Civilingenjörsutbildning i biofiberteknik

Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Civilingenjörsutbildning i biofiberteknik, 180 hp

Master of Science in Biofiber Technology

Allmänna data om programmet

  • Programkod: TBFTM
  • Diarienummer: 2005:04
  • Högskolepoäng: 180
  • Ansvarig institution: Institutionen för naturvetenskap
  • Ansvarig fakultet: Huvudområdet för naturvetenskap, teknik och medier
  • Giltig fr.o.m: 2006-09-01

Syfte

.

Lärandemål

Allmänna mål för civilingenjörsexamen
(Högskoleförordningen, bilaga 2)

För att erhålla civilingenjörsexamen skall studenten ha;

• tillägnat sig kunskaper i matematik och naturvetenskapliga ämnen i en sådan omfattning som fordras för att förstå och kunna tillämpa de matematiska och naturvetenskapliga grunderna för det valda teknikområdet,
• förvärvat kunskaper om och färdigheter i att utforma produkter, processer och arbetsmiljö med hänsyn till människors förutsättningar och behov samt till samhällets mål avseende sociala förhållanden, resurshushållning, miljö och ekonomi,
• förvärvat kunskapsmässiga förutsättningar att, efter något års yrkesverksamhet inom sitt område, självständigt kunna svara för utveckling eller utnyttjande av ny teknik på internationellt konkurrenskraftig nivå.

Mål för Mittuniversitetets civilingenjörsexamen

En civilingenjör med examen från Mittuniversitetet skall:
• ha en konkurrenskraftig, internationellt gångbar utbildning med hög yrkesrelevans,
• ha tillräckliga kunskaper för att kunna påbörja en forskarutbildning.

Utbildningen skall utveckla ingenjörer, med förmåga att:
• söka, inhämta, kritiskt granska och värdera ny kunskap och teknik,
• identifiera, formulera och lösa tekniska problem,
• tillämpa förvärvad kunskap i tekniskt utvecklings- och förnyelsearbete,
• utveckla sin yrkeskompetens,
• kunna använda ingenjörsverktyg, som datorer, program och mätutrustning.

Vidare skall den studerande förvärvat kunnande och färdigheter för att fungera i ett samhälleligt och organisatoriskt sammanhang. Detta innefattar träning av förmågan att:
• kommunicera muntligt och skriftligt på svenska och engelska,
• strukturera och sätta in den egna verksamheten i ett större sammanhang, dvs föra en diskussionen om etiska och moraliska frågor, om genusfrågor, om aspekter på hållbar utveckling och om teknikens samverkan med samhälle, individ och miljö,
• arbeta både självständigt och i grupp med såväl tekniker som medarbetare från andra discipliner,
• verka i olika typer av organisationer,
• utöva ett gott ledarskap.

En del av utbildningen skall kunna förläggas utomlands för att den studerande skall kunna tillägna sig internationella erfarenheter och få förståelse för andra kulturer.

Mål för Mittuniversitetets civilingenjörsutbildning i biofiberteknik
Programmet syftar till att ge en gedigen grund i för utbildningen relevanta matematiska, naturvetenskapliga och tekniska ämnen. Vidare syftar utbildningen till att ge studenterna färdigheter i att tillämpa dessa kunskaper generellt inom det skogsindustriella området. Utbildningen skall ge goda kunskaper om uthållig skogsindustriell produktion eller produkt- utveckling men också ge en helhetssyn på hela den skogsindustriella verksamheten från råvara till produkt. Utbildningen skall också ge förkunskaper tillräckliga för att kunna gå vidare till forskarutbildning. I utbildningen skall också ingå moment som ger studenten färdigheter i att leda och organisera projekt och att kommunicera vetenskapliga resultat.

En civilingenjör i biofiberteknik, med examen från Mittuniversitetet skall:

ha grundläggande kunskaper inom fysik, kemi, matematik, data-, elektro-, kemi- och maskinteknik

ha kunskaper i ekonomi och kunskaper som ger en helhetssyn på skogsindustriell verksamhet

ha kunskaper inom human– och samhällsvetenskap, särkilt sådana som krävs för ledningsuppgifter

ha fördjupade kunskaper rörande skogsindustriell produktion och skogsindustriella produkter som bas för produktutveckling eller processutveckling och produktionsledning

