Civilingenjörsutbildning i elektroniksystem

Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Civilingenjörsutbildning i elektroniksystem, 180 hp

Master of Science in Electronics Engineering

Allmänna data om programmet

  • Programkod: TELSM
  • Diarienummer: 2005:1226
  • Högskolepoäng: 180
  • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi och medier
  • Ansvarig fakultet: Huvudområdet för naturvetenskap, teknik och medier
  • Giltig fr.o.m: 2006-09-04

Syfte

.

Lärandemål

Allmänna mål för civilingenjörsexamen

För att erhålla civilingenjörsexamen skall studenten ha;

• tillägnat sig kunskaper i matematik och naturvetenskapliga ämnen i en sådan omfattning som fordras för att förstå och kunna tillämpa de matematiska och naturvetenskapliga grunderna för det valda teknikområdet,
• förvärvat kunskaper om och färdigheter i att utforma produkter, processer och arbetsmiljö med hänsyn till människors förutsättningar och behov samt till samhällets mål avseende sociala förhållanden, resurshushållning, miljö och ekonomi,
• förvärvat kunskapsmässiga förutsättningar att, efter något års yrkesverksamhet inom sitt område, självständigt kunna svara för utveckling eller utnyttjande av ny teknik på internationellt konkurrenskraftig nivå.

Mål för Mittuniversitetets civilingenjörsexamen

En civilingenjör med examen från Mittuniversitetet skall:
• ha en konkurrenskraftig, internationellt gångbar utbildning med hög yrkesrelevans,
• ha tillräckliga kunskaper för att kunna påbörja en forskarutbildning.

Utbildningen syftar som helhet till att ge träning i ingenjörsfärdigheter, med betoning på förmåga att
• söka, inhämta, kritiskt granska och värdera ny kunskap och teknik
• identifiera, formulera och lösa tekniska problem
• tillämpa förvärvad kunskap i tekniskt utvecklings- och förnyelsearbete
• utveckla sin yrkeskompetens
• kunna använda ingenjörsverktyg, som datorer, program och mätutrustning.

Vidare skall den studerande förvärvat kunnande och färdigheter för att fungera i ett samhälleligt och organisatoriskt sammanhang. Detta innefattar träning av förmågan att
• kommunicera muntligt och skriftligt på svenska och engelska
• strukturera och sätta in den egna verksamheten i ett större sammanhang, dvs. föra en diskussion om etiska och moraliska frågor, om genusfrågor, om aspekter på hållbar utveckling och om teknikens samverkan med samhälle, individ och miljö
• arbeta både självständigt och i grupp med såväl tekniker som medarbetare från andra discipliner,
• verka i olika typer av organisationer
• utöva ledarskap.

En del av utbildningen skall kunna förläggas utomlands för att den studerande skall kunna tillägna sig internationella erfarenheter och få förståelse för andra kulturer.

Mål för Mittuniversitetets civilingenjörsutbildning i Elektroniksystem

En civilingenjör i elektroniksystem med examen från Mittuniversitetet skall:
• ha grundläggande kunskaper inom matematik, datateknik, mätteknik, styr- och reglerteknik samt elektronik
• ha kännedom om företagsformer och möjligheterna för nyskapande av företag
• ha tillräckliga kunskaper inom human- och naturvetenskap, särskilt sådan kunskap som krävs för utformning av datoriserade tekniska system
• ha fördjupade kunskaper inom en specialinriktning inom det system- och elektrotekniska området.
• ha goda kunskaper inom konstruktion av system med både analoga och digitala kretsar.

Mål för civilingenjörsexamen i elektroniksystem med inriktning mot elektronikkonstruktion

Syfte
Studiegången syftar till att ge den kompetens som krävs för att arbeta som konstruktör, projektledare och forskare med bl a följande arbetsuppgifter:
• Konstruktion av digitala system.
• Utveckling och implementation av datorsystem för olika mät-, kommunikations- och styrsystem.

Mål
En civilingenjör i elektroniksystem som har följt inriktning Elektronikkonstruktion skall, för att uppfylla de grundläggande kraven i tänkta yrkesroller, kunna:
• Använda moderna verktyg för elektronikkonstruktion.
• Modellera och simulera kretsar och system.
•Välja optimal arkitektur och teknologi för att implementera ett inbyggt system.

Mål för civilingenjörsexamen i elektroniksystem med inriktning mot sensorsystem

Syfte
Studiegången syftar till att ge den kompetens som krävs för att arbeta som konstruktör, projektledare och forskare med bl a följande arbetsuppgifter:
• Utveckling av detektorer, sensorer och mätteknikmetoder i ett mätsystem.
• Konstruktion av utläsningselektronik för sensorer.
• Komponent- och processutveckling i ett halvledarföretag.

