Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Idrottsvetenskapligt program, 120 hp

Sport Science Program

Allmänna data om programmet

  • Programkod: VIDRK
  • Diarienummer: VHV 2004/21
  • Högskolepoäng: 120
  • Ansvarig institution: Institutionen för hälsovetenskap
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Giltig fr.o.m: 2005-08-01

Syfte

Utbildningen syftar till att utveckla kompetens inom idrottsrelaterad verksamhet inom t ex idrottsklubbar, friskvård, skola och rehabilitering. Syftet med utbildningen är att studenten ska förvärva kunskaper för att kunna söka lösningar på humanfysiologiska frågeställningar i dessa miljöer, och att tillämpa dessa t ex i kontaktytan forskarvärlden – idrottsvärlden.

Lärandemål

Målet är att studenten ska förvärva kunskaper både på djupet och på bredden inom ämnet idrottsvetenskap (med särskild inriktning). Genom utbildningen ska den studerande tillägna sig goda kunskaper för att söka lösningar på humanfysiologiska frågeställningar, och att tillämpa dessa i kontaktytan forskarvärlden – idrottsvärlden.

Under utbildningen ska de studerande förvärva:

- grundläggande kunskaper inom ämnet idrottsvetenskap: anatomi och fysiologi, hälsopsykologi, biomekanik, näringslära och träning
- arbetsfysiologiska mätmetoder och arbetssätt
- näringsfysiologiska aspekter på hälsa och idrott
- omgivningens betydelse för prestation
- goda kunskaper om aktuell forskning och utveckling inom ämnet
- erfarenhet av tillämpning av kunskapen på humanfysiologiska och idrottsrelaterade problem
- grundläggande kunskaper inom ett eller flera biämnen vars tillämpning är relevanta inom idrottsområdet

Enligt högskolelagen skall den grundläggande högskoleutbildningen ge studenten
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, samt
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet

Inom området idrottsvetenskap skall studenterna, utöver dessa kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
- tillägna sig och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen,
- att utveckla och optimalt tillvarata människans fysiska och psykiska förutsättningar för idrottsprestation
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området

För de mål som finns för filosofie kandidatexamen hänvisas till i Högskoleförordningen samt i Mittuniversitetets studieorganisationsdokument.

Innehåll

Programmet är treårigt och innehåller nedanstående kurser :

Årskurs 1
Idrottsvetenskap A, Humanbiologi,10 p
Idrottsvetenskap A, Psykologi med inriktning mot idrott, livsstil och hälsa, 10 p
Idrottsvetenskap A, Träningslära, 5 p
Maskinteknik A, Introduktion till biomekanik, 5 p
Idrottsvetenskap A, Idrottspsykologi, prestationsidrott, motion och hälsa, 5 p
Idrottsvetenskap A, Idrottsnutrition, 5 p

Årskurs 2
Idrottsvetenskap B, Idrott och hälsa, 5 p
Idrottsvetenskap C, Nutrition, 10 p
Biologi C, Arbetsfysiologi, 10 p
Biologi C, Omgivningsfysiologi, 10 p
Valbar kurs, 5 p

Årskurs 3
Valbara kurser, 30 p
Idrottsvetenskap C, Examensarbete, 10 p

Behörighet

Grundläggande behörighet

Programbeskrivning

Efterfrågan på kompetens inom det idrottsvetenskapliga området i kombination med andra områden ökar inom många yrkesområden inom såväl privat som offentlig sektor. Utbildningen syftar till att utveckla kompetens inom idrottsrelaterad verksamhet inom t ex idrottsklubbar, friskvård, skola och rehabilitering. Syftet med utbildningen är att studenten ska förvärva kunskaper för att kunna söka lösningar på humanfysiologiska frågeställningar i dessa miljöer, och att tillämpa dessa t ex i kontaktytan forskarvärlden – idrottsvärlden.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen

Spärrar i utbildningen

Förutom vad som anges i respektive kursplan, finns inga särskilda spärrar finns för att gå vidare till högre kurser.

Undervisning och examination

Studierna bedrivs på halvtid/heltid i form av föreläsningar, seminarier, laborationer, projektarbeten och studiebesök. Studierna kan vara problembaserade eller projektinriktade. Studenten tränas systematiskt att med hjälp av teoretiska kunskaper praktiskt lösa arbetsuppgifter av ökande svårighetsgrad.

Teoretiska kursmoment tenteras vanligen skriftligt. Gruppuppgifter och självständiga uppgifter redovisas normalt i muntliga och/eller skriftliga rapporter, som oftast behandlas på seminarier och som bedöms av lärare/lärarlag. Betygsskalan framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Filosofie kandidatexamen

Övrig information

Utvärdering av kurser i programmet och programmet i sin helhet följer de regler för kursvärdering som uppställts av Mittuniversitetet.

Studentinflytande över programmet garanteras av Högskoleförordningen och lokala regler inom Mittuniversitetet.

Kurserna inom första året kan ges samlat under intensivperioder på vardagar eller helger.
Kurser på C-nivå ges som campusstudier och/eller distansstudier på heltid. För valfria kurser; se respektive kurs.
Den studerande har möjligheter att välja kurser under studietiden. Hur valet skall genomföras samt aktuellt kursutbud meddelas under programmet gång. För att antas till en valbar kurs gäller att den studerande skall vara behörig. Valbara kurser kan ställas in vid för få sökande. Eventuella kostnader för resor mellan campusorterna står studenten för.

Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Sidan uppdaterades 2021-12-07