Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Dataingenjör, 180 hp

Computer Engineering, 180 higher education credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: TDAIG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: MIUN 2007/1705
  • Högskolepoäng: 180
  • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi och medier
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
  • Senaste reviderad: 2010-05-04
  • Giltig fr.o.m: 2010-07-01

Syfte

Dataingenjörsprogrammet syftar till att ge en bred kompetens inom programutvecklingsområdet. Programmet ger grundläggande kunskaper i att utveckla såväl databassystem som inbyggda datorsystem. En fördjupning av utbildningen ges inom datornät, datasäkerhet och trådlös Internetaccess. Yrkesrollsförberedande kurser inom ekonomi, kommunikation, arbetsvetenskap och miljö ingår. Utbildningen ger den studerande möjlighet att utveckla sin förmåga att arbeta i nätverk med distansoberoende hjälpmedel och metoder av central betydelse i modernt ingenjörsarbete.

Lärandemål

HÖGSKOLEFÖRORDNINGENS MÅL

För högskoleingenjörsexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som högskoleingenjör.

Kunskap och förståelse
För högskoleingenjörsexamen skall studenten
– visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och dess beprövade erfarenhet samt kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
– visa brett kunnande inom det valda teknikområdet och relevant kunskap i matematik och naturvetenskap.

Färdighet och förmåga
För högskoleingenjörsexamen skall studenten
– visa förmåga att med helhetssyn självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera frågeställningar och analysera och utvärdera olika tekniska lösningar,
– visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter inom givna ramar,
– visa förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskap samt att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden med utgångspunkt i relevant information,
– visa förmåga att utforma och hantera produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling,
– visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och
– visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För högskoleingenjörsexamen skall studenten
– visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
– visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för dess nyttjande, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter, och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.


LÄRANDEMÅL FÖR DATAINGENJÖR

Kunskap och förståelse
Den studerande skall
• ha tillägnat sig grundläggande kunskaper i datateknik för fortsatta studier inom huvudområdet
• ha tillägnat sig grundläggande kunskaper i elektroteknik
• ha fördjupade kunskaper om datasäkerhet och datornätverk

Färdighet och förmåga
Den studerande skall
• ha goda färdigheter i att använda olika utvecklingsmiljöer vid programkonstruktion
• ha goda färdigheter i att formulera och lösa datatekniska problem med hjälp av modeller, algoritmer och program
• ha goda färdigheter att utnyttja databasverktyg vid systemutveckling
• ha kvalificerade färdigheter i att analysera och urskilja problem i nätverksmiljöer
• kunna använda distansöverbryggande teknik vid arbete i nätverk i samband med till exempel produktutveckling och utbildning.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande skall
• ha sådana kunskaper att han/hon kan ge en uppfattning om ett datorsystems bärighet utifrån teknik och kvalitet.

Innehåll

Datateknik GR (A):
Datavetenskaplig introduktionskurs, 7,5 hp
Introduktion till programmering, 6 hp
Objektbaserad programmering, 6 hp
Operativsystem, 6 hp
Datornätverk, 7,5 hp
Informationssäkerhet och riskanalys, 7,5 hp

Datateknik GR (B):
Tillämpad datateknik, projektkurs, 6 hp
Nätverksdrift och administration av nätverkstjänster, 7,5 hp
Databaser, modellering och implementering, 7,5 hp
Trådlös Internetaccess, 7,5 hp
Webbprogrammering, 7,5hp

Datateknik GR (C):
Nätverksdrift och nätverkssäkerhet, 7,5 hp
TCP/IP nät, 7,5 hp
Examensarbete, 15 hp

Matematik GR (A):
Introduktionskurs, 7,5 hp
Matematisk statistik och linjär algebra, 7,5 hp
Översiktskurs i analys, 7,5 hp
Diskret matematik, 7,5 hp

Elektroteknik GR (A):
Ellära och Elektronik, 6 hp
Digitalteknik, 6 hp
Mikrodatorteknik, 6 hp

Elektroteknik GR (B):
Programmering av inbyggda system, 7,5 hp

Journalistik GR (A), Kommunikation i tal och skrift, 6 hp
Miljöteknik GR (A), Arbete och miljö, 6 hp
Industriell organisation och ekonomi GR (A), Introduktion, 6 hp

Behörighet

Grundläggande behörighet samt OB 8: Fy B, Ke A och Ma D.
(Äldre gymnasiebetyg)

Programbeskrivning

Utbildningen, som ges på heltid, omfattar totalt 180 högskolepoäng.
Utbildningen ger en bred bas inom programutvecklingsområdet i skiftande miljöer och ger fördjupade kunskaper för arbete med nätverksdrift och nätverkssäkerhet.
I utbildningen ingår ett antal projektinriktade kurser som ökar den studerandes förmåga att arbeta projektorienterat.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

För att få studera vidare i de högre årskurserna utan restriktioner skall den studerande vid inledningen av årskurs 2 ha uppnått minst 45 högskolepoäng. Studerande som ej uppfyller detta krav skall kontakta institutionens studievägledare för individuell studieplanering.

Undervisning och examination

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, laborationer, övningar, projekt och seminarier.

Examination sker genom tentamen, inlämningsuppgifter (projekt) och obligatoriska övningar och laborationer. Betyg ges på varje kurs inom programmet. Betygsskala framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Högskoleingenjörsexamen

Högskoleingenjörsexamen med inriktning mot datateknik.

Övrig information

Under studietiden kan kursernas namn, innehåll, nivå, poängfördelning och placering i tiden genomgå förändringar.

Sidan uppdaterades 2021-12-07