Innehåll

Basblock av gemensamma kurser 48 p

Datateknik 4 p
- Grundläggande Datavetenskap 4 p

Fysik 8 p
- Mekanik I 4 p
- Elektromagnetism och vågrörelselära I 4 p

Matematik 24 p
- Matematisk introduktion 4 p
- Analys I 4 p
- Analys II 4 p
- Analys III, Flervariabelanalys 4 p
- Linjär Algebra 4 p
- Matematisk statistik 4 p

Människa-Miljö-Teknik (MMT) 12 p
- Kommunikation i tal och skrift 4 p
- Arbetsvetenskap och miljö 4 p
- Projektledning 4 p

Kärnkurser 60 p

Elektroteknik 4 p
- Ellära och elektronik 4 p

Företagsekonomi 4 p
- Introduktion till processindustrins ekonomi 4 p

Kemi I 16 p
- Kemins grunder 8 p
- Kemisk jämvikt och kinetik 4 p
- Organisk kemi I 4 p

Kemiteknik 24 p
- Introduktion till skogsindustrin 4 p
- Massa– och pappersteknik 16p
- Skogsindustriella produktionssystem 4 p

Maskinteknik 4 p
- Teknologi 4 p

Matematik 4 p
- Matematisk modellering 4 p

Miljövetenskap 4 p
- Processindustri och miljö 4 p

Inriktningskurser 52 p

I årskurs 3 kan studenten välja antingen att sikta på en examen i biofiberteknik utan speciell inriktning eller välja mellan två av inriktningar på 52 poäng:
• processdesign och miljö
• produktdesign

I inriktningen processdesign och miljö ingår följande inriktningskurser:

Elektroteknik 4 p
- Reglerteknik 4 p

Kemi 16 p
- Struktur och spektra 4 p
- Organisk kemi II 4 p
- Termodynamik och jämviktsberäkningar 4 p
-Analytisk kemi 4 p

Kemiteknik 24 p
- Grundläggande kemiteknik 8 p
- Separationsteknik 4 p
- Skogsindustriella energisystem 4 p
- Transportprocesser 4 p
- Miljöteknik i processindustrin 4 p

Skogshushållning 8 p
- Växtfysiologi och skogsskötsel, ekologi 8 p

I inriktning produktdesign ingår följande inriktningskurser:

Företagsekonomi 4 p
- Ekonomi och marknad för skogsindustrin 4 p

Grafisk design 8p
- Typografi och form 4 p
- Grafisk design och profil 4 p

Grafisk teknik 4 p
- Grundkurs 4 p

Industridesign 8p
- Skissteknik, ,designmetodik och datorstödd design 8 p

Maskinteknik 20 p
- Konverteringsteknik 4 p
- Mekanik och hållfasthetslära 16p

Psykologi 8 p
- Kreativitet 8 p

Skogshushållning 4 p
- Växtfysiologi och skogsskötsel 4 p

Kurserna i dessa inriktningar ges under förutsättning av tillräckligt antal studerande.

Valbara kurser
De kurser som ingår i civilingenjörsprogrammet samlas i ämneskorgar. En ämneskorg är de kurser inom ett eller flera närliggande ämnen, som är godkända av Programrådet för civilingenjörsutbildning.

De ämneskorgar som för närvarande finns är
• datateknik
• elektronik
• elektroteknik
• fysik
• grafisk design
• industridesign
• industriell ekonomi
• kemi
• kemiteknik
• logistik
• maskinteknik
• matematik
• materialvetenskap
• Människa-Miljö-Teknik, (MMT) (ämnena: arbetsvetenskap, företagsekonomi, miljöteknik, miljövetenskap, svenska(kommunikation), projektledning, psykologi)
• multimedie- och kommunikationssystem
• skogshushållning

Den studerande som siktar på en civilingenjörsexamen i biofiberteknik utan någon av dessa inriktningar kan plocka ihop sin egen studiegång genom att läsa 52 poäng valbara kurser, varav minst 40 poäng skall väljas bland de kurser i ämneskorgarna: kemi, kemiteknik, eller maskinteknik som har en biofiberteknisk inriktning. 12 p kan väljas helt fritt bland kurser på Mittuniversitetet eller andra universitet och högskolor i landet eller utomlands.
För studenter som väljer på detta sätt måste den individuella studieplanen godkännas av Civilingenjörsrogramrådet. I studieplanen skall ett examensarbete ingå. Den examinator som ansvarar för detta lämnar förslag till programrådet vilka kurser som måste föregå examensarbetet. Vid prövningen beaktas att den individuella studieplanen uppfyller de mål/delmål som fastställts för utbildningen. Den studerande erhåller då civilingenjörsexamen i biofiberteknik utan inriktning.

