Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Allmänt utbildningsområde, 90 hp

General Educational Studies

Allmänna data om programmet

  • Programkod: UALUG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: MIUN 2006/1302
  • Högskolepoäng: 90
  • Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap
  • Ansvarig fakultet: Lärarutbildningsnämnden
  • Senaste reviderad: 2009-04-01
  • Giltig fr.o.m: 2009-08-31

Syfte

Utbildningen syftar till att den studerande, med tidigare avslutade ämnesstudier, genom teoretiska, vetenskapliga och erfarenhetsbaserade kunskaper skall tillägna de kunskaper och de färdigheter som behövs för att förverkliga målen som leder till lärarexamen.

Lärandemål

Utöver de allmänna målen i 1 kap 9§ i högskolelagen och högskoleförordningens mål för Lärarexamen gäller Mittuniversitetets mål enligt nedan. Dessa mål skall ligga till grund för lärarutbildningens kursplaner.

Mittuniversitetets lärarutbildning skall utbilda kritiskt reflekterande lärare med pedagogisk kompetens för samhällets behov. Utbildningen skall ge såväl teoretiska kunskaper som praktiska erfarenheter och utgöra grunden för det livslånga lärandet som professionell pedagog/lärare. Lärarutbildningen skall forskningsförankras och ge de studerande förutsättningar att både under den högskoleförlagda och den verksamhetsförlagda delen av utbildningen aktivt delta i forsknings- och utvecklingsarbete.
Utbildningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer och utveckla de studerandes förmåga och vilja att utöva inflytande på undervisningen och ta ansvar för sina studier.
Utbildningen skall vidare genomföras så att de studerande ges möjlighet att utvecklas till aktiva och självständiga lärare, väl förberedda att samarbeta med elever, kollegor och det omgivande samhället. Synen på lärande som en livslång process med ständig reflektion och förnyelse kommer på så sätt till uttryck inom lärarutbildningen. Utbildningen skall bygga på jämställdhet mellan könen och motverka alla former av kränkande behandling. Utbildningens uppgift är att förmedla och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. Härigenom ska förståelse för att alla som ska arbeta i skolan alltid skall hävda de grundläggande värden som anges i tillämpliga internationella överenskommelser, i skollagen och i läroplanerna samt klart ta avstånd från det som strider mot dessa grundläggande värden. Ett sådant förhållningssätt syftar till att genomsyra den kommande pedagogiska gärningen.

Lärarutbildningen vid Mittuniversitetet integrerar skolning i modern informations- och kommunikationsteknik tidigt i utbildningen. Därigenom kommer lärare som utbildas vid Mittuniversitetet att ha en bra grund för kunskapsutveckling och arbete i nätverk med andra lärare och skolor såväl lokalt som globalt.

Ett internationellt perspektiv berikar utbildningen och är en självklarhet i en kreativ högskolemiljö. Mittuniversitetets internationella verksamhet för studerandeutbyte och lärarutbyte bidrar på ett positivt sätt till internationalisering av utbildningen. Vid val av kurslitteratur och vid planering och genomförande av kurser skall internationella jämförelser alltid eftersträvas och vara naturliga inslag. Vid val av kurslitteratur och vid planering och genomförande av kurser skall genusperspektivet beaktas och internationella jämförelser alltid eftersträvas och vara naturliga inslag.

Innehåll

Allmänt utbildningsområde 90 hp består av ett antal kurser förlagda till tre terminer.
Allmänt utbildningsområde är obligatoriskt för samtliga varianter av lärarexamen enligt examensbeskrivningen och utgörs av ett antal kurser omfattande 90 hp. Av dessa 90 hp utgör verksamhetsförlagd utbildning sammanlagt 15 hp.
Allmänt utbildningsområde omfattar den gemensamma kärnan av kunskaper för alla blivande lärare och består av centrala kunskapsområden och tvärvetenskapliga ämnesstudier. Utbildningsområdet innehåller studier i lärande, undervisning, specialpedagogik, socialisation, kulturfrågor, samhällsuppdrag, demokrati, värdegrund, miljö, kommunikationsformer samt betyg och bedömning.

Allmänt utbildningsområde inrymmer ett examensarbete om 15 hp. Examensarbetet är en viktig del i utvecklingen av den enskilde studerandes vetenskapliga förhållningssätt. I examensarbetet skall den studerande genomföra ett självständigt arbete i vilket han/hon visar förmåga att organisera och använda kunskap samt relatera denna till den kommande yrkesverksamheten.

Den verksamhetsförlagda utbildningen som ingår i allmänt utbildningsområde består av 15 hp fördelade över utbildningens tre terminer och genomförs i grundskolans senare år, gymnasieskolan eller vuxenutbildning. De verksamhetsförlagda delarna av utbildningen bidrar till integration mellan teori och praktik samt till utveckling av yrkeskunskaperna. Målsättning, riktlinjer och föreskrifter beträffande verksamhetsförlagd utbildning framgår av särskilt dokument. Generellt gäller dock att föregående period av verksamhetsförlagd utbildning skall vara godkänd innan ny verksamhetsförlagd utbildning påbörjas.

