Interkulturell och Internationell Socionomutbildning

Utbildningsplanen är nedlagd

Utbildningsplan för:

Interkulturell och Internationell Socionomutbildning, 210 hp

Intercultural and International Social Work Education - Bachelor of Science programme

Allmänna data om programmet

  • Programkod: SISOG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: 412/0000751
  • Högskolepoäng: 210
  • Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Senaste reviderad: 2010-10-28
  • Giltig fr.o.m: 2011-01-15

Syfte

Socionomutbildningen är både yrkes- och forskningsförberedande och ger bred kompetens för självständigt socialt arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå.






.

Lärandemål

HÖGSKOLEFÖRORDNINGENS MÅL

För socionomexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för självständigt socialt arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Kunskap och förståelse
- visa kunskap om områdets vetenskapliga grund samt kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
- visa kunskap om och förståelse för samspelet mellan individers och gruppers sociala situation, levnadsvillkor, fysiska och psykiska hälsa samt funktionsförmåga i förhållande till samhälleliga och andra bakomliggande faktorer
- visa kunskap om ledning av socialt arbete
- visa kunskap om och förståelse för barns behov och sådana samhälls- och familjeförhållanden som påverkar kvinnors och mäns livsbetingelser

Färdighet och förmåga
För socionomexamen skall studenten
- visa sådan färdighet och förmåga som krävs för att utveckla och genomföra förebyggande socialt arbete på olika nivåer i samhället i samarbete med de människor som berörs
- visa förmåga att tillämpa relevanta författningar i synnerhet inom det sociala området
- visa förmåga att förstå, utreda och analysera sociala processer och problem,
- visa förmåga att identifiera, strukturera, utreda och utvärdera insatser på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För socionomexamen skall studenten
- visa självkännedom och empatisk förmåga,
- visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
- visa förmåga till ett professionellt bemötande och förhållningssätt,
- visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

LOKALA LÄRANDEMÅL FÖR MITTUNIVERSITETETS INTERKULTURELLA OCH INTERNATIONELLA SOCIONOMUTBILDNING

Efter genomgånget socionomprogram skall studenten
- ha kunskaper och förståelse inom områdena folkrätt, mänskliga rättigheter, fred och konflikt
- ha sådan färdighet och förmåga som krävs för att utveckla och genomföra socialt arbete ur ett pluralistiskt och internationellt perspektiv
- ha förmåga att redovisa och kommunicera sina kunskaper och färdigheter.

Innehåll

Termin 1
Terminen omfattar tre kurser.

Socialt arbete GR (A) Socialt arbete: Introduktion, 15 hp

Socialt arbete GR (A) Välfärdsstat i förändring, 7,5 hp

Socialt arbete GR (A) Vetenskapsteori och metod, 7,5 hp

Termin 2
Terminen omfattar fyra kurser. Under terminen förekommer också praktikförberedande moment.

Socialt arbete GR (A) Socialt arbete: Sociologiska perspektiv, 7,5 hp

Socialt arbete GR (A) Socialt arbete: Psykologiska perspektiv, 7,5 hp

Socialt arbete GR (A), Grundläggande juridik för socialt arbete i offentlig verksamhet, 7,5 hp

Socialt arbete GR (A) Ledarskap och organisation i internationell kontext, 7,5 hp

Termin 3
Terminen omfattar två kurser.

Socialt arbete GR (A) Handledd studiepraktik, i Sverige eller Norden, 22,5 hp

Praktiken genomförs på en av utbildningsinstitutionen godkänd praktikplats inom arbetsfält där socialarbetare är verksamma.

Socialt arbete GR (B), Forskningsöversikt, 7,5 hp

Termin 4
Terminen omfattar fyra kurser.

Socialt arbete GR (B) Sverige i världen: Globalisering - sociokulturella och ekonomiska dimensioner, 7,5 hp

Socialt arbete GR (B) Världen i Sverige: Det pluralistiska samhällets sociala och kulturella dimensioner, 7,5 hp

Socialt arbete GR (B) Mänskliga rättigheter, 7,5 hp

Socialt arbete GR (B) Intersektionella perspektiv på socialt arbete, 7,5 hp

Termin 5
Termin fem omfattar tre kurser.

