Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Allmänt utbildningsområde, 60 hp

General Educational Studies

Allmänna data om programmet

  • Programkod: UALUP
  • Diarienummer: MIUN 2005/635
  • Högskolepoäng: 60
  • Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap
  • Ansvarig fakultet: Lärarutbildningsnämnden
  • Giltig fr.o.m: 2006-01-19

Syfte

Studerande antagen till Lärarutbildning 60 poäng läser alla ingående kurser under tre terminer. Studierna är förlagda som heltidsstudier. För studenter som saknar verksamhetsförlagd utbildning i sina tidigare ämnesstudier tillkommer kursen Teori och praktik i läraryrket 10 poäng. Denna kurs kan läsas separat efter avslutade 60 poäng eller parallellt.

Lärandemål

Utöver de allmänna målen i 1 kap 9§ i högskolelagen och högskoleförordningens mål för Lärarexamen gäller Mittuniversitetets mål enligt nedan. Dessa mål skall ligga till grund för lärarutbildningens kursplaner.

Mittuniversitetets lärarutbildning skall utbilda kritiskt reflekterande lärare med pedagogisk kompetens för samhällets behov. Utbildningen skall ge såväl teoretiska kunskaper som praktiska erfarenheter och utgöra grunden för det livslånga lärandet som professionell pedagog/lärare. Lärarutbildningen skall forskningsförankras och ge de studerande förutsättningar att både under den högskoleförlagda och den verksamhetsförlagda delen av utbildningen aktivt delta i forsknings- och utvecklingsarbete.

Undervisningen i lärarutbildningen skall präglas av de studerandes medinflytande och medansvar. Utbildningen skall sålunda genomföras så att de studerande ges möjlighet att utvecklas till aktiva och självständiga lärare, väl förberedda att samarbeta med elever, kollegor och det omgivande samhället. Synen på lärande som en livslång process med ständig reflektion och förnyelse kommer på så sätt till uttryck inom lärarutbildningen. Utbildningen skall bygga på jämställdhet mellan könen och motverka alla former av kränkande behandling. Utbildningens uppgift är att förmedla och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. Härigenom ska förståelse för att alla som ska arbeta i skolan alltid skall hävda de grundläggande värden som anges i tillämpliga internationella överenskommelser, i skollagen och i läroplanerna samt klart ta avstånd från det som strider mot dessa grundläggande värden. Utbildningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer och utveckla de studerandes förmåga och vilja att utöva inflytande på undervisningen och ta ansvar för sina studieresultat. Ett sådant förhållningssätt syftar till att genomsyra den kommande pedagogiska gärningen.

Lärarutbildningen vid Mittuniversitetet integrerar skolning i modern informations- och kommunikationsteknik tidigt i utbildningen. Därigenom kommer lärare som utbildas vid Mittuniversitetet att ha en bra grund för kunskapsutveckling och arbete i nätverk med andra lärare och skolor såväl lokalt som globalt.

Ett internationellt perspektiv berikar utbildningen och är en självklarhet i en kreativ högskolemiljö. Mittuniversitetets internationella verksamhet för studerandeutbyte och lärarutbyte bidrar på ett positivt sätt till internationalisering av utbildningen. Vid val av kurslitteratur och vid planering och genomförande av kurser skall internationella jämförelser alltid eftersträvas och vara naturliga inslag.

Innehåll

Allmänt utbildningsområde
Lärarutbildningen 60 poäng innehåller Allmänt utbildningsområde som består av ett antal kurser förlagda till tre terminer.
Allmänt utbildningsområde är obligatoriskt för samtliga varianter av lärarexamen enligt examensbeskrivningen och utgörs av ett antal kurser omfattande 60 poäng. Av dessa 60 poäng utgör verksamhetsförlagd utbildning sammanlagt 10 poäng.
Allmänt utbildningsområde omfattar den för alla blivande lärare gemensamma kärnan av kunskaper och består av centrala kunskapsområden och tvärvetenskapliga ämnesstudier. Utbildningsområdet innehåller studier i lärande, undervisning, specialpedagogik, socialisation, kulturfrågor, samhällsuppdrag, demokrati, värdegrund, miljö, kommunikationsformer samt betyg och bedömning.

