Projektledarutbildning - inriktning folkhälsovetenskap

Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Projektledarutbildning - inriktning folkhälsovetenskap, 180 hp

Project Management – direction Public Health, 180 higher education credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: VPROG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: MIUN 2007/1233
  • Högskolepoäng: 180
  • Ansvarig institution: Institutionen för hälsovetenskap
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Senaste reviderad: 2010-04-06
  • Giltig fr.o.m: 2010-08-15

Syfte

Utbildningens syfte är att studenten ska tillägna sig en god teoretisk och praktisk kunskap i projektledning inom folkhälsoområdet. Utbildningen ska ge studenten kompetens för att självständigt kunna analysera behov av och värdera insatser inom området. Utbildningen syftar också till att ge studenten kunskaper för att de i samverkan ska kunna genomföra insatser på organisations- och samhällsnivå för att förbättra folkhälsan samt vara rustade att möta samhällets behov av kvalificerad projektledarkompetens.

Lärandemål

Efter genomgången utbildning skall studenten kunna:

- leda ett projekt
- utforma, genomföra och utvärdera insatser/projekt inom folkhälsoområdet och
inom andra samhällsområden
- urskilja och analysera kritiska faktorer relaterade till ledning och genomförande
av projekt
- analysera möjligheter och hinder för samverkan inom och mellan organisationer
- värdera tillämpbarheten av olika utvärderingsmodeller
- reflektera över etiska förhållningssätt och kunna integrera dessa i planering av
projekt och verksamheter
- beskriva folksjukdomarnas förekomst, viktigaste orsaker samt konsekvenser
i Sverige och internationellt
- reflektera och analysera betydelsen av social ställning, kön och etnicitet för
folkhälsans fördelning
- reflektera över och förklara samband mellan hälso- och välfärdspolitik och
folkhälsan i samhället
- beskriva och analysera hälsoutvecklingen i Sverige och internationellt i relation
till hälsans bestämningsfaktorer
- tolka och kritiskt granska epidemiologiska studier av samband mellan sjukdomar
och dess orsaker samt kritiskt kunna värdera resultaten
- analysera behov av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser utifrån
förväntade folkhälsoeffekter samt etiska och ekonomiska kriterier
- redogöra för offentliga och andra aktörers möjligheter att verka för förbättrad
folkhälsa.

Innehåll

År 1
Termin 1 ht
Folkhälsovetenskap GR (A), 30 hp*
- Introduktion till folkhälsovetenskap
- Vetenskaplig teori och metod
- Epidemiologi I, Vad bestämmer folkhälsan
- Hälsofrämjande arbete I
*Preparandkurs i matematik erbjuds inför delmomentet Vetenskaplig teori och metod. Kursen är inte poänggivande och ingår därmed inte i en examina.

Termin 2 vt
Sociologi GR (A), Inriktning projektledning, 30 hp
- Introduktion till sociologi
- Sociologisk metod
- Grupper i organisationer
- Arbetslivssociologi

År 2
Termin 3 ht
Folkhälsovetenskap GR (B), Hälsokommunikation, 7,5 hp
Sociologi GR (B), Projektledning, 7,5 hp
Sociologi GR (B), Utvärdering, 7,5 hp
Folkhälsovetenskap GR (B), Hälsofrämjande arbete II, 7,5 hp

Termin 4 vt
Folkhälsovetenskap GR (B), Epidemiologi II, Att följa och analysera folkhälsan, 7,5 hp
Sociologi GR (B), Praktik, 15 hp
Folkhälsovetenskap GR (B), Uppsats, 7,5 hp

År 3
Termin 5 ht
Statsvetenskap GR (A), EU-inriktad hälsopolitisk projektledning, 7,5 hp
Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), 7,5 hp
Företagsekonomi GR (A), Projektekonomi, 15 hp

alternativt

Utlandsstudier 30 hp. För den student som avser att studera utomlands rekommenderas följande valbara kurs: Engelska GR (A), Muntlig och skriftlig språkfärdighet, 7,5 hp. Kurser i annat land väljs i samråd med programansvarig.

Termin 6 vt
Folkhälsovetenskap GR (C), 30 hp
- Vetenskaplig teori och metod
- Examensarbete

Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Programbeskrivning

Projektledarutbildning med inriktning mot folkhälsovetenskap är ett treårigt utbildningsprogram som leder fram till en Filosofie kandidatexamen i huvudområdet folkhälsovetenskap med sociologi som kompletterande ämne. Utbildningen förbereder för yrkesverksamhet eller fortsatta studier och innehåller såväl teoretiska som verksamhetsförlagda kurser samt möjlighet till internationella utbytesstudier.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Filosofie kandidatexamen

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet folkhälsovetenskap
översätts till
Bachelor of Science with a major in Public Health Science.

Övrig information

Det är möjligt att göra praktiken i termin 4 utomlands.

De studenter som väljer att studera utomlands i termin 5 kommer erbjudas möjlighet att utanför programmets ram, läsa någon eller samtliga av nedanstående kurser:

Statsvetenskap GR (A), EU-inriktad hälsopolitisk projektledning, 7,5 hp
Medie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Kommunikation, media, språk, 7,5 hp
Företagsekonomi GR (A), Projektekonomi, 15 hp

Utvärdering av kurser i programmet och programmet i sin helhet följer de regler för kursvärdering som uppställts av Mittuniversitetet.

Studentinflytande över programmet garanteras av Högskoleförordningen och lokala regler inom Mittuniversitetet.

Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Reviderat till grundläggande behörighet pga införandet av områdesbehörigheter.

Sidan uppdaterades 2021-12-07