Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Affärssystem, IT och ekonomi, 180 hp

Enterprise Resource Planning, 180 higher education credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: TAFIG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: MIUN 2007/1704
  • Högskolepoäng: 180
  • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi och medier
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
  • Senaste reviderad: 2010-03-31
  • Giltig fr.o.m: 2010-07-01

Syfte

Affärssystem, eller på engelska ERP – Enterprise Resource Planning – står för integration av data och processer i en verksamhet till en enad helhet eller system. Ett komplett affärssystem ska täcka in alla funktioner (resurser) i en verksamhet. Området affärssystem/ ERP har varit aktuellt i c:a tio år. Det har växt fram i första hand inom stora multinationella koncerner, men har idag spridit sig till mindre företag och även myndigheter. I dagsläget är integration av information och processer en stor fråga i flertalet organisationer och efterfrågan på personal är stor.

Utbildningen syftar till att utbilda för olika aspekter på arbete med affärssystem.
Utbildningen står på två ben, datavetenskap och ekonomi, och kombinerar dessa med en inriktning mot affärssystem. Kombinationen datavetenskap och ekonomi ger en grund för att beakta både verksamhetsaspekter som ekonomi, organisation, processer och marknadsföring, samt datavetenskapliga aspekter som till exempel systemutveckling och databashantering.

Lärandemål

HÖGSKOLEFÖRORDNINGENS MÅL

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.


LÄRANDEMÅL FÖR AFFÄRSSYSTEM, IT OCH EKONOMI

En student som följt programmet skall, för att uppfylla de grundläggande kraven i tänkta yrkesroller:

Kunskap och förståelse
- ha goda kunskaper inom programutveckling och databashantering
- ha goda kunskaper i företagsekonomi omfattande organisation, marknadsföring, redovisning, ekonomisk styrning och finansiering
- ha fördjupade kunskaper i tillämpningar av informationsteknologi för marknadsföring och elektroniska tjänster
- ha fördjupade kunskaper inom affärssystem, verksamhetsövergripande system som integrerar data och processer i en organisation till en helhet

Färdighet och förmåga
- visa god förmåga att identifiera och analysera ett företags viktigaste ekonomiska, tekniska och affärsmässiga förutsättningar
- visa god förmåga att utveckla datorbaserade informationssystem
- visa mycket god färdighet i att analysera en verksamhet och dess behov av elektroniska tjänster samt mycket god förmåga att utveckla affärssystem som integrerar en helhet i verksamheten
- visa mycket god färdighet att använda datorer som verktyg för att lösa problem, samt att kombinera och tillämpa kunskaper och färdigheter från olika ämnesområden.
- vara förtrogen med tjänstemarknad, utvecklingstrender och aktuella tillämpningar, samt kunna omsätta denna kännedom i anpassning av standardprodukter.
- vara mycket väl förtrogen med användarens roll och behov i datoriserade system, med fokus på användbarhet och tillgänglighet.

Innehåll

Årskurs 1

Företagsekonomi GR (A):
Marknadsföring, 7,5 hp
Organisation och ledarskap, 7,5 hp
Externredovisning, 7,5 hp
Ekonomistyrning, 7,5 hp

Datavetenskap GR (A):
Datorer och data från grunden, 7,5 hp
Programmeringsmetodik i Java I, 7,5 hp
Databaser, 7,5 hp
Introduktion till IT-rätt och datasäkerhet, 7,5 hp


Årskurs 2

Datavetenskap GR (B):
Programmeringsmetodik i Java II, 7,5 hp
Verksamhetsutveckling och förändringsanalys, 7,5 hp
Informationssystemutveckling, 7,5 hp
XML, 7,5 hp

Företagsekonomi GR (B):
Finansiering, 7,5 hp
Externredovisning och räkenskapsanalys, 7,5 hp
Metod, 7,5 hp
Strategisk ledning, 7,5 hpÅrskurs 3

Matematik GR (A), Introduktionskurs, 7,5 hp

Industriell organisation och ekonomi GR (B):
Affärssystem I, 7,5 hp
Affärssystem II, 7,5 hp
Affärssystem projekt, 7,5 hp

Datavetenskap GR (C):
E-tjänster och processer, 15 hp
Examensarbete, 15 hp

Behörighet

Grundläggande behörighet samt OB 4: En B, Ma C och Sh A.
(Äldre gymnasiebetyg)

Programbeskrivning

Utbildningsprogrammet, som ges på heltid vid Mittuniversitetet Campus Sundsvall, omfattar totalt 180 högskolepoäng.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

För att få studera vidare i de högre årskurserna utan restriktioner skall den studerande vid inledningen av årskurs 2 uppnått minst 45 högskolepoäng från kurser i årskurs 1. Studerande som ej uppfyller detta krav skall kontakta institutionens studievägledare för individuell studieplanering.
Särskilda förkunskaper för kurs inom program framgår av respektive kursplan

Undervisning och examination

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, laborationer, övningar, projekt och seminarier.

Examination sker genom tentamen, inlämningsuppgifter (projekt) och obligatoriska övningar och laborationer. Betyg ges på varje kurs inom programmet. Examinatiosform samt betygsskala framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Kandidatexamen

Kandidatexamen med huvudområdet datavetenskap, som översätts till Degree of Bachelor in Computer Science.

Övrig information

Under studietiden kan kursernas namn, innehåll, nivå, poängfördelning och placering i tiden genomgå förändringar.

Den studerande har möjligheter att välja kurser under studietiden. Hur valet skall genomföras samt aktuellt kursutbud för läsåret meddelas lokalt. För att antas till en valbar kurs gäller att den studerande skall vara behörig. Valbara kurser kan ställas in vid för få sökande.

För att bereda studenter möjlighet till utlandsstudier finns en särskild handläggare med inriktning mot internationellt studentutbyte.

Sidan uppdaterades 2021-12-07