Allmänt utbildningsområde inrymmer ett examensarbete om 10 poäng. Examensarbetet är en viktig del i utvecklingen av den enskilde studerandes vetenskapliga förhållningssätt. I examensarbetet skall den studerande genomföra ett självständigt arbete i vilket han/hon visar förmåga att organisera och använda kunskap samt relatera denna till den kommande yrkesverksamheten.

Den verksamhetsförlagda utbildningen som ingår i allmänt utbildningsområde består av 10 poäng fördelade över utbildningens tre terminer och genomförs i förskola, fritidshem, skola eller vuxenutbildning. De verksamhetsförlagda delarna av utbildningen bidrar till integration mellan teori och praktik samt till utveckling av yrkeskunskaperna. Målsättning, riktlinjer och föreskrifter beträffande verksamhetsförlagd utbildning framgår av särskilt dokument. Generellt gäller dock att föregående period av verksamhetsförlagd utbildning skall vara godkänd innan ny verksamhetsförlagd utbildning påbörjas.

För att erhålla en lärarexamen krävs dessutom ytterligare 10 poäng som är relaterade till ämnesstudier/inriktning. De studerande som ej har genomfört verksamhetsförlagd utbildning i sina tidigare ämnesstudier skall dessutom genomföra en kompletterande kurs; Teori och praktik i läraryrket omfattande 10 poäng i anslutning till Lärarutbildning 60 poäng.

Behörighet

För lärarutbildning 60 poäng mot grundskolans senare år och gymnasieskolan gäller standardbehörighet G.11 samt fullgjorda studier om minst 120 poäng i ämnen/ämnesområden svenska, engelska, samhällskunskap, historia, biologi, matematik, naturvetenskap, geografi, fysik eller kemi i enlighet med nedanstående examenskrav.

För lärarexamen mot grundskolans senare år
* Ämnesstudier omfattande minst 60 poäng i ett ämne/ämnesområde,
- Studier i ämnesområdet svenska kombineras enligt följande: svenska språket 20/40 poäng och litteraturvetenskap 20/40 poäng.
- I ämnesområdet samhällskunskap krävs 60 poäng med progression alternativt kurser i statsvetenskap 40 poäng + sociologi 20 poäng, alt. statsvetenskap 20 poäng + sociologi 40 poäng, alt. statsvetenskap 20 poäng + sociologi 20 poäng + nationalekonomi 20 poäng. Sociologi och statsvetenskap måste alltid ingå.
- Inom naturvetenskaplig fördjupning krävs kurser omfattande 60 poäng i ämnena biologi, fysik och kemi med ämnesfördjupning till minst 10 poäng i vardera ämne.
- Inom fysik, biologi, kemi och matematik krävs 60 poäng i ämnet med progression motsvarande 30 poäng på B, C-nivå.
- Övriga ämnen kräver 60 poäng i ämnet med progression motsvarande A,B,C- nivå alternativt 1-20 poäng, 21-40 poäng samt 41-60 poäng.
* 60 poäng i övriga ämnen med minst 20 poäng i varje ämne. (specialiseringar)

Förtydligande
Alternativ 1: 60 poäng + 40 poäng + 20 poäng
Alternativ 2: 60 poäng + 20 poäng + 20 poäng + 20 poäng.
Alternativ 3: 60 poäng + 60 poäng
Alternativ 4: 80 poäng + 40 poäng
Alternativ 5: 80 poäng + 20 poäng + 20 poäng

För lärarexamen mot grundskolans senare år och gymnasieskolan
* Ämnesstudier omfattande minst 60 poäng i vardera av två ämnen/ämnesområden i gymnasieskolan.
- Studier i ämnesområdet svenska skall omfatta 80 poäng och kombineras enligt följande: svenska språket 20/40/60 poäng och litteraturvetenskap 20/40/60 poäng.
- I ämnesområdet samhällskunskap krävs 80 poäng med progression alternativt kurser i statsvetenskap 40 poäng + sociologi 20 poäng + nationalekonomi 20 poäng eller kulturgeografi 20 poäng, alt. Sociologi 40 poäng + statsvetenskap 20 poäng + nationalekonomi 20 poäng eller kulturgeografi 20 poäng. Sociologi och statsvetenskap måste alltid ingå.
- För undervisning i naturkunskap krävs kurser omfattande 60 poäng innehållande
kurser i ämnena biologi minst 30 poäng samt minst 10 poäng i två av följande ämnen fysik, kemi, miljövetenskap, naturgeografi eller geovetenskap.
- Inom fysik, biologi, kemi och matematik krävs 60 poäng i ämnet med progression motsvarande 30 poäng på B, C-nivå.
- Övriga ämnen kräver 60 poäng i ämnet med progression motsvarande A,B,C- nivå alternativt 1-20 poäng, 21-40 poäng samt 41-60 poäng.
Detta innebär att det krävs minst 80 poäng i samhällskunskap och svenska samt 60 poäng i ett annat ämne.

