Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Civilingenjör i teknisk design, 300 hp

Master of Science in Industrial Design Engineering, 300 higher education credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: TTEDA
  • Tillträdesnivå: Avancerad
  • Diarienummer: MIUN 2006/1428
  • Högskolepoäng: 300
  • Ansvarig institution: Institutionen för naturvetenskap, teknik och matematik
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
  • Senaste reviderad: 2008-12-12
  • Giltig fr.o.m: 2008-09-01

Syfte

Civilingenjörsutbildningen vid Mittuniversitetet syftar till att utbilda civilingenjörer med god förmåga att leda, eller delta i, tekniskt forsknings- och utvecklingsarbete. Civilingenjörerna ska ha god förmåga till avancerad teknisk problemlösning och ska ha fördjupade kunskaper inom respektive teknikområde. Utbildningen syftar också till att civilingenjörerna ska ha kännedom om och förståelse för hur teknikutveckling är kopplad till etiska bedömningar och samhällets utveckling. Utbildningen syftar till att de examinerade civilingenjörerna, genom en fortlöpande arbetslivskontakt, ska ha en kunskap och förståelse för olika typer av organisationer.
En civilingenjör från teknisk design ska ha de teoretiska och praktiska kunskaper som krävs för att arbeta med såväl formgivning och dimensionering av produkter som utveckling av dimensioneringsverktyg.

Lärandemål

HÖGSKOLEFÖRORDNINGENS MÅL
För civilingenjörsexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som civilingenjör.

Kunskap och förståelse

För civilingenjörsexamen skall studenten
• visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
• visa såväl brett kunnande inom det valda teknikområdet, inbegripet kunskaper i matematik och naturvetenskap, som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området.

Färdighet och förmåga

För civilingenjörsexamen skall studenten:
• visa förmåga att med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera komplexa frågeställningar samt att delta i forsknings- och utvecklingsarbete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen,
• visa förmåga att skapa, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar,
• visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar,
• visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap samt visa förmåga att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden, även med begränsad information,
• visa förmåga att utveckla och utforma produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling,
• visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och
• visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt i dialog med olika grupper klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För civilingenjörsexamen skall studenten:
• visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
• visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter, och
• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

LÄRANDEMÅL FÖR MITTUNIVERSITETETS SAMTLIGA CIVILINGENJÖRSPROGRAM

Kunskap och förståelse

Den studerande skall
• visa kunskap och förståelse för verksamhet inom olika typer av organisationer

Färdighet och förmåga

Den studerande skall
• visa färdighet och förmåga att tillsammans med kravställare i form av företag och myndigheter, analysera, definiera och sammanställa de krav och förutsättningar som skall ligga till grund för utveckling av en produkt eller tjänst där hänsyn skall tas till produkters och tjänsters hela livscykel.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Den studerande skall
• visa insikt i och kunna sätta det egna ingenjörsarbetet i relation till produkters och tjänsters livscykel,
• ekonomisk, social och ekologisk hållbar utveckling, och
• visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser, i dialog med olika målgrupper.

LÄRANDEMÅL FÖR CIVILINGENJÖRSUTBILDNING I TEKNISK DESIGN

Kunskap och förståelse

En civilingenjör i teknisk design skall:
• kunna tillämpa kunskaper från ämnen som materialteknik, hållfasthetslära, tillverkningsteknik och maskinelement vid konstruktion och produktutveckling, och
• kunna tillämpa kunskaper från designämnen som skissteknik, modellteknik och designmetodik i formgivning och i kommunikation med renodlade formgivare.

En civilingenjör i teknisk design som har följt den rekommenderade studiegången industridesign skall kunna:
• Utveckla numeriska/teoretiska dimensioneringsverktyg

Färdighet och förmåga

En civilingenjör i teknisk design skall:
• kunna använda kunskaper från human – och naturvetenskap i produktutvecklingsarbete.

En civilingenjör i teknisk design som har följt den rekommenderade studiegången industridesign skall kunna:
• använda moderna beräkningsverktyg för mekanisk konstruktion, och
• använda industriell designmetodik vid tekniskt utvecklings- och förnyelsearbete.

Innehåll

GEMENSAMMA KURSER FÖR MITTUNIVERSITETETS SAMTLIGA CIVILINGENJÖRSUTBILDNINGAR (93 hp):

Matematik GR (A-B):
Matematisk introduktionskurs, 6 hp
Linjär Algebra, 6 hp
Analys I, 6 hp
Analys II, 6 hp
Flervariabelanalys, 6 hp

Matematisk statistik GR (B), Matematisk Statistik, 6 hp

Fysik GR (A):
Mekanik I, 6 hp
Elektromagnetism och vågrörelselära I, 6 hp

Datateknik GR (A), Grundläggande Datavetenskap, 6 hp

Elektroteknik GR (A), Ellära och elektronik, 6 hp

Industriell Ekonomi och organisation GR (A), Industriell ekonomi, introduktion, 6 hp

Ingenjörsstödjande kurser:
Ingenjörsvetenskap GR (A), 6 hp
Kommunikation i tal och skrift GR (A), 6 hp
Projektledning AV, 6 hp *
Genus och etik GR (A), 3 hp
Arbetsvetenskap och miljö AV, 6 hp


