Sportteknologi - Innovativ produktutveckling med inriktning sport och upplevelser

Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Sportteknologi - Innovativ produktutveckling med inriktning sport och upplevelser, 180 hp

Sports Technology - Innovative product design within sports technology and tech adventure, 180 higher education credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: TSPOG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: MIUN 2006/1433
  • Högskolepoäng: 180
  • Ansvarig institution: Institutionen för teknik och hållbar utveckling
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
  • Senaste reviderad: 2008-12-12
  • Giltig fr.o.m: 2008-09-01

Syfte

Utbildningen syftar till att ge studenterna en förmåga att se helheter och att tänka i nya banor inom området ”människa – teknik” interaktion. Arbetsområdena spänner över ett brett fält, förutom arbetsuppgifter inom traditionell produktutveckling kan även nämnas: produktutveckling av outdoor-produkter, projektledare inom upplevelserelaterade verksamheter, beställare av tjänster och produkter inom upplevelsesegmentet, produktutveckling av handikapphjälpmedel samt produktutveckling av sportrelaterad utrustning och skydd.

Lärandemål

HÖGSKOLEFÖRORDNINGENS MÅL

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten
– visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten
– visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
– visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
– visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
– visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten
– visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
– visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.


MÅL FÖR SPORTTEKNOLOGI

Kunskap och förståelse
Studenten skall
- kunna redogöra för grundläggande begrepp, samt motivera problemlösningar, inom belastnings- och rörelseanalys, projektledning, biomekanik, kvalitetsteknik och försöksplanering, design och virtuella prototyper, fysiologi och anatomi, produktutveckling samt optimering.
- kunna identifiera, tolka och förklara frågor inom produktutveckling omfattande designmetodik, konstruktion och tillverkning speciellt riktad mot tillämpningar där interaktionen mellan människa och teknik är särskilt accentuerad.

Färdighet och förmåga
Studenten skall
- visa förmåga att utveckla metoder och strategier, som krävs för att kunna utföra kvalificerad produkt- och processutveckling inom området ”människa – teknik” interaktion och då speciellt inriktat mot sport.
- visa förmåga att utföra design av sportrelaterad utrustning för såväl motionärer som elitidrottare, samt design av handikapphjälpmedel och av skydds- och säkerhetsutrustning i samband med sportutövning. Här inbegrips begrepp såsom, anatomi, materialval, konstruktion, tillverkning och utprovning.
- visa förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och genom detta ha beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten skall
- inom det område som utbildningen avser, visa förmåga att söka och delvis värdera kunskap på vetenskaplig nivå, följa kunskapsutvecklingen, och utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Innehåll

Maskinteknik GR (A):
Introduktion till upplevelseteknologi, 7,5 hp
Projektledning/projekthantering, 7,5 hp
Modell- och prototypframtagning, 7,5 hp
Biomekanik, 7,5 hp
Design och virtuella prototyper I, 7,5 hp
Teknisk utveckling inom elitidrott, 7,5 hp
Belastningsanalys inom idrottsmekanik, 7,5 hp
Moderna material, 7,5 hp

Maskinteknik GR (B):
Tillämpad mätteknik, 7,5 hp
Design och virtuella prototyper II, 7,5 hp
Innovativ produktutveckling, 7,5 hp
Tillämpad biomekanik, 7,5 hp

Maskinteknik GR (C):
Datorstödd dimensionering, 7,5 hp
Konstruktionsoptimering, 7,5 hp
Examensarbete, C-uppsats 15 hp

Kvalitetsteknik GR (A), Kundfokuserad produktutveckling, 7,5 hp
Kvalitetsteknik GR (B), Försöksplanering, 7,5 hp

Matematik/Tillämpad matematik GR (A):
Introduktionskurs, 7,5 hp
Översiktskurs i analys, 7,5 hp
Matematisk statistik och linjär algebra, 7,5 hp

Vårdvetenskap m inr omvårdnad GR (A), Människans anatomi och fysiologi m inr mot sportteknologi, 7,5 hp
Journalistik GR (A), Kommunikation i tal och skrift, 7,5 hp
Företagsekonomi GR (A), Industriell ekonomi, 7,5 hp

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Ma D, Fy B och Ke A.
(Äldre gymnasiebetyg)

Programbeskrivning

Utbildningen omfattar tre års heltidsstudier och inbegriper kurser och inslag som syftar till att ge kunskaper och färdigheter inom området produktutveckling.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisningen, som ges i form av heltidsstudier, består av föreläsningar, lektioner, seminarier, laborationer och projektarbeten. Även distribuerade, flexibla utbildningsformer kan förekomma.
Seminarier, laborationer och projektarbeten är obligatoriska. En betydande del av engelsk kurslitteratur ingår i utbildningen. Examinationen på programmets kurser kan ske genom skriftliga tentamina, obligatoriska teoretiska uppgifter, projekt, laborationer samt ett avslutande examensarbete om 15 högskolepoäng.
Betyg sätts på varje kurs i programmet, för betygsskala se respektive kursplan.

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Kandidatexamen

Kandidatexamen med huvudområdet maskinteknik, som översätts till Degree of Bachelor with a major in Mechanical Engineering.

Övrig information

För programmet ansvarar Institutionen för Teknik, fysik och matematik inom Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier.

Under studietiden kan kursernas namn, innehåll, nivå, poängfördelning och placering i tiden genomgå förändringar.

Sidan uppdaterades 2021-12-07