Mål
En civilingenjör i elektroniksystem som har följt inriktning Sensorsystem skall, för att uppfylla de grundläggande kraven i tänkta yrkesroller, kunna:
• Använda moderna verktyg för analys och design av elektroniska komponenter.
• Modellera och simulera komponenter och kretsar.
• Integrera sensorer och mätsystem för mätning av fysikaliska storheter.

Mål för civilingenjörsexamen i elektroniksystem med inriktning mot industriell automation

Syfte
Studiegången syftar till att ge den kompetens som krävs för att arbeta som konstruktör, projektledare och forskare med bl a följande arbetsuppgifter:
• Utveckla regler- och styrsystem för industriella processer.
• Integrera sensorer, elektronik, mätmetod med datorsystem till ett industriell mätsystem.

Mål
En civilingenjör i elektroniksystem som har följt inriktning Industriell automation skall, för att uppfylla de grundläggande kraven i tänkta yrkesroller, kunna:
• Använda moderna verktyg för att modellera och utveckla industriella mät-, styr- och reglersystem.
• Integrera sensorer i mätsystem för mätning av olika fysikaliska storheter.
• Konstruera ett styr- och/eller reglersystem.

Innehåll

Basblock av gemensamma kurser 48 p
Matematik 24 p
-Matematisk introduktion 4 p
-Analys I 4 p
-Analys II 4 p
-Analys III, Flervariabelanalys 4 p
-Linjär Algebra 4 p
-Matematisk statistik 4 p
Fysik 8 p
-Mekanik I 4 p
-Elektromagnetism och vågrörelselära I 4 p
Datateknik 4 p
-Grundläggande Datavetenskap 4 p
Människa-Miljö-Teknik (MMT) 12 p
-Kommunikation i tal och skrift 4 p
-Arbetsvetenskap och miljö 4 p
-Projektledning 4 p

Kärnkurser 72 p
Matematik 4 p
-Transformer 4 p
Datateknik 16 p
-Introduktion till programmering 4 p
-Objektbaserad programmering 4 p
-Introduktion till system- och elektroteknik 4 p
-Programmeringsmetodik 4 p
Elektronik 48 p
-Ellära och elektronik 4 p
-Digitalteknik 4 p
-Mikrodatorteknik 4 p
-Digital konstruktion med VHDL 4 p
-Analog elektronik 4 p
-Styr- och reglerteknik 4 p
-Datorbaserad mätteknik 5 p
-Programmering av inbyggda system 5 p
-Examensarbete 10 p
-Signaler och system 4 p
Företagsekonomi 4 p
-Introduktion till Företagsekonomi 4 p

Valbara kurser 40 poäng
De kurser som ingår i civilingenjörsprogrammet samlas i ämneskorgar. En ämneskorg är de kurser inom ett eller flera närliggande ämnen, som är godkända av Programrådet för civilingenjörsutbildning. Ämneskorgarnas innehåll framgår av bilaga 2.

De ämneskorgar, som för närvarande finns är
• matematik
• fysik
• Människa-Miljö-Teknik, (MMT),
• elektronik
• multimedie- och kommunikationssystem
• datateknik
• industriell ekonomi

Det finns tre rekommenderade studiegångar, som var och en ger en specifik inriktning i examensbenämningen:
• Elektronikkonstruktion
• Sensorsystem
• Industriell automation

Kurserna i dessa studiegångar ges under förutsättning av tillräckligt antal studerande.

Att följa en rekommenderad studiegång innebär att den studerande läser de obligatoriska kurserna som anges för varje studiegång, samt fyller upp med ytterligare kurser upp till minst 10 p ur valfri ämneskorg, (dock ej MMT) och därtill ytterligare 10 p kurser enligt fritt val.

Den studerande som följer en sådan rekommenderad studiegång får en civilingenjörsexamen i elektroniksystem med inriktning enligt vald studiegång.

Den studerande kan även välja att plocka ihop sin egen studiegång genom att läsa 30 p ur valfria ämneskorgar, (dock ej MMT). För dessa studenter måste den individuella studieplanen godkännas av Programrådet för Civilingenjörsutbildning. I studieplanen skall ett examensarbete ingå. Den examinator som ansvarar för detta lämnar förslag till Programrådet vilka kurser som måste föregå examensarbetet. Vid prövningen beaktas att den individuella studieplanen uppfyller de mål/delmål som fastställts för en eller flera av de rekommenderade studiegångarna. Den studerande erhåller då civilingenjörsexamen i elektroniksystem utan inriktning.

Examensarbete 20 p
I utbildningen ingår ett examensarbete om 20 poäng, som skall utföras på fördjupningsnivå, (C/D). I detta skall den studerande enskilt, eventuellt tillsammans med en annan studerande, behandla en given uppgift och redovisa resultatet och därvid visa sin förmåga att tillämpa de kunskaper och färdigheter som har förvärvats under studietiden.

