påverkan kan minimeras.

Färdighet och förmåga
Den studerande skall:
- ha kvalificerat kunnande inom energiområdet
- kunna redovisa de tekniska och ekonomiska förutsättningar som krävs i ett beslutsunderlag
- ha förutsättningar för att kunna göra en produktiv insats snart efter påbörjad anställning

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande skall:
- kunna väga in humanistiska perspektiv
- förstå hur energiteknik kan bidra till hållbar utveckling

Innehåll

Nedanstående kurser ingår i programmet. Kursen Tillämpad driftteknik 7,5 hp är praktik. Kursen Självständigt arbete (examensarbetet) omfattar 15 hp.

År 1
Matematik GR (A), Introduktion till Analys A, 7,5 hp
Journalistik GR (A), Kommunikation i tal och skrift, 7,5 hp
Matematik GR (A), Matematisk statistik och linjär algebra, 7,5 hp
Datateknik GR (A), Datavetenskaplig introduktionskurs, 7,5 hp
Miljöteknik GR (A), Arbete och miljö, 6 hp
Elektroteknik GR (A), Ellära och elektronik, 6 hp
Energiteknik GR (A), Vind- och solteknologi, 3 hp
Energiteknik GR (A), Energiteknik, 7,5 hp
Matematik GR (A), Matematik A2, 7,5 hp

År 2
Företagsekonomi GR (A), Industriell ekonomi, 6 hp
Energiteknik GR (B), Termodynamik, 7,5 hp
Fysik GR (A), Mekanik och termodynamik, 7,5 hp
Energiteknik GR (A), Strömningslära och värmeöverföring I, 7,5 hp
Elektroteknik GR (A), Energikontrollsystem I, 7,5 hp
Energiteknik GR (A), Kraft- och värmeteknik I, 9 hp
Elektroteknik GR (A), Elkraftteknik I, 7,5 hp
Energiteknik GR (A), Tillämpad driftteknik, 7,5 hp

År 3
Energiteknik GR (B), Biobränsle, 4,5 hp
Energiteknik GR (B), Strömningslära och värmeöverföring II, 6 hp
Energiteknik GR (B), Energieffektiv VVS, 6 hp
Energiteknik GR (B), Värmepump- och kylteknik, 6 hp
Industridesign GR (A), Design av styrsystem, 9 hp
Energiteknik GR (B), Kraft- och värmeteknik II, 7,5 hp
Energiteknik GR (C), Biodrivmedel, 6 hp
Energiteknik GR (B), Självständigt arbete, 15 hp

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Ma D, Fy B och Ke A.
(Äldre gymnasiebetyg)

Programbeskrivning

Energiutvecklingsingenjörsprogrammet är en treårig ingenjörsutbildning som ger en högskoleingenjörsexamen. Utbildningen behandlar sol- vind- och värmepumpsteknik, energieffektivisering, förbränningsteknik samt kraftproduktion.
Ingenjörerna anställs av energi-, konsult- eller fastighetsföretag, process- eller tillverkningsindustri där de utvecklar och driver energisystem.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Högskoleingenjörsexamen

Högskoleingenjörsexamen med inriktning mot energiteknik. Den engelska översättningen lyder Degree of Bachelor of Science in Engineering with specialization in Energy Engineering.

Övrig information

Under studietiden kan kursernas namn, innehåll, poängfördelning och placering genomgå förändringar.

Sidan uppdaterades 2021-12-07