Socialt arbete GR (C) Samhällsarbete i internationell kontext, 7,5 hp

Socialt arbete GR (C) Vetenskapsteori och metod: fördjupning, 7,5 hp


Socialt arbete GR (C) Självständigt arbete, 15 hp

Termin 6
Socialt arbete GR (B) Handledd studiepraktik utanför Norden, 30 hp

Praktiken genomförs inom en av utbildningsinstitutionen godkänd verksamhet inom socialt arbete i annat land.

Termin 7
Termin sju är en termin på avancerad nivå. Termin sju utgör en fördjupningstermin där halva terminen består av ett valbart teorifördjupningsblock och den andra halvan av valbara färdighetsinriktade fördjupningskurser. Kursutbudet kan variera utifrån aktuella frågor, aktuell forskning på institutionen eller tillgång till gästforskare. Valet av kurser kan kombineras så att studenten skapar en profil på sin socionomutbildning.

Socialt arbete AV, Valbara fördjupningskurser i teori 15 hp

Socialt arbete AV, Valbara färdighetsinriktade fördjupningskurser 15 hp

Behörighet

Grundläggande behörighet samt OB 5: Ma B och Sh A.
(Äldre gymnasiebetyg)

Programbeskrivning

Den interkulturella och internationella socionomutbildningen omfattar 210 hp (3,5 års normal studietid) varav 180 hp (termin 1-6) är på grundläggande nivå och 30 hp (termin 7) är på avancerad nivå. Programmet utgör en sammanhängande helhet där olika delar bygger på varandra.

Valbarhet i programmet
Studieordningen är bunden, men studenten kan i viss utsträckning påverka innehållet i sin utbildning:
• Praktikplats till båda praktikperioderna väljes i samråd med institutionen.
• Vill man läsa kurser vid utländska universitet kan detta ske efter ansökningsförfarande.

Två praktikperioder
I utbildningen ingår två handledda studiepraktikperioder om 22,5 hp respektive 30 hp. Praktikperiod 1 skall genomföras i Sverige. Praktikperiod 2 genomförs i annat land. Institutionen har ett stort internationellt kontaktnät. När det gäller den andra praktiken är studenten aktiv i placeringsarbetet.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

För tillträde till termin 3 krävs godkända studier inom socionomutbildningen omfattande minst 45 hp.
För tillträde till termin 6 krävs godkända studier inom socionomutbildningen omfattande minst 142,5 hp. Av dessa 142,5 hp skall 22,5 hp utgöra praktik.
För tillträde till termin 7 krävs godkända studier inom socionomutbildningen omfattande minst 172,5 hp.

Undervisning och examination

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Studierna bedrivs på heltid. Undervisningsformerna kan variera. Det förekommer föreläsningar, seminarier, projekt- och grupparbeten, tillämpningsövningar och handledning.

Den interkulturella och internationella socionomutbildningen bygger på ett förhållnings- och arbetssätt som innebär aktiv inlärning, problematisering och kritisk granskning. Arbetsformerna syftar till att träna de studerandes aktiva kunskapssökande genom att kritiskt granska och sakligt argumentera i såväl tal som skrift, samt till att utveckla medvetenheten om den egna personens betydelse i det sociala arbetet. En genomgående strävan är att tillvarata och bearbeta studenters egna erfarenheter i utbildningens olika moment.

Närvaro är obligatorisk i de fall då ett aktivt deltagande utgör en del av examinationen eller undervisningsformen.

Kursutvärdering ska genomföras och ingå som en integrerad del av varje kurs.

Examinationen av den studerandes kunskaper skall vara individuell och utformad så att en sådan prövning kan ske.

Examensbenämning

Socionomexamen

Socionomexamen med inriktning mot interkulturellt och internationellt socialt arbete
översatt till
Bachelor of Science in Social Work with specialization in Intercultural and International Social Work

Övrig information

Utbildningsplanen fastställd av fakultetsnämnden för humanvetenskap 2006-09-19.

Tillgodoräknande av tidigare utbildning
Den studerande har möjlighet enligt 6 kap 12 § högskoleförordningen att efter särskilt beslut tillgodoräkna sig godkänd utbildning genomgången i annat sammanhang inom eller utom landet. Den studerande får i vissa fall, efter särskilt beslut, tillgodoräkna sig motsvarande kunskaper och färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet.

Sidan uppdaterades 2021-12-07