Specialistutbildning, barnsjuksköterska

Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Specialistutbildning, barnsjuksköterska, 40 hp

Pediatric Care Specialist Nursing

Allmänna data om programmet

  • Programkod: VSBAP
  • Diarienummer: 412/0100300
  • Högskolepoäng: 40
  • Ansvarig institution: Institutionen för hälsovetenskap
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Giltig fr.o.m: 2004-02-20

Syfte

.

Lärandemål

(Utöver de allmänna målen i 1 kap 9 § Högskolelagen)
För att erhålla specialistsjuksköterskeexamen skall sjuksköterskan ha

- förmåga att inom specialområdet ansvara för att i samråd med patient/närstående
identifiera vårdbehov, upprätta omvårdnadsplan, leda och utvärdera omvårdnads-
åtgärder samt ta initiativ till och leda kvalitetsutvecklingen i omvårdnadsarbetet
- de kunskaper och färdigheter som krävs för att inom specialområdet ansvara för
handhavandet av medicinteknisk utrustning
- förmåga att medverka i planering, uppföljning och utveckling av verksamheten
samt bidra till ett effektivt resursutnyttjande

För att erhålla specialistsjuksköterskeexamen inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar ska även nedanstående kompetenser vara uppnådda.

Specialistsjuksköterskan ska ha:
- de kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta som specialistsjuksköterska
inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar
- förmåga att inom specialområdet självständigt bedöma, planera och genomföra de
åtgärder som behövs för att främja den fysiska, psykiska och sociala hälsan och före-
bygga uppkomsten av sjukdom och sjukdomskomplikationer
- förmåga att hos barn och ungdomar i olika utvecklingsstadier observera och bedöma komplexa vårdbehov
- de kunskaper som krävs för att kunna ansvara för viss hälsokontroll och vaccinationsverksamhet
- de kunskaper och färdigheter som krävs för att inom sitt specialområde medverka vid och i vissa fall självständigt utföra undersökningar och behandlingar inklusive vård i livets slutskede.

Innehåll

Specialistutbildning till barnsjuksköterska omfattar 40 poäng uppdelade på fem kurser.

De 40 poängen kan läsas som en sammanhållen utbildning till barnsjuksköterska
eller som separata kurser.

Kursöversikt och kursernas ordning i utbildningen
- Hälsa och livsvillkor under barn- och ungdomsåren, 5 poäng
- Medicinsk vetenskap och omvårdnad av barn och ungdom, 10 poäng
- Omvårdnad av barn och ungdom inom psykiatrisk vård och
habilitering, 5 poäng
- Tillämpade studier (klinisk utbildning) inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom, 10 poäng
- Fördjupningskurs inom pediatrisk omvårdnad, 10 poäng på C eller D –nivå

alternativt

- Vetenskapligt arbete inom pediatrisk omvårdnad, 10 poäng, på C eller D-nivå.

Kurserna kan komma att läsas i annan ordning än ovan angiven.

Behörighet

För tillträde till utbildningen krävs förutom grundläggande behörighet för tillträde till
högskolestudier, svensk legitimation som sjuksköterska: Sjuksköterskeprogrammet 120 poäng enligt 1993 års studieorganisation alternativt sjuksköterskeutbildning enligt 1982 års studieordning, inriktning mot allmän hälso- och sjukvård eller motsvarande äldre utbildning.

Samtliga sökande ska ha minst 6 månaders yrkespraktik som sjuksköterska samt Omvårdnad B, 20 poäng.

Programbeskrivning

Utbildningen omfattar nyföddhetssjukvård, barnmedicin, barnkirurgi, barnpsykiatri, barnhabilitering, barn- och skolhälsovård både i teori och praktik. Inom dessa verksamhetsområden kan du också arbeta som specialistutbildad barnsjuksköterska såväl nationellt som internationellt.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen

Spärrar i utbildningen

Inga krav finns på godkänd kurs för tillträde till efterföljande kurs

Undervisning och examination

Undervisningen utformas på ett sådant sätt att de studerandes egna erfarenheter tillvaratas och att de får möjlighet att träna sig i aktivt kunskapssökande och kritiskt tänkande.

Utbildningen bedrivs som heltidsstudier på distans. Distansutbildning innebär för detta program att en större del av utbildningen genomförs som egna studier, enskilt eller i studiegrupp och en mindre del av utbildningen utgörs av undervisning på kursorten. Undervisningen vid kursorten sker i form av föreläsningar och seminarier.

Såväl teoretiska som tillämpade studier genomförs med hjälp av skriftlig studiehandledning för varje kurs och genom kontinuerlig samverkan
mellan student, studiegrupp och lärare. Viss distansöverbryggande teknik kan förekomma.

Examinationsformerna varierar och framgår av respektive kursplan. Tentamina sker i såväl teoretiska som tillämpade utbildningsavsnitt och är utformade så att individuell bedömning kan ske.

Betygskriterier, regler för förnyat prov och igentagande av förlorat utbildningsavsnitt framgår av respektive kursplan.

Betyg anges i enlighet med Högskoleförordningen och framgår av respektive kursplan.

Svensk examensbenämning enligt 6 kap. 4-5 §§ Högskoleförordningen:

Specialistsjuksköterskeexamen inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.
Engelsk översättning: Graduate Diploma in Pediatric Care, Specialist Nursing.

Student som uppfyller fordringarna får på begäran examensbevis av Mittuniversitetet.

Examensfordringarna anges i Mittuniversitetets studieorganisationsdokument.

Examensbenämning

Specialistsjuksköterskeexamen

Övrig information

Tillgodoräkning
Studerande har enligt 6 kap 12-14 §§ Högskoleförordningen rätt att tillgodoräkna sig
motsvarande innehåll i grundläggande högskoleutbildning/kunskaper och färdigheter
som har förvärvats i yrkesverksamhet.

Möjlighet till utlandsstudier finns genom ett upparbetat avtal mellan Mittuniversitetet, Institutionen för hälsovetenskap och universitet i ett flertal länder.

Utvärdering sker efter varje kurs enligt Mittuniversitetets kvalitetsutvecklingsprogram.
Specialistutbildning till barnsjuksköterska, 40 poäng är inrättad vid Mitthögskolan och utbildningsplanen är fastställd av Humanvetenskapliga grundutbildningsrådet 2001-08-30. Reviderad 2003-05-02, 2004-02-20.

Sidan uppdaterades 2021-12-07