Internationellt masterprogram i journalistik, medier och demokrati

Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Internationellt masterprogram i journalistik, medier och demokrati, 120 hp

International Master's Programme in Journalism, Media and Democracy

Allmänna data om programmet

  • Programkod: SJOAA
  • Tillträdesnivå: Avancerad
  • Diarienummer: MIUN 2007/1644
  • Högskolepoäng: 120
  • Ansvarig institution: Institutionen för informationsteknologi och medier
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
  • Senaste reviderad: 2010-06-18
  • Giltig fr.o.m: 2010-07-01

Syfte

Syftet med programmet är att ge avancerad utbildning inom politisk kommunikation och demokrati, med särskilt fokus på mediernas och digitaliseringens betydelse i den politiska kommunikationen. Studenter som läser programmet ska utveckla en fördjupad förståelse för politiska kommunikationsprocesser på såväl mikro- som makronivå; hur dessa processer genomsyras och påverkas av gamla och nya medier; och hur dessa processer påverkar institutioner, organisationer, företag, individer samt demokratin.

Lärandemål

Preciserade mål för kurser som ingår i programmet anges under lärandemål i kursplan.

HÖSKOLEFÖRORDNINGENS MÅL

Kunskap och förståelse
För masterexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för
utbildningen.

Färdighet och förmåga
För masterexamen skall studenten
- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt
att utvärdera detta arbete,
- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.


MÅL FÖR INTERNATIONELLT MASTERPROGRAM I JOURNALISTIK, MEDIER OCH DEMOKRATI

Efter avslutad utbildning ska studenten kunna:
– Beskriva och analysera politisk kommunikation ur ett systemperspektiv
– Beskriva och analysera olika former av makt
– Diskutera, beskriva och analysera olika teoretiska perspektiv på mediernas och den politiska kommunikationens demokratiska implikationer
– Beskriva, analysera och kritiskt värdera olika kommunikationsteknologiers betydelse för samhällsutvecklingen, den politiska kommunikationen och demokratin
– Redogöra för, diskutera och analysera olika teorier om mediernas effekter på mikro- samt makronivå
– Redogöra för, diskutera och analysera olika teorier om faktorer som på mikro- samt makronivå påverkar medierna och deras innehåll
– Beskriva och analysera olika teorier och teoribildningar kring strategisk politisk kommunikation
– Beskriva, diskutera och analysera komparativa och normativa perspektiv på medier och politisk kommunikation.
– Beskriva, diskutera och analysera hur globalisering, digitalisering och professionalisering påverkar den politiska kommunikationen och förutsättningarna för samhällelig opinionsbildning och demokratin
– Utforma en forskningsdesign och tillämpa olika vetenskapliga metoder
– Självständigt genomföra vetenskapliga undersökningar på avancerad nivå.

Innehåll

Medie- och kommunikationsvetenskap AV, Introduktion till politisk kommunikation: Historiska och nutida perspektiv, 15 hp
Medie- och kommunikationsvetenskap AV, Mediernas makt I: Teorier om mediernas effekter på mikronivå, 7,5 hp
Medie- och kommunikationsvetenskap AV, Makten över medierna I: Teorier om faktorer som formar medierna och deras innehåll på mikronivå, 7,5 hp

Medie- och kommunikationsvetenskap AV, Kvantitativa och kvalitativa metoder, 15 hp
Medie- och kommunikationsvetenskap AV, Självständigt arbete för magisterexamen, 15 hp

Medie- och kommunikationsvetenskap AV, Opinionsbildning och dess mekanismer, 7,5 hp
Medie- och kommunikationsvetenskap AV, Strategisk politisk kommunikation, 7,5 hp
Medie- och kommunikationsvetenskap AV, Mediernas makt II: Teorier som mediernas effekter på makronivå, 7,5 hp
Medie- och kommunikationsvetenskap AV, Makten över medierna II: Teorier om faktorer som formar medierna och deras innehåll på makronivå, 7,5 hp

Medie- och kommunikationsvetenskap AV, Komparativa perspektiv på politisk kommunikation, 7,5 hp
Medie- och kommunikationsvetenskap AV, Normativa perspektiv på politisk kommunikation, 7,5 hp
Medie- och kommunikationsvetenskap AV, Självständigt arbete för masterexamen, 15 hp

Behörighet

Kandidatexamen med 90 hp i huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap, journalistik eller statsvetenskap.
Engelska B, alternativt dokumenterade resultat från något av följande internationella engelsktest:
– TOEFL pappersbaserat test med totalt resultat 550 samt betygskrav 4 på delprov Written
- TOEFL datorbaserat test med lägsta betygsnotering 4 på delprov Essay Rating samt ett totalt resultat 213
- TOEFL internetbaserat test med lägst betygsnotering 17 på delprov Writtten test (TWE) samt ett totalt resultat på 79
– IELTS test med minst 6,0 poäng och inget moment under 5,0 poäng.

Programbeskrivning

Den moderna demokratin är i hög grad en medierad och medialiserad demokrati där de flesta medborgare får sina verklighetsuppfattningar och kunskaper via medierna. Den politiska kommunikationen och dess villkor förändras i snabbt takt av processer som digitalisering, individualisering och kommersialisering. Det ställer nya och ökande krav på institutioner, organisationer, företag och individer som påverkas av eller strävar efter att påverka i olika opinionsbildningsprocesser.

Masterprogrammet i journalistik, medier och demokrati behandlar teorier som handlar om demokrati och politisk kommunikation, med särskilt fokus på mediernas och digitaliseringens betydelse i den politiska kommunikationen. Masterprogrammet behandlar olika politiska kommunikationsprocesser på såväl mikro- som makronivå; hur dessa processer genomsyras och påverkas av gamla och nya medier; och hur dessa processer påverkar institutioner, organisationer, företag, individer samt demokratin.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskapskrav för kurs inom programmet anges i kursplan.

Undervisning och examination

Undervisnings- och examinationsformer framgår av kursplan. Undervisningen ges på engelska.

Examensbenämning

Masterexamen

Masterexamen med huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap, som översätts till Master of Arts (120 credits) with a major in Media and Communication.

Övrig information

Under studietiden kan kursernas namn, innehåll, nivå, poängfördelning och placering i tiden genomgå förändringar.

Undervisningen är i huvudsak förlagd till Campus Sundsvall och bedrivs på heltid.

Sidan uppdaterades 2021-12-07