Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Civilingenjör i teknisk fysik, 300 hp

Master of Science in Engineering Physics, 300 higher education credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: TTFYA
  • Tillträdesnivå: Avancerad
  • Diarienummer: MIUN 2006/1429
  • Högskolepoäng: 300
  • Ansvarig institution: Institutionen för naturvetenskap, teknik och matematik
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
  • Senaste reviderad: 2008-12-12
  • Giltig fr.o.m: 2008-09-01

Syfte

Civilingenjörsutbildningen vid Mittuniversitetet syftar till att utbilda civilingenjörer med god förmåga att leda, eller delta i, tekniskt forsknings- och utvecklingsarbete. Civilingenjörerna ska ha god förmåga till avancerad teknisk problemlösning och ska ha fördjupade kunskaper inom respektive teknikområde. Utbildningen syftar också till att civilingenjörerna ska ha kännedom om och förståelse för hur teknikutveckling är kopplad till etiska bedömningar och samhällets utveckling. Utbildningen syftar till att de examinerade civilingenjörerna, genom en fortlöpande arbetslivskontakt, ska ha en kunskap och förståelse för olika typer av organisationer.

En civilingenjör från teknisk fysik skall överblicka ett brett tekniskt område. Hon eller han ska snabbt kunna inhämta, värdera och knyta samman nya rön från fysiken och skilda tekniska delområden, samt kunna utnyttja dessa förmågor vid teknisk utveckling och förnyelse. Vidare skall en civilingenjör från teknisk fysik kunna beskriva fysikaliska och tekniska förlopp med hjälp av matematiska modeller, samt kunna ställa upp experiment och utföra mätningar. Studenterna skall även kunna bedöma tillförlitligheten och begränsningarna för olika modeller eller mätningar.

Lärandemål

HÖGSKOLEFÖRORDNINGENS MÅL

För civilingenjörsexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som civilingenjör.

Kunskap och förståelse

För civilingenjörsexamen skall studenten:
• visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
• visa såväl brett kunnande inom det valda teknikområdet, inbegripet kunskaper i matematik och naturvetenskap, som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området.

Färdighet och förmåga

För civilingenjörsexamen skall studenten:
• visa förmåga att med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera komplexa frågeställningar samt att delta i forsknings- och utvecklingsarbete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen,
• visa förmåga att skapa, analysera och kritiskt utvärdera olika tekniska lösningar,
• visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar,
• visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap samt visa förmåga att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden, även med begränsad information,
• visa förmåga att utveckla och utforma produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling,
• visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och
• visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt i dialog med olika grupper klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För civilingenjörsexamen skall studenten:
• visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
• visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter, och
• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

LÄRANDEMÅL FÖR MITTUNIVERSITETETS SAMTLIGA CIVILINGENJÖRSPROGRAM

Kunskap och förståelse

Den studerande skall
• visa kunskap och förståelse för verksamhet inom olika typer av organisationer

Färdighet och förmåga

Den studerande skall
• visa färdighet och förmåga att tillsammans med kravställare i form av företag och myndigheter, analysera, definiera och sammanställa de krav och förutsättningar som skall ligga till grund för utveckling av en produkt eller tjänst där hänsyn skall tas till produkters och tjänsters hela livscykel.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Den studerande skall
• visa insikt i och kunna sätta det egna ingenjörsarbetet i relation till produkters och tjänsters livscykel.

LÄRANDEMÅL FÖR CIVILINGENJÖRSUTBILDNING I TEKNISK FYSIK

Kunskap och förståelse

Den studerande skall
• visa fördjupade kunskaper inom matematik och fysik, och
• visa grundläggande kunskaper inom datateknik, elektronik, och hållfasthetslära.

Färdighet och förmåga

Den studerande skall
• visa färdighet och förmåga att genom matematiska modeller kunna beskriva fysikaliska och tekniska förlopp samt bedöma och värdera modellernas tillämpbarhet och begränsningar,
• visa färdighet och förmåga att inhämta nya rön från fysikaliska och tekniska områden, kunna överblicka och värdera framsteg inom dessa områden samt kunna tillämpa resultaten för utveckling och förnyelse inom fysik och teknik, och
• visa färdighet och förmåga att planera och genomföra avancerade tekniska mätningar, experiment och/eller tillverkningsprocesser.


