Kvalitets- och ledarskapsutveckling

Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Kvalitets- och ledarskapsutveckling, 40 hp

Master degree in Quality Management and Leadership

Allmänna data om programmet

  • Programkod: TKVAZ
  • Diarienummer: 2003:22
  • Högskolepoäng: 40
  • Ansvarig institution: Institutionen för teknik, fysik och matematik
  • Ansvarig fakultet: Huvudområdet för naturvetenskap, teknik och medier
  • Giltig fr.o.m: 2003-10-20

Syfte

Utbildningsprogrammets syfte är att ge färdigheter och kunskaper som krävs för att kunna leda utvecklings- och förbättringsarbete inom företag, myndigheter och andra organisationer. I detta ingår djupare insikt och kunskap om ledarskapets roll i arbetet och om de grundprinciper för kvalitetsutveckling som krävs för ett lyckosamt utvecklingsarbete. Programmet vänder sig främst till yrkesverksamma men kan även läsas av studenter som just avslutat sina högskolestudier. Programmet är tvärvetenskapligt och branschoberoende och leder till specialkompetens inom kundorienterad verksamhetsutveckling med inriktning mot ledarskap och organisation.

Kompetens inom programområdet är efterfrågad inom både traditionell industri och inom tjänsteproducerande företag och organisationer. Genomgången utbildning kan leda till befattningar inom områden som till exempel projektledning, kvalitetsutveckling och verksamhetsutveckling.

Innehåll

Ingående moment i utbildningen är:
- Ledning av verksamhet och personal
- Motivationsfrämjande ledarskap
- Förändringsledning och organisationsutveckling
- Verksamhet, arbete och arbetsprestation
- Arbetsmotivation och arbetsrelaterade attityder
- Värderingar, metoder och arbetssätt för offensiv kvalitetsutveckling
- Kundorienterad utveckling av varor och tjänster
- Verksamhetsanalys, utvärdering och förbättringsinstrument
- Kundbehov, kundtillfredsställelse och lönsamhet

Ingående kurser
KVEA03, Kundorienterad verksamhetsutveckling, 15 p
PSAX02, Ledning och ledarskap i organisationer, 5 p
PSAD02, Personal- och organisationsutveckling, 10 p
KVEB03, Kvalitetsteknik B, Examensarbete, 10 p

Behörighet

Avlagd akademisk examen om minst 120 poäng.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen

Spärrar i utbildningen

Krav som ställs för att gå vidare till de olika kurserna i programmet framgår av respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisningen, som kan ges i olika studietakt, består av föreläsningar, lektioner, seminarier och projektarbeten. Seminarier och projektarbeten är obligatoriska. Vissa delar av utbildningen kan komma att ges i flexibel form.

Examinationen på programmets kurser kan ske genom skriftliga tentamina, obligatoriska teoretiska uppgifter, projekt samt ett avslutande examensarbete. Betyg sätts på varje kurs i programmet. Betygsskala framgår av respektive kursplan.

Studerande som genomgått programmets kurser med minst godkänt resultat uppfyller kraven för en magisterexamen med inriktningen kvalitets- och ledarskapsutveckling.

Beträffande minimikrav för examina samt engelsk översättning av examensbenämningar, se Mittuniversitetets studieorganisationsdokument.

Examensbenämning

Magisterexamen med ämnesbredd

Övrig information

För programmet ansvarar Institutionen för teknik, fysik och matematik inom Huvudområdet för naturvetenskap, teknik och medier. Programmet ges i samarbete med Institutionen för Samhällsvetenskap.

Inrättad av styrelsen vid Mitthögskolan 2003-10-20.
Utbildningsplanen är fastställd av Grundutbildningsrådet för naturvetenskap, teknik och medier 2003-10-20. Reviderad 2005-09-22.

Sidan uppdaterades 2021-12-07