Magisterutbildning med inriktning mot Välfärdsstatens sociala och politiska ekonomi

Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Magisterutbildning med inriktning mot Välfärdsstatens sociala och politiska ekonomi, 40 hp

Master Degree in the Social and Political Economy of the Welfare State

Allmänna data om programmet

  • Programkod: SVÄLZ
  • Diarienummer: UFB 2003/48
  • Högskolepoäng: 40
  • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsvetenskap
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Giltig fr.o.m: 2006-08-02

Syfte

-

Lärandemål

Utvecklingen i samhället går mot en situation där fler och fler icke-offentliga och icke-privata organisationer behövs för att klara av framtida samhällsservice. Utbildningen ska ge:
• en god kunskap om begreppet social och politisk ekonomi och denna sektors aktörer,
• en praktisk erfarenhet av verksamhet hos någon aktör inom denna sektor,
• en god ämnesteoretisk fokusering på några aspekter på verksamhet inom den sociala och politiska ekonomin, samt
• en god teoretisk och praktisk kompetens att bedriva forsknings- och utvecklingsarbete på frågeställningar av praktisk relevans för denna sektor.

Innehåll

Utbildningen är uppbyggd utifrån basdisciplinerna företagsekonomi, sociologi, statsvetenskap och psykologi. Utbildningen innehåller (a) en ämnesövergripande kurs om social och politisk ekonomi, (b) en ämnesövergripande kurs i vetenskapsteori och forskningsmetodik, (c) en praktikperiod och (d) ett uppsatsarbete motsvarande 10 poäng. I övrigt läses (e) fempoängskurser som har sin utgångspunkt i något eller några av de ingående basdisciplinerna, och med inriktning mot temat social och politisk ekonomi.

Behörighet

Akademisk examen om minst 120 poäng. Sökande som har examen med samhällsvetenskaplig inriktning ges företräde.

Programbeskrivning

Social och politisk ekonomi, ofta också benämnt ”den tredje sektorn” eller ”civilsamhället”, brukar i dagligt tal definieras som ”ekonomisk verksamhet utanför den offentliga sektorn, men utan vinstintresse”. Med detta menas att vinstmaximering för dess egen skull inte är det primära målet, utan i första hand strävas efter mervärdesackumulering för ett bestämt syfte, dvs att överskott ska användas till ett specifikt ändamål, t ex att ytterligare höja kvaliteten i verksamheten. Dess sociala aspekt brukar i Sverige främst betyda att själva aktören består av ett kollektiv, i andra länder betonas i större utsträckning aktörens roll som producent av social välfärd. En stark betoning i de skandinaviska länderna, med sina starka folkrörelsetraditioner, är också dessa aktörers demokratiska utgångspunkter.

Programmet är en multivetenskaplig påbyggnadsutbildning på olika former av grundexamina, omfattande 40 poäng, inriktad mot aktörer inom denna sektor, dvs för kvalificerat arbete inom ekonomiska och ideella föreningar, stiftelser och småföretag.

Denna utbildning är både forskningsanknuten och praktiskt relevant.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen

Spärrar i utbildningen

Se förkunskapskraven i respektive kursplaner.

Undervisning och examination

Undervisningsformer framgår av respektive kursplaner.

Examinationsformer framgår av respektive kursplaner.

Examensbenämning

Magisterexamen med ämnesbredd

Övrig information

De ingående delkurserna, samt utbildningen i sin helhet, utvärderas kontinuerligt, bl a med hjälp av studentenkäter. Studenter ska ingå i programråd.

Sidan uppdaterades 2021-12-07