LÄRANDEMÅL FÖR CIVILINGENJÖRSUTBILDNING I TEKNISK FYSIK, INRIKTNING MOT NANOTEKNIK

Kunskap och förståelse

Den studerande skall
• visa fördjupade kunskaper inom nanoteknikområdet, och
• visa grundläggande kunskaper inom kemi samt cell- och molekylärbiologi.

Färdighet och förmåga

Den studerande skall
• visa färdighet och förmåga att använda moderna verktyg för tillverkning av mikro- och nanokomponenter,
• visa färdighet och förmåga att modellera och simulera komponenter och fysikaliska processer på nanonivå, och
• visa färdighet och förmåga att utnyttja modern utrustning för diagnostik av nanokomponenter.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Den studerande skall
• visa insikt om aktuella problem och frågeställningar inom forskning och utveckling i nanoteknik, samt dess påverkan på miljön.

Innehåll

GEMENSAMMA KURSER FÖR MITTUNIVERSITETETS SAMTLIGA CIVILINGENJÖRSUTBILDNINGAR (93 hp):

Matematik GR (A-B):
Matematisk introduktionskurs, 6 hp
Linjär Algebra I, 6 hp
Analys I, 6 hp
Analys II, 6 hp
Flervariabelanalys, 6 hp

Matematisk statistik GR (B), Matematisk statistik 6 hp

Fysik GR (A):
Mekanik I, 6 hp
Elektromagnetism och vågrörelselära I, 6 hp

Datateknik GR (A), Grundläggande datavetenskap, 6 hp

Elektroteknik GR (A), Ellära och elektronik, 6 hp

Industriell Ekonomi och organisation GR (A), Industriell ekonomi, introduktion, 6 hp

Ingenjörsstödjande kurser:
Ingenjörsvetenskap GR (A), 6 hp **
Kommunikation i tal och skrift GR (A), 6 hp
Projektledning AV, 6 hp *
Genus och etik GR (A), 3 hp
Arbetsvetenskap och miljö AV, 6 hp


GEMENSAMMA KURSER FÖR TEKNISK FYSIK (90 hp):

Matematik GR (B-C):
Serier och transformer, 6 hp
Matematisk modellering, 6 hp
Beräkningsmatematik, 6 hp

Fysik GR (A-C):
Modern fysik, 6 hp
Mekanik II, 6 hp
Elektromagnetisk fältteori, 6 hp
Optik, 6 hp
Termodynamik och statistisk mekanik, 6 hp
Kvantmekanik, 6 hp
Fasta tillståndets fysik I, 6 hp

Ingenjörsprojekt
Fysik GR (A-C):
Projekt inom teknisk fysik I, 6 hp *
Projekt inom teknisk fysik II, 6 hp *

Datateknik GR (A), Introduktion till programmering, 6 hp

Elektroteknik GR (B), Mätteknik, 6 hp

Maskinteknik GR (B), Hållfasthetslära I, 6 hp

Fritt valbara kurser (15 hp):
Om studenten så vill kan de fritt valbara kurserna i årskurs 3 utgöras av ett examensarbete på grundläggande nivå om 15 hp, enligt nedan:
Fysik GR (C), Examensarbete, 15 hp
alternativt
Matematik/Tillämpad matematik GR (C), 15 hp


GEMENSAMMA KURSER FÖR INRIKTNINGEN NANOTEKNIK (72 hp):

Fysik AV, Fasta tillståndets fysik II, 6 hp

Fysik AV:
Introduktion till nanoteknik, 6 hp
Mikroskopi, 6 hp
Nanoelektronik, 6 hp
Nanofabrikation, 6 hp
Nanobioteknik, 6 hp
Nanomaterial, 6 hp
Nanofotonik, 6 hp

Ingenjörsprojekt
Fysik AV, Projekt inom teknisk fysik III, 6 hp *

Kemi GR (A), Kemins grunder, 12 hp

Biologi GR (A), Cell- och molekylärbiologi, 6 hp


Fysik AV, Examensarbete 30 hp

* Projektkurs
** Kursen innefattar 2 hp projekt

Egen studiegång
Den studerande kan ansöka om en egen studiegång med en individuell studieplan. Den individuella studieplanen skall godkännas av Programrådet för Civilingenjörsutbildningen. I studieplanen skall ett examensarbete ingå. Den examinator som ansvarar för detta lämnar förslag till Programrådet vilka kurser som måste föregå examensarbetet. Vid prövningen beaktas att den individuella studieplanen uppfyller de lärandemål och examensfordringar som anges i examensbeskrivningen för utbildningen.