Examensarbete 20 p
I utbildningen ingår ett examensarbete om 20 poäng, som skall utföras på fördjupningsnivå, (D). I detta skall den studerande enskilt, eventuellt tillsammans med en annan studerande, behandla en given uppgift och redovisa resultatet och därvid visa sin förmåga att tillämpa de kunskaper och färdigheter som har förvärvats under studietiden.

Ansökan om påbörjande av examensarbetet behandlas tidigast när den studerande genomgått utbildningen med godkända kurser omfattande minst 150 poäng.

Inriktningar

Processdesign och miljö, 0 hp
Process Design and Environment

Produktdesign, 0 hp
Product Design

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Ma E, Fy B och Ke A.
(Äldre gymnasiebetyg)

Programbeskrivning

Utbildningsprogrammet, som ges på heltid vid Mittuniversitetets Campus Sundsvall, omfattar totalt 180 poäng, varav

Basblock civilingenjörsutbildning 48 poäng
Kärnkurser biofiberteknik 60 poäng
Valbara kurser (inriktning /ingen inriktning) 52poäng
Examensarbete 20 poäng

För närvarande finns två rekommenderade studiegångar, vilka ger en inriktning i examensbenämningen:

• Processdesign och miljö
• Produktdesign

Att följa en studiegång innebär att den studerande läser de obligatoriska kurserna som anges för varje inriktning.

Basblocket läses tillsammans med studenter inom civilingenjörsprogrammen i informationsteknologi, teknisk fysik och teknisk design. Kärnkurserna läses av alla studenter i biofiberteknik oberoende av vald inriktning.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen

Spärrar i utbildningen

För att få studera vidare i de högre årskurserna utan restriktioner skall den studerande vid inledningen av årskurs 2 uppnått minst 30 poäng från kurser i årskurs 1. Studerande som ej uppfyller detta krav skall kontakta institutionens studievägledare för individuell studieplanering.

Undervisning och examination

Undervisningen, som ges i form av heltidsstudier, består av föreläsningar, lektioner, övningar, projekt, laborationer och seminarier. Seminarier, laborationer och projektarbeten är obligatoriska. En betydande del av den kurslitteratur som ingår i utbildningen är skriven på engelska. Viss undervisning i senare årskurser ges på engelska.

Examination sker genom tentamen, inlämningsuppgifter (projekt), PM-skrivande, obligatoriska övningar, laborationer och examensarbete. Betyg sätts på varje kurs i programmet, normalt med betygsskala U, 3, 4 eller 5.
Examensbenämning är Civilingenjörsexamen i biofiberteknik eller
Civilingenjörsexamen i biofiberteknik med inriktning mot processdesign och miljö alternativt produktdesign.
Den engelska översättningen är Degree of Master of Science in Biofibertechnology eller Degree of Master of Science in Biofibertechnology with specialization in productdesign alternativt processdesign and environment.

Examensbenämning

Civilingenjörsexamen

Övrig information

Civilingenjörsprogrammet är lokaliserat till Campus Sundsvall. För några få kurser kan undervisning komma att ske på distans från andra Campusorter inom Mittuniversitetet.

Under studietiden kan kursernas namn, innehåll, nivå, poängfördelning och placering i tiden genomgå förändringar.

Den studerande har möjligheter att välja kurser under studietiden. Hur valet skall genomföras samt aktuellt kursutbud i ämneskorgar för läsåret meddelas lokalt. För att antas till en valbar kurs gäller att den studerande skall vara behörig. Valbara kurser kan ställas in vid för få sökande.

För att bättre kunna följa utbildningen i högre årskurser och som förberedelse för examensarbetet rekommenderas den studerande att genomföra minst två sammanhållna praktikperioder omfattande åtminstone 6 veckor vardera inom sådan yrkesverksamhet som programmet förbereder för. Mitthögskolan har ett mentorsprogram som innebär att företag knutna till mentorsprogrammet förbinder sig att erbjuda lämpliga praktikplatser.

För att bereda studenter möjlighet till utlandsstudier inom civilingenjörsprogrammet finns en särskild handläggare med inriktning mot internationellt studentutbyte.

Styrelsen för Mittuniversitetet har 2005-10-17 beslutat att höstterminen 2006 starta ett utbildningsprogram med benämningen Civilingenjörsutbildning i biofiberteknik 180 poäng. Utbildningsplanen är 2005-08-25 fastställd av Civilingenjörsprogramrådet. Utbildningsplanen gäller fr o m höstterminen 2006.

Sidan uppdaterades 2021-12-07