Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Datateknikutbildning, 120 hp

Programme of Computer Engineering

Allmänna data om programmet

  • Programkod: TDETK
  • Diarienummer: 2005:09
  • Högskolepoäng: 120
  • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi och medier
  • Ansvarig fakultet: Huvudområdet för naturvetenskap, teknik och medier
  • Giltig fr.o.m: 2006-09-04

Syfte

Den grundläggande högskoleutbildningen skall, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla den studerandes förmåga till självständig och kritisk bedömning, förmåga att självständigt lösa problem samt förmåga att följa kunskapsutvecklingen inom det område som utbildningen avser.

Den studerande skall efter avslutad utbildning
- ha god kunskap om olika algoritmer, datorspråk, arkitekturer och operativsystem
- kunna konstruera gränssnitt mellan fysiska system och informationssystem
- ha kunskaper om och färdigheter i att utforma produkter, processer och arbetsmiljö med hänsyn till människors förutsättningar och behov samt till samhällets mål avseende sociala förhållanden, resurshushållning, miljö och ekonomi.

Den studerande skall därför, efter genomgången utbildning inom programvarusystem och systemarkitekturinriktningen kunna arbeta med program- och systemutveckling i skiftande utvecklingsmiljöer. Datakommunikationsinriktningen skall ge kunskaper om utveckling, konstruktion och drift av datornät.
Datateknikutbildningen är indelad i två delar: basblock och påbyggnadsblock. Basblocket omfattar de första två åren. Det består av en matematisk del och en teknik vetenskaplig del. Efter Basblocket väljer du kompetensinriktning. Syftet med dessa val är att du ska få goda kunskaper inom något av de områden där det bedrivs utveckling eller forskning inom datateknik

Innehåll

Basblock 80 poäng

Matematik A 10 poäng
Matematisk statistik och Linjär algebra, 5 p
Algebra och diskret matematik, 5 p

Datateknik A 25 poäng
Datavetenskaplig introduktionskurs, 5 p
Java I, 5p
Datornätverk 5p
Operativsystem, introduktionskurs, 5p
Objektbaserad programmering i C++, 5 p

Datateknik B 15 poäng
Programkonstruktion i Java, projekt, 5 p
Datastrukturer och algoritmer, 5 p
Databaser, design och implementering, 5 p

Datateknik C 20 poäng
Databasteknik, 5 p
Distribuerade system, 5 p
Examensarbete, 10 p

Journalistik A 5 poäng
Kommunikation i tal och skrift 5p

Informatik A 5 poäng
Systemutvecklingsprocessen 5p

OBSERVERA!
Om man efter examen önskar läsa en påbyggnadsutbildning till magisternivå, måste ytterligare 10p matematik ingå för att man skall vara behörig att söka denna. Dessa kurser kräver då matematik D som förkunskapskrav.

Alternativ 1, Programvarusystem och Systemarkitekturer 40poäng

Datateknik A 5 poäng
Introduktion till .net 5 p

Datateknik B 15 poäng
Objektorienterad analys och Design, 5 p
Grafiska användargränssnitt, 5 p
Tillämpad Datasäkerhet, 5 p

Datateknik C 5 poäng
Valbar kurs 5p

Informatik B 5 poäng
Användarcentrerad systemdesign 5p

Valblock alternativ 1
Matematik A 10 poäng
Introduktion till analys, 5 p (föruts Ma D)
Inledning till logik 5p (föruts Ma D)

Valblock alternativ 2 10 poäng
Alternativt block kommer att erbjudas


Alternativ 2, Datakommunikationssystem 40 poäng

Datateknik B 15 poäng
Objektorienterad analys och Design, 5 p
Tillämpad Datasäkerhet, 5 p
Nätdrift och administration av nätverkstjänster, 5 p

Datateknik C 10 poäng
TCP/IP-nät 5p
Valbar kurs 5p

Informatik B 5 poäng
Användarcentrerad systemdesign 5p

Valblock alternativ 1
Matematik A 10 poäng
Inledning till analys, 5 p (föruts Ma D)
Inledning till logik 5p (föruts Ma D)

Valblock alternativ 2 10 poäng
Alternativt block kommer att erbjudas.

Inriktningar

Programvarusystem och Systemarkitekturer, 0 hp


Datakommunikationssystem, 0 hp

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Sh A och Ma C.
(Äldre gymnasiebetyg)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen

Spärrar i utbildningen

Den studerande skall ha 45 poäng godkända från basblocket innan han/hon kan påbörja påbyggnadsblocket.

Undervisning och examination

Undervisningen, som ges i form av heltidsstudier, består av föreläsningar, lektioner, seminarier, laborationer och projektarbeten. Seminarier, laborationer och projektarbeten är obligatoriska. En betydande del av engelsk kurslitteratur ingår i utbildningen.

Examinationen på programmets kurser kan ske genom skriftliga tentamina, obligatoriska teoretiska uppgifter, projekt, laborationer samt ett avslutande examensarbete.

Betyg sätts på varje kurs i programmet. Som betyg används något av betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Examensbenämning

Kandidatexamen

Övrig information

Utbildningsprogrammet leder till kandidatexamen med huvudämnet datateknik. Ingår totalt 20p i matematik ges Teknologie kandidatexamen med huvudämnet datateknik.

Beträffande minimikrav för examina samt engelsk översättning av examensbenämningar, se Mittuniversitetets studieorganisationsdokument

Utbildnings- och forskningsnämnden för naturvetenskap och teknik har beslutat att fr o m 1994-07-01 skall vid Mitthögskolan finnas inrättat ett fast utbildningsprogram med benämningen datateknikutbildning 120 poäng. Utbildningsplanen för Datateknikutbildningen är fastställd av Utbildnings- och forskningsnämnden för naturvetenskap och teknik

1993-11-19. Vid revidering av utbildningsplanen 1997-08-25 utökades programmet till att omfatta 120/160/180 poäng. Utbildningsplanen är reviderad av Grundutbildningsrådet för naturvetenskap, teknik och medier 2001-05-17, 2001-08-29, 2003-03-20. Utbildningsplanen gäller för studenter som påbörjar sina studier höstterminen 2003.Reviderad 2004-03-15. Reviderad 2005-09-22. Utbildningsplanen skall gälla fr o m ht 2006.

UFB godkänner utbildningsplanen med datum 2005-10-04

Sidan uppdaterades 2021-12-07