Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Webbdesign, 120-180 hp

Programme of Webdesign, 120/180 higher education credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: TWEGG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: MIUN 2007/1708
  • Högskolepoäng: 120-180
  • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi och medier
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
  • Senaste reviderad: 2009-05-06
  • Giltig fr.o.m: 2008-07-01

Syfte

Syftet med webbdesignprogrammet är att studenten ska skaffa sig goda kunskaper och färdigheter för att efter utbildningen framgångsrikt kunna arbeta med datateknisk uppbyggnad och grafisk formgivning av webbplatser och webbtjänster. Dessutom ska programmet ge kompetens för bland annat planering, utveckling, dokumentation och utvärdering av webbplatser och webbtjänster, samt underhåll och drift av dessa.
Genom utbildningen ska studenten även tillägna sig ett vetenskapligt sätt att, utifrån sina kunskaper i datateknik och grafisk design, formulera problem, genomföra undersökningar och presentera resultat.

Lärandemål

HÖGSKOLEFÖRORDNINGENS MÅL

Kunskap och förståelse
För högskoleexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen, inbegripet kännedom om områdets vetenskapliga grund och kunskap om några tillämpliga metoder inom området.

Färdighet och förmåga
För högskoleexamen skall studenten
- visa förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant information för att formulera svar på väldefinierade frågeställningar inom huvudområdet för utbildningen,
- visa förmåga att redogöra för och diskutera sitt kunnande med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta med vissa uppgifter inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För högskoleexamen skall studenten
- visa kunskap om och ha förutsättningar för att hantera etiska frågeställningar inom huvudområdet för utbildningen.


LÄRANDEMÅL FÖR WEBBDESIGN, 120 hp

Kunskap och förståelse
För att uppfylla de grundläggande kraven för tänkta yrkesroller ska studenten efter
fullgjord utbildning ha:
- goda kunskaper i programmering, databashantering samt nätverks- och
kommunikationssystem för Internet.
- grundläggande kunskaper inom områdena formgivning för webb, inkluderande typografi och form, digital bildhantering och illustration, användargränssnitt och språk, samt internetsäkerhet och interaktiv multimedia.
- förmåga att utföra egna och kritiskt granska andras tekniska lösningar.

Färdighet och förmåga
För att uppfylla de grundläggande kraven för tänkta yrkesroller ska studenten efter
fullgjord utbildning ha:
- god förmåga att självständigt och i grupp identifiera problem, ge alternativa lösningar, implementera och driftsätta dessa samt vid behov inhämta ny kunskap.
- fördjupad färdighet att använda datorer som verktyg för att lösa problem, samt att
kombinera och tillämpa kunskaper och färdigheter från olika ämnesområden.
- god förmåga att kommunicera i skrift.


HÖGSKOLEFÖRORDNINGENS MÅL

För kandidatexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en
problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att
genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den
används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin
kompetens.

LÄRANDEMÅL FÖR WEBBDESIGN, 180 hp

Kunskap och förståelse
För att uppfylla de grundläggande kraven för tänkta yrkesroller ska studenten efter
fullgjord utbildning ha:
- goda kunskaper i programmering, databashantering samt nätverks- och
kommunikationssystem för Internet.
- grundläggande kunskaper i systemutveckling
- fördjupade kunskaper inom, människa-dator-interaktion och webbtjänster.
- grundläggande kunskaper inom områdena formgivning för webb, inkluderande typografi och form, digital bildhantering och illustration, användargränssnitt och språk, samt internetsäkerhet och interaktiv multimedia.
- förmåga att utföra egna och kritiskt granska andras tekniska lösningar.

Färdighet och förmåga
För att uppfylla de grundläggande kraven för tänkta yrkesroller ska studenten efter
fullgjord utbildning ha:
- god förmåga att självständigt och i grupp identifiera problem, ge alternativa lösningar, implementera och driftsätta dessa samt vid behov inhämta ny kunskap.
- fördjupad färdighet att använda datorer som verktyg för att lösa problem, samt att
kombinera och tillämpa kunskaper och färdigheter från olika ämnesområden.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För att uppfylla de grundläggande kraven för tänkta yrkesroller ska studenten efter
fullgjord utbildning:
- vara förtrogen med utvecklingstrender och aktuella tillämpningar, samt kunna omsätta denna kännedom i anpassning av standardprodukter.
- vara mycket väl förtrogen med användarens roll och behov i datoriserade system, med fokus på användbarhet och tillgänglighet.