För att erhålla en lärarexamen krävs dessutom ytterligare 15 hp verksamhetsförlagd utbildning som är relevanta till ämnesstudier/inriktning. De studerande som ej har genomfört verksamhetsförlagd utbildning i sina tidigare ämnesstudier skall dessutom genomföra en kompletterande kurs; Teori och praktik i läraryrket omfattande 15 hp i anslutning till Allmänt utbildningsområde 90 hp.

Behörighet

Fullgjorda ämnesstudier om minst 180 högskolepoäng, relevanta för grundskolans senare år eller gymnasieskolan, varav minst en ämnesfördjupning om minst 90 högskolepoäng.

Programbeskrivning

Inom denna korta lärarutbildning Allmänt utbildningsområde 90 hp, utbildas
lärare för grundskolans senare år och gymnasieskolan. Detta medför att ämnes-
studierna skall vara avklarade när man antas till detta program.
Studerande antagen till lärarutbildning 90 hp läser alla ingående kurser under tre sammanhängande terminer. Studierna är förlagda som heltidsstudier.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

För tillträde till Allmänt utbildningsområde 31-60 hp krävs att minst 15 hp
(En delkurs om 15 hp) ska vara avklarade från Allmänt utbildningsområde 1-30 hp.
För tillträde till Allmänt utbildningsområde 61-90 hp krävs att 30 hp skall vara avklarade från Allmänt utbildningsområde 1-30 hp och minst 15 hp (En delkurs om 15 hp) ska vara avklarade från Allmänt utbildningsområde 31-60 hp. Generellt gäller att föregående period av verksamhetsförlagd utbildning skall vara godkänd innan ny verksamhetsförlagd utbildning påbörjas.

Undervisning och examination

Arbetssätt, arbetsformer och examinationsformer varierar under utbildningstiden.

Betyg ges på varje kurs. Som betyg används uttrycken Underkänd, Godkänd och Väl godkänd.

För mer detaljerad beskrivning hänvisas till respektive kursplan.

I examensbeviset anges vilka inriktningar och specialiseringar som tidigare ämnesstudier motsvarar. I examensbeviset skall också anges för vilken undervisning eller verksamhet utbildningen är avsedd.

För undervisning och annan pedagogisk verksamhet i grundskolans senare år
krävs minst 270 hp enligt följande:
- godkända studier i allmänt utbildningsområde 90 hp.
- studierna skall innehålla en fördjupning om minst 90 hp i relevant ämne/ämnesområde. För undervisning i samhällskunskap och svenska krävs minst 90 hp.
- 90 hp i inriktningar/specialiseringar med minst 30 hp i relevant ämne/ämnesområde.

För undervisning och annan pedagogisk verksamhet i grundskolans senare år samt i gymnasieskolan krävs minst 270 hp enligt följande:
- godkända studier i allmänt utbildningsområde 90 hp.
- studierna skall innehålla två fördjupningar om vardera minst 90 hp i relevant ämne/ämnesområde. För undervisning i svenska och samhällskunskap krävs minst 120 hp.

Examensbenämning

Lärarexamen

Följande examensbenämningar förekommer beroende på vilka inriktningar/specialiseringar som den studerande fullgjort.

- Lärarexamen för undervisning och annan pedagogisk verksamhet i grundskolans senare år.
(Degree of Master of Education for the Compulsory School Later Years)
- Lärarexamen för undervisning och annan pedagogisk verksamhet i grundskolans senare år och gymnasieskolan.
(Degree of Master of Education for the Compulsory School Later Years and the Upper Secondary School)
-Lärarexamen avsedd för gymnasieskolan
(Degree of Master of Education for the Upper Secondary School)

Övrig information

Enligt riksdagsbeslut (SFS 2008:53) skall lärarstudenter som inom utbildningen genomför verksamhetsförlagd utbildning (vfu) från och med hösten 2008 genomgå registerkontroll. Denna kontroll ska göras för att öka barns och ungdomars skydd och minimera riskerna för att de utsätts för kränkningar av personer som arbetar inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg.

Dessa regler gäller för lärarstudent som antas till lärarutbildningen efter 1 april 2008 och påbörjar sin utbildning hösten 2008 eller senare.
Studenten ansvarar för att i god tid före vfu ordna ett giltigt registerutdrag hos polismyndighet vilket sedan överlämnas till rektor (eller motsvarande) för den verksamhet där vfu skall genomföras. Rektor på den verksamhetsförlagda utbildningsplatsen avgör om lärarstudenten får genomföra sin verksamhetsförlagda utbildning.

För förtida avbrott med avskiljande från verksamhetsförlagd utbildning hänvisas till 4 kap §6 i Högskolelagen samt Högskoleförordningen 10 kap. I samband med detta skall en individuell handlingsplan upprättas gällande förutsättningar för återupptagande av studierna.

Sidan uppdaterades 2021-12-07