Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Molekylärvetenskapligt program, 120 hp

Molecular Science

Allmänna data om programmet

  • Programkod: NMOLK
  • Diarienummer: 2006:01
  • Högskolepoäng: 120
  • Ansvarig institution: Institutionen för naturvetenskap
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
  • Giltig fr.o.m: 2006-09-01

Syfte

Programmets syfte är att ge en grundläggande förståelse för molekylära fenomen på nivån mellan den atomära och den biologiska och den mellan atom- och materialfysik. Ämnesområdet är gränsöverskridande mellan traditionella ämnen som kemi, biologi och fysik. Utbildningen ska ligga till grund för en master/magister-utbildning inom samma område och vara forskningsförberedande.

Lärandemål

Den grundläggande högskoleutbildningen skall, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla den studerandes förmåga till självständig och kritisk bedömning, förmåga att självständigt lösa problem.

Utbildningen skall göra det möjligt att följa kunskapsutvecklingen inom molekylärvetenskap med tonvikt på kemins gränsområden mot fysik och biologi.

Målet är att studenten ska förvärva kunskaper både på djupet och på bredden inom ämnet kemi med inriktning mot molekylärvetenskap med särskilt kunnande inom den valda inriktningen i projektarbetet.

Under utbildningen ska de studerande förvärva:
- mycket goda kunskaper inom kemi med inriktning mot molekylärvetenskap
- kunskaper om aktuell forskning och utveckling inom ämnet
- grundläggande kunskaper inom fysik och biologi för att kunna verka i deras gränsområden mot kemi.
- erfarenhet av tillämpning av kunskap om molekylers egenskaper, funktion och framställning syftande till yrkesverksamhet.

Enligt högskolelagen skall den grundläggande högskoleutbildningen ge studenten
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, samt
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom området molekylärvetenskap skall
studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper i gränsområdena mellan fysik, kemi och biologi.

För de mål som finns för Filosofie kandidatexamen hänvisas till i Högskoleförordningen samt i Mittuniversitetets studieorganisationsdokument.

Innehåll

Programmet består av följande kurser:
Kemi och molekylärvetenskap A, B, och C 60 poäng
Biologi 20 poäng
Matematik 10 poäng
Fysik 20 poäng
Examensarbete 10 poäng

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Ma D, Fy B, Ke B och Bi B.
(Äldre gymnasiebetyg)

Programbeskrivning

Programmet är en kandidatutbildning i Molekylärvetenskap på 120 poäng och leder till en Filosofie kandidatexamen med huvudämnet kemi.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen

Spärrar i utbildningen

Förkunskapskrav för kurser inom programmet framgår av respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisning bedrivs i form av bl a föreläsningar, seminarier, laborationer och projektarbeten.

Studierna kan vara problembaserade eller projektinriktade. Studenten tränas systematiskt att - med hjälp av teoretiska kunskaper – praktiskt lösa arbetsuppgifter av ökande svårighetsgrad inom respektive område.

Teoretiska kursmoment tenteras vanligen skriftligt. Gruppuppgifter och självständiga uppgifter redovisas normalt i muntliga och/eller skriftliga rapporter, som oftast behandlas på seminarier och som bedöms av lärare/lärarlag.

Betygsskalan framgår av respektive kursplan.

Examination är muntlig och/eller skriftlig.

Examensbenämning

Filosofie kandidatexamen

Övrig information

Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, nivå, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar

Inrättad av Styrelsen för Mittuniversitetet 2005-12-12. Utbildningsplanen är fastställd av Grundutbildningsrådet för naturvetenskap, teknik och medier 2006-01-17. Utbildningsplanen gäller från höstterminen 2006.

Sidan uppdaterades 2021-12-07