Internationellt masterprogram i massa- och pappersteknologi

Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Internationellt masterprogram i massa- och pappersteknologi, 120 hp

International Master's Programme in Pulp and Paper engineering

Allmänna data om programmet

  • Programkod: TMPAA
  • Tillträdesnivå: Avancerad
  • Diarienummer: MIUN 2007/1702
  • Högskolepoäng: 120
  • Ansvarig institution: Institutionen för naturvetenskap, teknik och matematik
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
  • Senaste reviderad: 2010-05-31
  • Giltig fr.o.m: 2009-08-31

Syfte

Utbildningen är upplagd på ett sådant sätt att den studerande efter examen ska kunna arbeta med produktionsledning samt process- och produktutveckling inom den skogsindustriella sektorn.

Lärandemål

HÖGSKOLEFÖRORDNINGENS MÅL

Kunskap och förståelse
För masterexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För masterexamen skall studenten
- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap ochatt analysera, bedöma och
hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera
frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
- visa förmåga att i såväl nationella som i internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika målgrupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för
att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.


MÅL FÖR INTERNATIONELLT INDUSTRIELLT MASTERSPROGRAM I MASSA- OCH PAPPERSTEKNOLOGI

Kunskap och förståelse
Den studerande skall
- visa fördjupade kunskaper om skogsindustriella processer och produkter samt därtill hörande miljöaspekter för att kunna utveckla delprocesser, produktion och produkter.


Färdighet och förmåga
Den studerande skall
- under utbildningen utveckla förmågan att förstå olika teknologiers möjligheter och begränsningar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studeranden skall
- visa ett systemanalytiskt förhållningssätt till massa- och pappersproduktion.

Innehåll

FÖRSTA LÄSÅRET
Kemiteknik GR (A), Inroduktion till massa- och papperstillverkning, 3 hp
Kemiteknik GR (A), Skoglig resurshållning, 3 hp
Kemiteknik GR (A), Ved- och fiberkemi, 6 hp
Kemiteknik GR (A), Fiber och pappersfysik, 6 hp
Kemiteknik GR (C), Biodrivmedel, 6 hp
Kemiteknik AV, Miljöteknik för skogsindustrin, 6 hp
Kemiteknik AV, Meknisk fiberteknologi, 5 hp
Kemiteknik AV, Kemisk fiberteknologi, 5 hp
Kemiteknik AV, Returfiberteknologi, 3 hp
Kemiteknik AV, Pappersteknologi, 9 hp
Kemiteknik AV, Experimentella metoder för pappersprovning, 3 hp
Kemiteknik AV, Ytbehandlingsteknologi, 5 hp

ANDRA LÄSÅRET
Kemiteknik AV, Tryckteknik och pappersoptik, 9 hp
Kemiteknik AV, Styr-och reglerteknik för skogsindustrin, 6 hp
Kemiteknik AV, Självständigt arbete, 15 hp
Kemiteknik AV, Självständigt arbete, 30 hp

Behörighet

Kandidatexamen alt. annan akademisk examen omfattande minst 180 hp inom teknik- eller naturvetenskap med minst 22.5 hp i matematik, samt minst 30 hp i kemi, kemiteknik, fysik, elektronik eller maskinteknik, eller motsvarande kunskaper.
Sökande måste kunna styrka sina färdigheter i det engelska språket. Engelska kurs B, alternativt dokumenterade resultat från något av följande internationella engelsktest är ett krav:
- TOEFL pappersbaserat med totalt resultat minst 550 samt betygskrav 4 på delprov Written
- TOEFL internetbaserat med lägst betygsnotering 17 på delprov Written test (TWE) samt ett totalt resultat på 79
- TOEFL datorbaserat test med lägst betygsnotering 4 på delprov Essay Rating samt ett totalt resultat 213
- IELTS test med minst 6.0 poäng och inget moment under 5.0 poäng.

Programbeskrivning

Konkurrenskraftig tillverkning av massa- och pappersprodukter från ved- och returfiberbaserade råvaror kräver kunskaper som spänner över ett brett fält inom teknik- och naturvetenskap. Slutprodukternas egenskaper är nära kopplade till produktionsprocesserna och varje delprocess fordrar därför förståelse baserat på ett systemanalytiskt förhållningssätt. En effektivare energianvändning och ökad slutning av processerna är viktiga framtida mål för en uthållig verksamhet. Desutom ger ett ökat globalt behov av att använda förnyelsebara råvaror den skogsindustriella sektorn unika möjligheter när det gäller att generera nya produkter för att helt eller delvis ersätta de oljebaserade. Utbildningen ger ett brett ingenjörmässigt kunnande i fiber- och pappersteknlogi och förbereder för en mängd kvalificerade arbetsuppgifter inom den skogsindustriella sektorn, nationellt såväl som internationellt.
Utbildningen, som ges på heltid, omfattar totalt 120 högskolepoäng. Undervisningen består av både teoretiska och praktiska moment såsom föreläsningar, laborationer, övningar, seminarier, projekt etcetera. Examination kan ske genom skriftliga eller muntliga tentamina samt genom inlämningsuppgifter, projektdokumentation och presentationer.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning och examination

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, laborationer, övningar, projekt och seminarier.
Utbildningen ges på engelska.

Examination sker genom tentamen, inlämningsuppgifter (projekt) och obligatoriska övningar och laborationer. Betyg ges på varje kurs inom programmet. Examinationsform samt betygsskala framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Masterexamen

Masterexamen med huvudområdet kemiteknik, som översätts till Master of Science (120 credits) with a major in Chemical Engineering.

Övrig information

Under studietiden kan kursernas namn, innehåll, nivå, poängfördelning och placering i tiden genomgå förändringar.

Sidan uppdaterades 2021-12-07