GEMENSAMMA KURSER FÖR TEKNISK DESIGN (162 hp):

Matematik GR (B), Matematisk modellering, 6 hp

Maskinteknik GR (A-C):
Introduktion till teknisk design, 12 hp
Hållfasthetslära I och II, 12 hp
Maskinelement, 9 hp
Materialteknik, 9 hp **

Kvalitetsteknik GR (B), Kvalitetsteknik, 6 hp

Fysik GR (B), Mekanik II, 6 hp

Industridesign GR (A-C):
Skissteknik, 6 hp
Modellteknik, 6 hp
Datorstödd design, 6 hp
Designmetodik, 6 hp **
Produktsemantik, 6 hp
Datorstödd design 2, 6 hp
Interaction design, 6 hp

Maskinteknik AV:
Finita elementmetoden, 6 hp
Optimering, 6 hp
Hållfasthetslära III, 6 hp *
Projektarbete I, 6 hp *
Projektarbete II, 6 hp *
Examensarbete, 30 hp

Valbara kurser, 33 hp

Om studenten så vill kan 15 hp av de valbara kurserna i årskurs 3 utgöras av ett examensarbete enligt nedan:
Maskinteknik GR (C), Examensarbete, 15 hp
alternativt
Industridesign GR (C), Examensarbete, 15 hp

* Projektkurs
** Kursen innefattar projekt om minst 3 hp

GEMENSAMMA KURSER FÖR INRIKTNINGEN INDUSTRIDESIGN (12 hp):

Maskinteknik AV:
Tillverkningsteknik, 6 hp
Experimentell mekanik, 6 hp


Egen studiegång
Den studerande kan ansöka om en egen studiegång med en individuell studieplan. Den individuella studieplanen skall godkännas av Programrådet för Civilingenjörsutbildningen. I studieplanen skall ett examensarbete ingå. Den examinator som ansvarar för detta lämnar förslag till Programrådet vilka kurser som måste föregå examensarbetet. Vid prövningen beaktas att den individuella studieplanen uppfyller de lärandemål och examensfordringar som anges i examensbeskrivningen för utbildningen.

Examensarbete 30 högskolepoäng
I utbildningen ingår ett examensarbete om 30 högskolepoäng, som skall utföras på avancerad nivå. Ansökan om påbörjande av examensarbetet behandlas tidigast när den studerande genomgått utbildningen med godkända kurser omfattande minst 210 högskolepoäng

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Ma D, Fy B och Ke A.
(Äldre gymnasiebetyg)

Programbeskrivning

Civilingenjörsprogrammen vid Mittuniversitetet har sin bas i matematik, naturvetenskap och teknik. Inom programmen behandlas såväl grundläggande problemlösning som avancerade teknikfrågeställningar. Under utbildningens gång får studenterna träna sig i att analysera den kunskap de förvärvat och diskutera och motivera de slutsatser de dragit.
I utbildningen finns också moment som innefattar en fortlöpande kontakt med näringslivet vilket ger studenten en möjlighet att förbereda sig för yrkeslivet.

Civilingenjörsprogrammen omfattar 300 högskolepoäng, dvs fem år. De består av ett gemensamt basblock innehållande matematiska, naturvetenskapliga och ingenjörsstödjande kurser. Parallellt med dessa kurser får studenten tidigt läsa kurser inom sitt valda teknikområde. Det finns möjlighet att under det tredje året välja att göra ett examensarbete och ta ut en kandidatexamen. Under de senare åren av utbildningen finns möjlighet att profilera sig inom sitt teknikområde.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.
För att få studera vidare i de högre årskurserna utan restriktioner skall den studerande vid inledningen av årskurs 2 uppnått minst 45 högskolepoäng från kurser i årskurs 1. Studerande som ej uppfyller detta krav skall kontakta institutionen för individuell studieplanering.

Undervisning och examination

En betydande del av den kurslitteratur som ingår i utbildningen är skriven på engelska.
Undervisning kan ske på engelska.

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Civilingenjörsexamen

Civilingenjörsexamen i teknisk design eller för rekommenderad studiegång Civilingenjörsexamen i teknisk design med inriktning mot industridesign.

Övrig information

Deltagande i nedanstående frivilliga kurser rekommenderas inför den första terminens studier.
• Matematisk preparandkurs, 1 v
• Datorkunskap (del av ECDL - European Computer Driving Licence), 1 v

Under studietiden kan kursernas namn, innehåll, nivå, poängfördelning och placering i tiden genomgå förändringar.

Den studerande har möjligheter att välja kurser under studietiden. Hur valet skall genomföras samt aktuellt kursutbud för läsåret meddelas lokalt. För att antas till en valbar kurs gäller att den studerande skall vara behörig. Valbara kurser kan ställas in vid för få sökande.

För att bättre kunna följa utbildningen i högre årskurser och som förberedelse för examensarbetet rekommenderas den studerande att efter två års studier genomföra en sammanhållen praktikperiod omfattande minst 6 veckor inom sådan yrkesverksamhet som programmet förbereder för.

Sidan uppdaterades 2021-12-07