Specialistutbildning, distriktssköterska

Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Specialistutbildning, distriktssköterska, 50 hp

Primary Health Care Specialist Nursing

Allmänna data om programmet

  • Programkod: VSDIP
  • Diarienummer: 412/0100299
  • Högskolepoäng: 50
  • Ansvarig institution: Institutionen för hälsovetenskap
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Giltig fr.o.m: 2004-02-20

Syfte

.

Lärandemål

(Utöver de allmänna målen i 1 kap 9 § Högskolelagen)
Distriktssköterskans specialområde är distriktsvård vilket innebär ansvar för hälsoarbete och sjukvårdsuppgifter för befolkningen inom – i de flesta fall – geografiskt avgränsat område. Verksamheten omfattar folkhälsoarbete, barnhälsovård, skolhälsovård, familjehälsovård, hälsovård för vuxna och äldre samt undersökning, vård och behandling, som utförs vid distriktssköterske-mottagning och i enskilda eller särskilda boenden, vid ohälsa och sjukdom.

För att få specialistsjuksköterskeexamen skall sjuksköterskan ha
- förmåga att inom specialområdet ansvara för att i samråd med patient/närstående identifiera vårdbehov, upprätta omvårdnadsplan, leda och utvärdera omvårdnadsåtgärder samt ta initiativ till att leda kvalitetsutvecklingen i omvårdnadsarbetet
- de kunskaper och färdigheter som krävs för att inom specialområdet ansvara för
handhavandet av medicinsk utrustning
- förmåga att medverka i planering, uppföljning och utveckling av verksamhet samt bidra till effektivt resursutnyttjande.

För att få specialistsjuksköterskeexamen som distriktssköterska skall även nedan-
stående kompetenser vara uppnådda.

Distriktssköterskan ska ha:
- de kunskaper som krävs för att arbeta som distriktssköterska
- förmåga att inom sitt specialområde självständigt bedöma, planera och genomföra de åtgärder som behövs för att främja den fysiska, psykiska och sociala hälsan i alla åldrar och förebygga uppkomsten av sjukdom och sjukdomskomplikationer
- förmåga att observera och bedöma komplexa behov av vård och rehabilitering hos
patienter inom specialområdet
- de kunskaper som krävs för att kunna ansvara för viss hälsokontroll och
vaccinationsverksamhet
- de kunskaper som krävs för att kunna få förskrivningsrätt inom sitt kompetensområde
- de kunskaper och färdigheter som krävs för att medverka vid och i vissa fall
självständigt utföra undersökningar och behandlingar inklusive vård i livets slutskede.

Innehåll

Kurser inom utbildningen
- Folkhälsa, 1 - 20 poäng (inkl 5 poäng klinisk utbildning)
- Medicinsk vetenskap med specifik omvårdnad, 20 poäng (inkl 5 poäng klinisk utbildning)
- Fördjupningskurs i specifik omvårdnad inom distriktssköterskans kompetensområde, 10 poäng, på C eller D-nivå

alternativt
- Vetenskapligt arbete inom distriktssköterskans kompetensområde, 10 poäng, på C eller D-nivå

Kurserna kan komma att läsas i annan ordning än ovan angiven.

Behörighet

För tillträde till utbildningen krävs, förutom grundläggande behörighet för högskolestudier, svensk legitimation som sjuksköterska: Sjuksköterskeprogrammet 120 poäng enligt 1993 års studieorganisation alternativt sjuksköterskeutbildning enligt 1982 års studieordning, inriktning mot allmän hälso- och sjukvård eller psykiatrisk vård eller motsvarande äldre utbildning.

Samtliga sökande skall ha minst två års yrkespraktik som sjuksköterska samt Omvårdnad B, 20 poäng.

Programbeskrivning

Utbildningen till distriktssköterska omfattar 50 veckors heltidsstudier. I programmet ingår tre kurser: folkhälsa, medicinsk vetenskap med specifik omvårdnad och fördjupningskurs i specifik omvårdnad alternativt vetenskapligt arbete i specifik omvårdnad. Tillämpade studier i barnhälsovård, skolhälsovård och sjuk- och hälsovård för vuxna och äldre, sker i landstingets primärvård och kommunernas hälso- och sjukvård.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen

Spärrar i utbildningen

Inga spärrar finns.

Undervisning och examination

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Den del av undervisningen som sker på studieorterna innefattar självstudier, studiegruppsarbete, viss lärarledd undervisning och tillämpade studier.

Såväl de teoretiska studierna som de tillämpade studierna genomförs med hjälp av studiehandledningar. Samverkan mellan studenter, mellan studenter och lärare sker kontinuerligt i studiegrupper och med hjälp av distansöverbryggande teknik.

Betygskriterier, regler för förnyat prov och igentagande av förkortat utbildningsavsnitt
framgår av respektive kursplan.
Betyg anges enlighet med Högskoleförordningen och framgår av respektive kursplan.

Svensk examensbenämning enligt 6 kapitlet Högskoleförordningen §§ 4-5:
Specialistsjuksköterskeexamen som distriktssköterska.
Engelsk översättning: Graduate Diploma in Primary Health Care Specialist Nursing.

Student som uppfyller fordringarna för examen skall på begäran få examensbevis av
Mittuniversitetet.

Examinationsformerna varierar och framgår av respektive kursplan. Tentamina sker i såväl i teoretiska som tillämpade utbildningsavsnitt och är utformade så att individuell bedömning kan ske.

Examensbenämning

Specialistsjuksköterskeexamen

Övrig information

Utvärdering sker i varje kurs enligt Mittuniversitetets studieorganisationsdokument.

Institutionen för hälsovetenskap vid Mittuniversitetet ingår i ett nordiskt nätverk för distriktssköterskeutbildningar vid högskolor i Danmark, Norge, Sverige och Finland. Genom detta nätverk samt andra avtal som Mittuniversitetet ingått med högskolor i ett flertal länder i Europa finns möjlighet till utlandsstudier för studenter i specialistutbildning till distriktssköterska.

Specialistutbildning till distriktssköterska, 50 p, är inrättad vid Mitthögskolan och utbildningsplanen är fastställd av Humanvetenskapliga grundutbildningsrådet
2001-08-30. Reviderad 2003-05-02, 2004-02-20.

Sidan uppdaterades 2021-12-07