Förtydligande
Alternativ 1: 60 poäng + 60 poäng
Alternativ 2: 80 poäng + 60 poäng
Alternativ 3: 80 poäng + 80 poäng

Programbeskrivning

Inom denna korta lärarutbildning Allmänt utbildningsområde 60 poäng, utbildas
lärare för grundskolans senare år och gymnasieskolan. Detta medför att ämnes-
studierna redan är avklarade när man söker till detta program.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen

Spärrar i utbildningen

För tillträde till Allmänt utbildningsområde 21-40 krävs att minst 10 poäng
(En delkurs om 10 poäng) ska vara avklarade från Allmänt utbildningsområde 1-20 poäng.
För tillträde till Allmänt utbildningsområde 41-60 krävs att 20 poäng skall vara avklarade från Allmänt utbildningsområde 1-20 poäng och minst 10 poäng (En delkurs om 10 poäng) ska vara avklarade från Allmänt utbildningsområde 21-40 poäng. Generellt gäller att föregående period av verksamhetsförlagd utbildning skall vara godkänd innan ny verksamhetsförlagd utbildning påbörjas.

Undervisning och examination

Arbetssätt, arbetsformer och examinationsformer varierar under utbildningstiden.

Betyg ges på varje kurs. Som betyg används uttrycken Underkänd, Godkänd och Väl godkänd.

För mer detaljerad beskrivning hänvisas till respektive kursplan.

I examensbeviset anges vilka inriktningar och specialiseringar som tidigare ämnesstudier motsvarar. I examensbeviset skall också anges för vilken undervisning eller verksamhet utbildningen är avsedd, enligt nedanstående indelning.


Undervisning och annan pedagogisk verksamhet i grundskolans senare år
Här krävs minst 180 poäng enligt följande:
- godkända studier i allmänt utbildningsområde 3x20 poäng, i minst en inriktning och i minst en specialisering
- studierna skall innehålla en fördjupning om minst 60 poäng i relevant ämne/ämnesområde. För undervisning i samhällskunskap och svenska krävs minst 60 poäng i ämnesområden som är relevanta för dessa ämnen
Undervisning och annan pedagogisk verksamhet i grundskolans senare år samt i gymnasieskolan
Här krävs minst 180 poäng enligt följande:
- godkända studier i allmänt utbildningsområde 3x20 poäng, i minst en inriktning och i minst en specialisering
- studierna skall innehålla två fördjupningar om vardera minst 60 poäng i relevant ämne/ämnesområde. För undervisning i svenska och samhällskunskap krävs minst 80 poäng i ämnesområden som är relevanta för dessa ämnen.

Examensbenämning

Lärarexamen för undervisning och annan pedagogisk verksamhet i grundskolans senare år
Lärarexamen för undervisning och annan pedagogisk verksamhet i grundskolans senare år och gymnasieskolan

Övrig information

Examensbenämning
Den svenska examensbenämningen är Lärarexamen.

Examensbevis utfärdas för:

- Lärarexamen för undervisning och annan pedagogisk verksamhet i grundskolans senare år.
(Degree of Master of Education for the Compulsory School Later Stages)

- Lärarexamen för undervisning och annan pedagogisk verksamhet i grundskolans senare år och gymnasieskolan.
(Degree of Master of Education for the Compulsory School Later Stages and the Upper Secondary School)

Av examensbeviset skall framgå vilka inriktningar och vilka specialiseringar som den studerande fullgjort.

Sidan uppdaterades 2021-12-07