Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Masterprogram i statsvetenskap, 120 hp

Master Programme (two years) in Political Sciences, 120 higher education credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: SSVAA
  • Tillträdesnivå: Avancerad
  • Diarienummer: Miun 2006/1872
  • Högskolepoäng: 120
  • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsvetenskap
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Senaste reviderad: 2009-04-23
  • Giltig fr.o.m: 2009-08-24

Syfte

Masterprogrammet i statsvetenskap syftar till att ge studenterna en fördjupad ämneskompetens samt förmåga att tillämpa kunskaperna i ett självständigt vetenskapligt arbete.

Lärandemål

För examen skall studenten visa:
• fördjupad kunskap inom statsvetenskap för att användas i ett vetenskapligt syfte,
• påvisa teoretiska och praktiska färdigheter inom statsvetenskap såväl nationellt som internationellt,
• kunskaper och färdigheter för ett självständigt vetenskapligt arbete på avancerad nivå inklusive förmåga att kommunicera resultat till omgivningen bestående av experter och mindre insatta.
• kapacitet och förmåga att applicera erhållen kunskap i praktisk yrkesverksamhet.

Innehåll

År 1
Statsvetenskap AV;
Introduktion till avancerade studier i samhällsvetenskap 7,5 hp
Organisationsanalys, 7,5 hp
Politisk teori, 7,5 hp
Forskningsmetod, 7,5 hp
Flernivådemokrati, entreprenörskap och regional utveckling 7,5 hp
Politikens institutioner, 7,5 hp
Självständigt arbete (Uppsats), 15 hp

År 2
Statsvetenskap AV;
Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 7,5 hp
Om representativitet, 7,5 hp
Det civila samhället och staten, 7,5 hp
Komparativ teori och metod, 7,5 hp
Politisk teorifördjupning I, 7,5 hp
Politisk teorifördjupning II, 7,5 hp
Självständigt arbete (Uppsats), 15 hp

Behörighet

Kandidatexamen med minst 90 hp GR (A,B,C) i huvudområdet statsvetenskap.

Programbeskrivning

Masterprogrammet i statsvetenskap vid Mittuniversitetet består av ytterligare ämnesfördjupning och breddning inom huvudområdet statsvetenskap. Huvudområdet är i huvudsak inriktat mot problemområden som administration och förvaltning i ett flernivåperspektiv, från kommunal, regional, nationell till EU och global organisation. Ett annat spår är tredje sektor perspektiv med civilsamhälle och produktion av välfärdstjänster i offentlig, privat och tredje sektor regi, ett tredje organisation av och uppkomsten av entreprenöriella miljöer på kommunal nivå. Makt-, policyanalys och styrningsfrågor i ett flernivåkoncept, inte minst i ett jämförande perspektiv, genomsyrar samtliga inriktningar.

Programmets första år är inriktat mot politisk teori, samt kvalitativa och kvantitativa metoder samt ”bildningsblock” i samarbete med motsvarande ämnen, och avslutningsvis en uppsats på 15 hp. Under det andra året ingår profilkurser mot analysinriktningar inom statsvetenskap, flernivådemokrati, entreprenörskap och regional utveckling, samt politikens institutioner jämte välfärdsstat och civilsamhälle. En uppsats om 30 hp avslutar det andra året i enlighet med motsvarande modeller i Sverige och övriga Norden.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Masterexamen

Masterexamen med huvudområdet statsvetenskap
översätts till
Degree of Master (Two Years) with a major in Political Science

Övrig information

Vissa kurser kan ges på engelska.
Kursutvärderingar genomförs i samband med varje kurs.

Sidan uppdaterades 2021-12-07