Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Programvaruteknik, 120 hp

Software engineering

Allmänna data om programmet

  • Programkod: TPVTG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: MIUN 2007/871
  • Högskolepoäng: 120
  • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi och medier
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
  • Senaste reviderad: 2010-05-04
  • Giltig fr.o.m: 2010-07-01

Syfte

Den grundläggande högskoleutbildningen skall, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla studenternas förmåga till självständig och kritisk bedömning, förmåga att
självständigt lösa problem samt förmåga att följa kunskapsutvecklingen, allt inom det område som utbildningen avser.
Efter genomförd utbildning ska den studerande ha tillräckliga kunskaper inom det programvarutekniska området för att kunna specificera, konstruera, implementera, testa och underhålla olika typer av programvarusystem. Detta innefattar fristående,
distribuerade och mobila programvarusystem baserade på olika hårdvaruplattformar och operativsystem.

Lärandemål

HÖGSKOLEFÖRORDNINGENS MÅL

Kunskap och förståelse
För högskoleexamen skall studenten
– visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kännedom om områdets vetenskapliga grund och kunskap om några tillämpliga metoder inom området.

Färdighet och förmåga
För högskoleexamen skall studenten
– visa förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant information för att formulera svar på väldefinierade frågeställningar inom huvudområdet för utbildningen,
– visa förmåga att redogöra för och diskutera sitt kunnande med olika grupper, och
– visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta med vissa uppgifter inom
det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För högskoleexamen skall studenten
– visa kunskap om och ha förutsättningar för att hantera etiska frågeställningar inom huvudområdet för utbildningen.


LÄRANDEMÅL FÖR PROGRAMVARUTEKNIK

Efter genomförd utbildning skall den studerande:
• ha kännedom om arbetssätt och arbetsmiljö i yrkesrollen som program- och systemutvecklare.
• kunna arbeta självständigt och i grupp med distansöverbryggande verktyg.
• vara väl förtrogen med vanliga typer av verktyg för programutveckling.
• kunna designa och implementera programvarusystem med hjälp av objektorienterad metodik och teknik.
• ha tillräckliga kunskaper inom områdena operativsystem och datakommunikation för att kunna utveckla distribuerade programvarusystem.
• kunna utveckla webb-baserade klient/server- applikationer med koppling till databaser.
• kunna utveckla programvarusystem där mobila/trådlösa komponenter ingår.

Innehåll

År 1
Datateknik GR (A), Datavetenskaplig introduktionskurs, 7,5 hp
Datateknik GR (A), Yrkesintroduktion i samverkan med IT-företagen, 7,5 hp
Datateknik GR (A), Operativsystem, 7,5 hp
Datateknik GR (A), Introduktion till programmering i C++, 7,5 hp
Datateknik GR (A), Datornätverk, 7,5 hp
Datateknik GR (A), Objektbaserad programmering i C++, 7,5 hp
Datateknik GR (A), Informationssäkerhet och riskanalys, 7,5 hp
Matematik GR (A), Tillämpad matematik och matematisk statistik, 7,5 hp

Det första året innehåller nödvändiga grundkurser som
skall leda fram till en gedigen kompetens inom området
objektorienterad programmering.

År 2
Datateknik GR (B), Objektorienterad programmering i C++, 7,5 hp
Datateknik GR (A), Webbutveckling med inriktning klient, 7,5 hp
Datateknik GR (B), Java för C++ programmerare, 7,5 hp
Datateknik GR (B), Databaser, modellering och implementering, 7,5 hp
Datateknik GR (B), Java för mobila enheter, 7,5 hp
Datateknik GR (B), Webbutveckling med inriktning server, 7,5 hp
Datateknik GR (B), Java och trådlös kommunikation, 7,5 hp
Datateknik GR (B), Examensarbete, 7,5 hp

Det andra året ägnas åt olika aspekter av utveckling för
webben med kopplingar till databaser, överbryggning från
C++ till Java samt tillämpningar inom området mobila
enheter.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt OB 4: En B, Ma C och Sh A.
(Äldre gymnasiebetyg)

Programbeskrivning

Programmet, som är utarbetat i samråd med de regionala IT-företagen, omfattar två års studier som leder till en högskoleexamen med inriktning mot datateknik.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i
respektive kursplan.

Undervisning och examination

Föreläsningar, laborationer och projektuppgifter.
Undervisning i två former; för campusstudenter och
nätbaserad undervisning. För båda formerna kommer allt
material att finns tillgängligt i Mittuniversitetets
distansundervisningsplattform.

Tentamen, laborationer och projektarbeten. Vid examinering
på distans kan Mittuniversitetets interaktiva
kommunikationsverktyg användas för säker examinering.
Examinationsformen för de enskilda kurserna framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Högskoleexamen

Högskoleexamen med inriktning mot datateknik, som översätts till University Diploma with specialization in Computer Engineering.

Övrig information

Under studietiden kan kursernas namn, innehåll, nivå, poängfördelning och placering i tiden genomgå förändringar.

Sidan uppdaterades 2021-12-07