Internationella förvaltningsprogrammet

Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Internationella förvaltningsprogrammet, 180 hp

The International Administrative Program, 180 ECTS

Allmänna data om programmet

  • Programkod: SINFG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: Miun 2006/1862
  • Högskolepoäng: 180
  • Ansvarig institution: Institutionen för samhällsvetenskap
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Senaste reviderad: 2009-11-09
  • Giltig fr.o.m: 2010-08-15

Syfte

Det internationella förvaltningsprogrammet syftar till att utbilda förvaltare med grundläggande och nödvändiga kunskaper för att handlägga, besluta och verkställa ärenden i såväl statlig och kommunal som nationell, mellanstatlig eller utländsk förvaltning inklusive regionala och globala organisationer.

Lärandemål

Efter genomgången utbildning skall studenten:

- Känna stor förtrogenhet med vetenskaplig teori och metod och kunna tillämpa
denna på olika områden inom förvaltningsområdet.

- Behärska förvaltnings- och organisationsintegrerade frågor på olika nivåer i
samhället.

- Kunna värdera, tillämpa och använda olika vetenskapliga discipliners synsätt
och metoder och visa på en god förståelse för förvaltningsproblematiken på olika
nivåer.

- Behärska förvaltningsrelaterade frågor på ett såväl teoretiskt som praktiskt
förhållningssätt och kunna tillämpa dessa.

Innehåll

Åk 1
Statsvetenskap GR (A), 30 hp

Rättsvetenskap GR (A), Juridisk översiktskurs 15 hp
Rättsvetenskap GR (A), EG-rätt 15 hp

Åk 2
Rättsvetenskap GR (A), Förvaltningsrätt och förvaltningsprocessrätt 15 hp
Nationalekonomi GR (A), Offentlig ekonomi 7,5 hp
Sociologi GR (A), Ledarskap och organisationsteori 7,5 hp

Statsvetenskap Gr (B), 30 hp

Åk 3
Praktik, 30 hp
alternativt Praktik, 15 hp + Rättsvetenskap GR (A), 15 hp
alternativt Praktik, 15 hp + Valfri kurs

Statsvetenskap GR (C) 30 hp, inklusive Självständigt arbete 15 hp

Behörighet

Grundläggande behörighet

Programbeskrivning

Internationella förvaltningsprogrammet inriktar sig mot förvaltning på flera olika nivåer i samhället. Statsvetenskap är huvudområde, men det ges även möjlighet att läsa 60 hp i Rättsvetenskap inom ramen för programmet. Det ges även viss möjlighet för studenten att komplettera med andra ämnen vid Mittuniversitetet eller vid annat svenskt eller utländskt lärosäte. I programmet ingår också praktik om 30 hp alt 15 hp i Sverige eller utomlands vid förvaltning eller organisation.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

De spärrar som finns i utbildningen är de som anges som förkunskapskrav i respektive kursplaner.

Undervisning och examination

Undervisningsformer framgår av respektive kursplan.

Examinationsformer för respektive kurs framgår av kursplanen.

Examensbenämning

Kandidatexamen

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet statsvetenskap.

Övrig information

Ordningen mellan kursblocken kan variera med hänsyn till befintliga resurser.

För examensfordringarna hänvisas till Mittuniversitetets examensordning, www.miun.se/utbildning/examen

Kontakta universitetets studievägledare eller institutionen för samhällsvetenskap i Östersund för ytterligare information, tel 0771-97 50 00 vx. Institutionens hemsida; www.miun.se/shv

Sidan uppdaterades 2021-12-07