Examensarbete 30 högskolepoäng
I utbildningen ingår ett examensarbete om 30 högskolepoäng, som skall utföras på avancerad nivå. Ansökan om påbörjande av examensarbetet behandlas tidigast när den studerande genomgått utbildningen med godkända kurser omfattande minst 210 högskolepoäng

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Ma D, Fy B och Ke A.
(Äldre gymnasiebetyg)

Programbeskrivning

Civilingenjörsprogrammen vid Mittuniversitetet har sin bas i matematik, naturvetenskap och teknik. Inom programmen behandlas såväl grundläggande problemlösning som avancerade teknikfrågeställningar. Under utbildningens gång får studenterna träna sig i att analysera den kunskap de förvärvat och diskutera och motivera de slutsatser de dragit. I utbildningen finns också moment som innefattar en fortlöpande kontakt med näringslivet vilket ger studenten en möjlighet att förbereda sig för yrkeslivet.

Civilingenjörsprogrammen omfattar 300 högskolepoäng, dvs fem år. De består av ett gemensamt basblock innehållande matematiska, naturvetenskapliga och ingenjörsstödjande kurser. Parallellt med dessa kurser får studenten tidigt läsa kurser inom sitt valda teknikområde. Det finns möjlighet att under det tredje året välja att göra ett examensarbete och ta ut en kandidatexamen. Under de senare åren av utbildningen finns möjlighet att profilera sig inom sitt teknikområde.

Civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik är uppbyggt så att de tre första åren av utbildningen ger en bred kunskapsbas inom matematik, fysik och teknik. Under utbildningens två sista år kan studenten välja att läsa nanoteknikinriktningen, som ger fördjupade kunskaper inom nanoteknikområdet, eller alternativt kombinera ihop kurser till en individuell inriktning. I det senare fallet skall inriktningen godkännas av Programrådet för civilingenjörsutbildning vid Mittuniversitetet. Programmet karakteriseras vidare av ett ingenjörsprojekt där studenterna får planera, utveckla och använda avancerade produkter och system är återkommande moment i utbildningen.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.
För att få studera vidare i de högre årskurserna utan restriktioner skall den studerande vid inledningen av årskurs 2 uppnått minst 45 högskolepoäng från kurser i årskurs 1. Studerande som ej uppfyller detta krav skall kontakta institutionen för individuell studieplanering.

Undervisning och examination

En betydande del av den kurslitteratur som ingår i utbildningen är skriven på engelska.
Undervisning kan ske på engelska.

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Civilingenjörsexamen

Civilingenjörsexamen i teknisk fysik eller Civilingenjörsexamen i teknisk fysik med inriktning mot nanoteknik.

Övrig information

Deltagande i nedanstående frivilliga kurser rekommenderas inför den första terminens studier.
• Matematisk preparandkurs, 1 v
• Datorkunskap (del av ECDL - European Computer Driving Licence), 1 v

Under studietiden kan kursernas namn, innehåll, nivå, poängfördelning och placering i tiden genomgå förändringar.

Den studerande har möjligheter att välja kurser under studietiden. Hur valet skall genomföras samt aktuellt kursutbud för läsåret meddelas lokalt. För att antas till en valbar kurs gäller att den studerande skall vara behörig. Valbara kurser kan ställas in vid för få sökande.

För att bättre kunna följa utbildningen i högre årskurser och som förberedelse för examensarbetet rekommenderas den studerande att efter två års studier genomföra en sammanhållen praktikperiod omfattande minst 6 veckor inom sådan yrkesverksamhet som programmet förbereder för.

Sidan uppdaterades 2021-12-07