Högskoletekniker i energiteknik/elkraftteknik/elinstallationsteknik

Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Högskoletekniker i energiteknik/elkraftteknik/elinstallationsteknik, 120 hp

Maintenance Technology in Energy Technology/Electric Power Engineering/Electrical Installation

Allmänna data om programmet

  • Programkod: TTEKG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: MIUN 2006/1437
  • Högskolepoäng: 120
  • Ansvarig institution: Institutionen för naturvetenskap, teknik och matematik
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
  • Senaste reviderad: 2008-12-12
  • Giltig fr.o.m: 2008-09-01

Syfte

Högskoleteknikerutbildningen syftar till att tillgodose behovet av kvalificerat tekniskt kunnande inom det drift- och underhållstekniska området och till att ge ett vidgat teoretiskt kunnande om drift och underhåll av el-, energi-, eller processanläggningar. Högskoleteknikerutbildningen skall vara väl anpassad till samhällets och arbetsmarknadens krav och ges en sådan utformning att en produktiv insats kan göras snart efter påbörjad anställning.

Lärandemål

HÖGSKOLEFÖRORDNINGENS MÅL

Kunskap och förståelse
För högskoleexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området för utbildningen, inbegripet kännedom om områdets vetenskapliga grund och kunskap om några tillämpliga metoder inom området.

Färdighet och förmåga
För högskoleexamen skall studenten
- visa förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant information för att formulera svar på väldefinierade frågeställningar inom huvudområdet för utbildningen
- visa förmåga att redogöra för och diskutera sitt kunnande med olika grupper
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta med vissa uppgifter inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För högskoleexamen skall studenten
- visa kunskap om och ha förutsättningar för att hantera etiska frågeställningar inom huvudområdet för utbildningen

LOKALA LÄRANDEMÅL

Kunskap och förståelse
Den studerande skall:
- kunna arbeta i projekt
- kunna använda datorer
- ha insikt i energiomvandlande anläggningars påverkan på miljön

Färdighet och förmåga
Den studerande skall:
- kunna göra en produktiv insats snart efter påbörjad anställning

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande skall:
- förstå hur energiteknik kan bidra till hållbar utveckling

HÖGSKOLETEKNIKER ENERGITEKNIK
En Högskoletekniker, Energiteknik skall kunna arbeta med igångkörning, övervakning, reglering och kontroll av driften vid anläggningar som omvandlar och distribuerar energi. Det kan vara kraftvärmeverk, energiverk, kärnkraftverk samt inom processindustri.


HÖGSKOLETEKNIKER, ELKRAFTTEKNIK
En Högskoletekniker, Elkraftteknik skall kunna arbeta med planering, igångkörning, övervakning, reglering och kontroll av driften vid t ex vattenkraftverk, eldistributionsföretag eller elavdelning inom processindustri eller större verkstadsföretag.

HÖGSKOLETEKNIKER, ELINSTALLATIONSTEKNIK
En Högskoletekniker, Elinstallationsteknik skall kunna arbeta vid elinstallationsföretag med att ta fram tekniska underlag för anbud, planering och projektering, nybyggnad, igångkörning och drift av el- och teleanläggningar.

Innehåll

Nedanstående kurser ingår i programmet. Kursen Tillämpad driftteknik, 15 hp, är företagsförlagd utbildning. Programmet innehåller tre inriktningar. Studenten väljer inriktning i sista läsperioden i första årskursen. Tre av kurserna på energiteknikinriktningen samläses med Energiutvecklingsingenjör 180 hp.

Gemensamma kurser för alla inriktningar

År 1
Matematik GR (A), Matematik, 20 hp
Fysik GR (A), Fysik, 18 hp
Kemi GR (A), Kemi, 8,5 hp
Datavetenskap GR (A), Dataintroduktion, 6 hp

ENERGITEKNIK

År 1
Energiteknik GR (A), Energiteknik, 7,5 hp

År 2
Energiteknik GR (A), Tillämpad driftteknik, 15 hp
Elektroteknik GR (A), Styr- och reglerteknik, 6 hp
Energiteknik GR (A), Strömningslära och värmeöverföring I, 7,5 hp
Energiteknik GR (A), Kraft- och värme I, 9 hp
Elektroteknik GR (A), Elteknik, 4,5 hp
Energiteknik GR (A), Underhållsteknik, 4,5 hp
Företagsekonomi GR (A), Industriell ekonomi, 6 hp
Energiteknik GR (A), Självständigt arbete, 7,5 hp

ELKRAFTTEKNIK

År 1
Elektroteknik GR (A), Ellära, 7,5 hp

År 2
Elektroteknik GR (A), Tillämpad driftteknik, 15 hp
Elektroteknik GR (A), Styr- och reglerteknik, 6 hp
Elektroteknik GR (A), Eldriftteknik, 25,5 hp
Företagsekonomi GR (A), Industriell ekonomi, 6 hp
Elektroteknik GR (A), Självständigt arbete, 7,5 hp

ELINSTALLATIONSTEKNIK

År 1
Elektroteknik GR (A), Ellära, 7,5 hp

År 2
Elektroteknik GR (A), Tillämpad driftteknik, 15 hp
Elektroteknik GR (A), Styr- och reglerteknik, 6 hp
Elektroteknik GR (A), Eldriftteknik, 25,5 hp
Företagsekonomi GR (A), Industriell ekonomi, 6 hp
Elektroteknik GR (A), Självständigt arbete, 7,5 hp

Inriktningar

Energiteknik, 120 hp
Energy Technology

Elkraftteknik, 120 hp
Electrical Engineering

Elinstallationsteknik, 120 hp
Electrical Installation

Behörighet

samt Ma A från gymnasiet. Eltekniskt inriktat yrkesprogram för Elkraftteknik och Elinstallationsteknik. Tekniskt inriktat yrkesprogram för Energiteknik.
(Äldre gymnasiebetyg)

Programbeskrivning

Programmet är en tvåårig utbildning som ger en Högskoleexamen. Utbildningen bygger på gymnasiets yrkesförberedande linjer.

Utbildningen har tre inriktningar. Energiinriktningen läser energiteknik, kraft och värmeteknik och underhållsteknik. Elkraft- och elinstallationsteknikinriktningen läser ellära och eldriftteknik. Samtliga inriktningar har Tillämpad driftteknik, 15 hp, som är företagsförlagd utbildning.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Högskoleexamen

Beroende av vald inriktning erhålls någon av följande examina efter fullgjord utbildning:
Högskoleexamen med inriktning mot energiteknik.
Högskoleexamen med inriktning mot elkraftteknik.
Högskoleexamen med inriktning mot elinstallationsteknik.

Övrig information

Under studietiden kan kursernas namn, innehåll, poängfördelning och placering genomgå förändringar.

Sidan uppdaterades 2021-12-07