Innehåll

Utbildningen är uppbyggd främst med kurser om 7,5 högskolepoäng. De flesta kurser går på halvfart vilket innebär att man läser två kurser parallellt under året. Kurserna ligger till största delen inom ämnesblocken datateknik och grafisk design under de första två åren. Det tredje året fokuserar på fördjupning i datateknik.

År 1
Datateknik GR (A), Datavetenskaplig introduktionskurs, 7,5 hp
Grafisk design GR (A), Typografi och form för webb, 7,5 hp
Datateknik GR (A), Java I, 7,5 hp
Grafisk design GR (A), Digital bildbehandling och illustration, 7,5 hp
Datateknik GR (A), Webbutveckling introduktion, 7,5 hp
Grafisk design GR (A), Dynamisk webbgrafik, 7,5 hp
Datateknik GR (A), Datornätverk, 7,5 hp
Grafisk design GR (A), Funktionell design, 7,5 hp

År 2
Journalistik GR (A), Journalistik och webbpublicering, 7,5 hp
Datateknik GR (A), Informationssäkerhet och riskanalys, 7,5 hp
Datateknik GR (B), Databaser, modellering och implementering, 7,5 hp
Grafisk design GR (A), Praktik, 7,5 hp
alternativt Matematik GR (A), Introduktionskurs, 7,5 hp*
*Den som planerar att läsa åk 3 på programmet ska läsa Matematik GR (A), Introduktionskurs, 7,5 hp, istället för Grafisk design, Praktik, 7,5 hp

Datateknik GR (B), Webbprogrammering, 7,5 hp
Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Organisation och kommunikation, 7,5 hp
Datateknik GR (B), Självständigt arbete i webbdesign, 7,5 hp
Datateknik GR (B), Programkonstruktion i Java, 7,5 hp

År 3
Datateknik AV, Människa – Dator interaktion, 7,5 hp
Matematik GR (A), Matematisk statistik och linjär algebra, 7,5 hp
Grafisk design GR (A), Praktik, 7,5 hp
Valbar kurs inom Datateknik eller Grafisk design, 7,5 hp
Informatik GR (A), Projektledning, 7,5 hp
Datateknik GR (C), Webbtjänster, 7,5 hp
Datateknik GR (C), Examensarbete, 15 hp

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Sh A och Ma C.
(Äldre gymnasiebetyg)

Programbeskrivning

Webbdesignprogrammet är en utbildning som ges på heltid vid campus Sundsvall. Utbildningen förbereder för yrkesverksamhet eller fortsatta studier och innehåller både teoretiska och tillämpade kurser. Under utbildningens två första år, som leder till högskoleexamen, läser du datateknik- och designkurser parallellt. Det tredje året, med fördjupning i datateknik, ger kandidatexamen med huvudområde datateknik.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisningen, som ges i form av heltidsstudier, består av föreläsningar, lektioner,
övningar, projekt, laborationer och seminarier. En betydande del av den kurslitteratur som ingår i utbildningen är skriven på engelska.

Examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Kandidatexamen
Högskoleexamen

Högskoleexamen med inriktning mot datateknik, som översätts till University Diploma with specialization in Computer Engineering eller Kandidatexamen med huvudområdet datateknik, som översätts till Degree of Bachelor with a major in Computer Engineering.

Övrig information

Webbdesignprogrammet är lokaliserat till Campus Sundsvall.
Under studietiden kan kursernas namn, innehåll, nivå, poängfördelning och placering i tiden genomgå förändringar.

Deltagande i nedanstående frivilliga kurser rekommenderas inför den första terminen.
• Matematisk preparandkurs
• Datorkunskap (del av ECDL - European Computer Driving Licence)
• Engelska B eller på annat sätt inhämtade goda kunskaper i engelska rekommenderas, eftersom mycket av kurslitteraturen är engelsk och vissa kurser kan bedrivas huvudsakligen på engelska.
För den som strävar mot kandidatexamen bör en matematikkurs ingå i år två.

Sidan uppdaterades 2021-12-07