Internationellt masterprogram i pappersmekanik

Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Internationellt masterprogram i pappersmekanik, 120 hp

International Master's Programme in Paper Mechanics, 120 higher education credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: TIPAA
  • Tillträdesnivå: Avancerad
  • Diarienummer: MIUN 2007/1389
  • Högskolepoäng: 120
  • Ansvarig institution: Institutionen för naturvetenskap, teknik och matematik
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
  • Senaste reviderad: 2008-12-12
  • Giltig fr.o.m: 2008-09-01

Syfte

Programmet syftar till att ge en gedigen grund i materialmekanik med inriktning mot pappersmaterial. Vidare syftar utbildningen till att ge studenterna färdigheter i att tillämpa dessa kunskaper inom pappersmekanik-/fysikområdet generellt. Utbildningen skall också ge förkunskaper tillräckliga för att kunna gå vidare till forskarutbildning inom området teknisk mekanik. Mer specifikt så kan en student efter avlagd examen arbeta med t.ex. något av följande:

- Utveckling av nya och konkurrenskraftiga produkter baserade på pappersfibrer.
- Utveckling av beräkningshjälpmedel för dimensionering av pappersförpackningar
- Forskning med inriktning mot materialmekaniska problem inom pappersindustrin

Lärandemål

HÖGSKOLEFÖRORDNINGENS MÅL

Kunskap och förståelse
För masterexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För masterexamen skall studenten
- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, även med begränsad information,
- visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
- visa förmåga att i såväl nationella som i internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

LÄRANDEMÅL FÖR INTERNATIONELLT MASTERPROGRAM I PAPPERSMEKANIK

En student skall efter avlagd examen:
- ha grundläggande kunskaper inom materialteknik och datorbaserade beräkningsmetoder
- ha fördjupade kunskaper inom matematik, mekanik och hållfasthetslära
- ha kunskaper och insikter inom området materialmodellering
- ha fördjupade kunskaper inom området pappersmekanik

Innehåll

Kemiteknik GR (B), Introduktionskurs till massa och papperstillverkning, 3 hp
Matematik GR (B), Analys, flervariabel, 7 hp
Matematik GR (A), MATLAB, 2 hp
Matematik GR (B), Differentialekvationer, 7 hp
Maskinteknik AV, Kontinuumsmekanik, 10 hp
Fysik GR (B), Tillämpad Mekanik, 5 hp
Kemiteknik GR (A), Fiber - och pappersfysik, 6 hp
Maskinteknik AV, Pappersmekanikens materialmodeller, 8 hp
Kemiteknik AV, Pappersteknik, 5 hp
Maskinteknik AV, Experimentella metoder för papper, 5 hp
Fysik AV, Pappersoptik, 5 hp
Matematik AV, Beräkningsmekanik, 7,5 hp
Maskinteknik AV, Finita Elementmetoden, 10 hp
Maskinteknik AV, Förpackningsmekanik/design, 9,5 hp
Maskinteknik AV, Examensarbete, 30 hp

I utbildningen ingår ett examensarbete om 30 hp, som skall utföras på avancerad nivå. I detta skall den studerande enskilt, eventuellt tillsammans med en annan studerande, behandla en given uppgift och redovisa resultatet och därvid visa sin förmåga att tillämpa de kunskaper och färdigheter som har förvärvats under studietiden.

Totalt omfattar programmet 120 hp.
Inga valbara kurser ingår i detta program.

Behörighet

Kandidat- eller Högskoleingenjörsexamen (180 hp) inom Maskinteknik eller Fysik. 22,5 hp i matematik innefattande Linjär Algebra och Analys, envariabel. Hållfasthetslära, 7,5 hp.
Engelska kurs B, alternativt dokumenterade resultat från något av följande internationella engelsktest:
TOEFL test med minsta poäng 550 alt. 213 för det datorbaserade testet.
IELTS test med minst 6.0 poäng och inget moment under 5.0 poäng.

Nedanstående frivilliga kurser rekommenderas inför den första terminens studier.
Matematisk preparandkurs 1 v
Datorkunskap (del av ECDL, European Computer Driving Licence) 1 v

Programbeskrivning

För att kunna behandla problem som till exempel rör körbarhet i samband med tillverkning av papper, tryckning, dimensionering av förpackningar, långtidsegenskaper av dessa etc, så krävs bland annat en grundläggande förståelse för den bakomliggande mekaniken och hur pappersmaterialet uppför sig. Man måste dessutom kunna beskriva detta uppförande i matematiska termer. Att ge denna kompetens är målet för detta program.
Utbildningen, som ges på heltid, omfattar totalt 120 högskolepoäng.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Inga spärrar.

Undervisning och examination

Undervisningen består av både teoretiska och praktiska moment såsom föreläsningar, laborationer, övningar, seminarier, projekt etc.

Examination kan ske genom skriftliga eller muntliga tentamina samt genom inlämningsuppgifter, projektdokumentation och presentationer. Hur detta sker för en specifik kurs anges i respektive kursplan.
Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Masterexamen

Teknologie masterexamen med huvudområdet maskinteknik, som översätts till Degree of Master of Science (Two Years) with a major in Mechanical Engineering.

Övrig information

Under studietiden kan kursernas namn, innehåll, nivå, poängfördelning och placering i tiden genomgå förändringar.

Sidan uppdaterades 2021-12-07