Magister i kulturgeografi med inriktning turism

Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Magister i kulturgeografi med inriktning turism, 60 hp

Master (one year) in Human Geography focusing on tourism, 60 higher education credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: SKUTA
  • Tillträdesnivå: Avancerad
  • Diarienummer: Miun 2006/1865
  • Högskolepoäng: 60
  • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Senaste reviderad: 2013-06-26
  • Giltig fr.o.m: 2011-08-15

Syfte

Magisterprogrammet i kulturgeografi syftar till att ge studenterna fördjupade ämneskunskaper med fokus på turism, ge förmåga att tillämpa kunskaperna i ett självständigt vetenskapligt arbete samt förbereda för fortsatta forskarstudier.

Lärandemål

Utöver de allmänna mål som anges i 1 kap 8§ i högskolelagen samt de mål som anges i examensordningen enligt högskoleförordningen har Magister i kulturgeografi med inriktning turism följande lärandemål:
Kunskap och förståelse
• visa kunskap och förståelse inom huvudområdet, inbegripet såväl överblick över
området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området särskilt turism,
samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,

• visa fördjupad metodkunskap med inriktning turism,

Färdighet och förmåga
• kunna tillämpa kunskap och förståelse utifrån en förvärvad förmåga att lösa
problem i nya sammanhang inom en samhällsvetenskaplig kontext,

• ha förmåga att integrera kunskap och hantera komplexa problemställningar samt
formulera bedömningar baserade på vetenskapliga angreppssätt,

• kunna kommunicera sina slutsatser och den underliggande kunskapen för såväl
specialister som mindre insatta,

• ha utvecklat förmåga att studera på ett självständigt sätt.

Till ovanstående tillkommer kursspecifika lärandemål, vilka specificeras i respektive kursplan.

Innehåll

Turismvetenskap AV, Turismens forskningsområden, 15 hp
Turismvetenskap AV, Hållbar natur- och kulturturism, 15 hp
Kulturgeografi/Turismvetenskap AV, Teori och metod, 15 hp
Kulturgeografi/Turismvetenskap AV, Magisteruppsats, 15 hp

De två sistnämnda kurserna väljs inom samma huvudområde.

Behörighet

Kandidatexamen med 90 hp (A,B,C) inom huvudområdet kulturgeografi, turismvetenskap eller motsvarande samt Engelska kurs B från gymnasiet eller annan likvärdig utbildning.

Programbeskrivning

Magisterprogrammet i kulturgeografi vid Mittuniversitetet består av en första termin med kurser i turismvetenskap/kulturgeografi med inriktning turism. Den andra terminen innehåller kurser i vetenskapsteori och metod samt en magisteruppsats. Programmet förbereder studenten för fortsatt forskarutbildning.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisningsformer framgår av respektive kursplan.

Examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Magisterexamen

Magisterexamen med huvudområdet kulturgeografi alternativt turismvetenskap

Övrig information

Programmet eller kurser i programmet kan komma att ges på engelska.

Sidan uppdaterades 2021-12-07