Ansökan om påbörjande av examensarbetet behandlas tidigast när den studerande genomgått utbildningen med godkända kurser omfattande minst 130 poäng.

Inriktningar

Elektronikkonstruktion, 0 hp
Electronics design

Sensorsystem, 0 hp
Sensor systems

Industriell automation, 0 hp
Industrial automation

Behörighet

Deltagande i nedanstående frivilliga kurser rekommenderas inför den första terminens studier.
- Matematisk preparandkurs, 1 v
- Datorkunskap (del av ECDL - European Computer Driving Licence), 1 v
(Äldre gymnasiebetyg)

Programbeskrivning

Utbildningsprogrammet, som ges på heltid vid Mittuniversitetets Campus Sundsvall, omfattar totalt 180 poäng, varav
-Basblock av gemensamma kurser, 48 poäng
-Kärnkurser, 72 poäng
-Valbara kurser, studiegångar, 20 poäng
-Valbara kurser, fritt valt, 20 poäng
-Examensarbete, 20 poäng

Inriktningar

För närvarande finns tre rekommenderade studiegångar, som var och en ger en specifik inriktning i examensbenämningen:
• Elektronikkonstruktion
• Sensorsystem
• Industriell automation

Att följa en studiegång innebär att den studerande läser de obligatoriska kurserna som anges för varje studiegång, (se nedan), samt fyller upp med ytterligare kurser upp till minst 10 p ur valfri ämneskorg, (dock ej MMT).

Basblock läses tillsammans med studenter inom civilingenjörsprogrammen i informationsteknologi, biofiberteknik, teknisk fysik och teknisk design. Kärnkurser läses av alla studenter inom utbildningsprogrammet civilingenjör i elektroniksystem.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen

Spärrar i utbildningen

För att få studera vidare i de högre årskurserna utan restriktioner skall den studerande vid inledningen av årskurs 2 uppnått minst 30 poäng från kurser i årskurs 1. Studerande som ej uppfyller detta krav skall kontakta institutionens studievägledare för individuell studieplanering

Undervisning och examination

Undervisningen, som ges i form av heltidsstudier, består av föreläsningar, lektioner, övningar, projekt, laborationer och seminarier. Seminarier, laborationer och projektarbeten är obligatoriska. En betydande del av den kurslitteratur som ingår i utbildningen är skriven på engelska.

Examination sker genom tentamen, inlämningsuppgifter (projekt), PM-skrivande, obligatoriska övningar, laborationer och examensarbete. Betyg sätts på varje kurs i programmet, normalt med betygsskala U, 3, 4 eller 5.

Examensbenämning för egen studiegång är Civilingenjörsexamen i elektroniksystem eller för rekommenderade studiegångar Civilingenjörsexamen i elektroniksystem med inriktning mot xx där xx motsvaras av elektronikkonstruktion, sensorsystem eller industriell automation.

Den engelska översättningen är Degree of Master of Science in Electronics Engineering eller Degree of Master of Science in Electronics Engineering with specialization in xx där xx motsvaras av Electronics design, Sensor systems eller Industrial automation.

Examensbenämning

Civilingenjörsexamen

Övrig information

Civilingenjörsprogrammet är lokaliserat till Campus Sundsvall. För vissa fördjupningskurser kan undervisning komma att ske på distans.

Under studietiden kan kursernas namn, innehåll, nivå, poängfördelning och placering i tiden genomgå förändringar.

Den studerande har möjligheter att välja kurser under studietiden. Hur valet skall genomföras samt aktuellt kursutbud i ämneskorgar för läsåret meddelas lokalt. För att antas till en valbar kurs gäller att den studerande skall vara behörig. Valbara kurser kan ställas in vid för få sökande.

För att bättre kunna följa utbildningen i högre årskurser och som förberedelse för examensarbetet rekommenderas den studerande att genomföra minst två sammanhållna praktikperioder omfattande åtminstone 6 veckor vardera inom sådan yrkesverksamhet som programmet förbereder för. Mittuniversitetet har ett mentorsprogram som innebär att företag knutna till mentorsprogrammet förbinder sig att erbjuda lämpliga praktikplatser.

För att bereda studenter möjlighet till utlandsstudier inom civilingenjörsprogrammet finns en särskild handläggare med inriktning mot internationellt studentutbyte.

Utbildnings- och forskningsbyrån har granskat och godkänt texten om förkunskapskrav, urvalsregler och examensbenämning, 2005-09-27.

Styrelsen för Mittuniversitetet har 2005-10-07 beslutat att från höstterminen 2006 inrätta ett utbildningsprogram med benämningen Civilingenjörsutbildning i elektroniksystem 180 poäng. Utbildningsplanen är 2005-08-25 fastställd av Programrådet för Civilingenjörsutbildning. Utbildningsplanen gäller fr o m höstterminen 2006.

Sidan uppdaterades 2021-12-07