Informatik med inriktning systemutveckling

Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Informatik med inriktning systemutveckling, 120 hp

Informatics with Focus on Systems Development

Allmänna data om programmet

  • Programkod: TINFG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: 2007/130
  • Högskolepoäng: 120
  • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi och medier
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
  • Senaste reviderad: 2010-03-31
  • Giltig fr.o.m: 2010-07-01

Syfte

Utbildningen syftar till att ge grundläggande kompetens för att arbeta som systemutvecklare inom den privata och offentliga sektorn.

Lärandemål

HÖGSKOLEFÖRORDNINGENS MÅL
Kunskap och förståelse
För högskoleexamen ska studenten
- visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området för utbildningen, inbegripet kännedom om områdets vetenskapliga grund och kunskap om några tillämpliga metoder inom området.

Färdighet och förmåga
För högskoleexamen ska studenten
- visa förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant information för att formulera svar på väldefinierade frågeställningar inom huvudområdet för utbildningen,
- visa förmåga att redogöra för och diskutera sitt kunnande med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta med vissa uppgifter inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För högskoleexamen ska studenten
- visa kunskap om och ha förutsättningar för att hantera etiska frågeställningar inom huvudområdet för utbildningen.

LÄRANDEMÅL FÖR INFORMATIK MED INRIKTNING SYSTEMUTVECKLING
Kunskap och förståelse
Studenten ska efter avslutad utbildning
- visa kunskap om tillämpliga metoder och verktyg för utveckling av privata och offentliga informationssystem samt kunskap och förståelse för vetenskapliga frågeställningar inom informatikområdet.

Färdighet och förmåga
Studenten ska efter avslutad utbildning
- visa förmåga att samla och kritiskt tolka relevant information, samt kritiskt diskutera de företeelser, frågeställningar och situationer som den informationsteknologiska utvecklingen kan medföra.
- visa förmåga att självständigt och/eller i grupp identifiera, formulera och lösa problem samt genomföra uppgifter inom givna tidsramar.
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika målgrupper.
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt och/eller i grupp utifrån ett användarcentrerat perspektiv:
* kunna designa och implementera databassystem.
* kunna analysera, designa och implementera privata och offentliga informationssystem utifrån samhällets, organisationers och individers krav med hjälp av bästa kända tekniker och metoder.
* kunna relatera processer och verksamhetsstrategier till IT-strategier
* kunna analysera en verksamhet och dess processer för att identifiera förändringsbehov som kan stödjas av informationssystem, och
* kunna analysera, designa, implementera och utvärdera gränssnitt för interaktion med informationssystem.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska efter avslutad utbildning
- visa insikt om informationsteknologins roll i samhället samt individers och organisationers ansvar för hur den används.
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare färdigheter och att ta ansvar för att kontinuerligt utveckla sin kompetens.

Innehåll

Termin 1
Informatik GR (A), Informatik och systemvetenskap, 7,5 hp
Informatik GR (A), Användarcentrerad systemutveckling (ACSU) I, 7,5 hp
Informatik GR (A), Människa-Dator-Interaktion, 7,5 hp
Informatik GR (A), Projektledning, 7,5 hp

Termin 2
Informatik GR (A), Verksamhetsutveckling och kravfångst av informationssystem, 7,5 hp
Informatik GR (A), Analys av informationssystem, 7,5 hp
Informatik GR (A), Problemorienterad programutveckling, 7,5 hp
Informatik GR (A), Integrationsprojekt I, 7,5 hp

Termin 3
Informatik GR (B), Design av informationssystem, 7,5 hp
Informatik GR (B), Interaktiva webbapplikationer, 7,5 hp
Informatik GR (B), Införande och acceptans av informationssystem, 7,5 hp
Informatik GR (B), Integrationsprojekt II, 7,5 hp

Termin 4
Informatik GR (B), Systemutveckling i förändring, 7,5 hp
Informatik GR (A), Människor, IT och arbetsmiljö, 7,5 hp
Informatik GR (B), Tillämpat systemutvecklingsarbete - examensarbete, 15 hp

Behörighet

Grundläggande behörighet samt OB 5: Ma B och Sh A.
(Äldre gymnasiebetyg)

Programbeskrivning

Modern informationsteknik och relevanta verktyg och metoder studeras och används för utveckling av funktionella, lättillgängliga och användvärda informationssystem. Under utbildningen studeras även samspel, möjligheter och begränsningar mellan människa, teknik, samhälle och organisationer. Faktorer som till exempel makt, demokrati, tillgänglighet, utanförskap, etik och genus belyses och diskuteras. Användarens och den professionella utvecklarens roll och samspel i utvecklingsprocessen lyfts fram, liksom den enskilde individens förutsättningar och behov.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examination kan ske genom någon/några av följande former: skriftliga prov, muntliga prov, obligatoriska uppgifter och examinationsseminarier.

Examensbenämning

Högskoleexamen

Högskoleexamen med inriktning mot informatik.

Övrig information

Under studietiden kan kursernas namn, innehåll, nivå, poängfördelning och placering i tiden genomgå förändringar.

Utbildningen är påbyggbar till en Kandidatexamen med huvudområdet informatik, 180 högskolepoäng.

Sidan uppdaterades 2021-12-07